FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow آمدن پیران از پی ایرانیان به كوه هماون
آمدن پیران از پی ایرانیان به كوه هماون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

آمدن پيران از پي ايرانيان به كوه هماون  

غـــمــــي شــــد بــــدريــــد و آمــــد بــــرون   چــو خــورشــيــد ز آن چــادر قــيـــرگـــون
ز گـــرد ســـپـــه كــــوه شــــد نــــاپــــديــــد   ســپــهـــبـــد بـــه كـــوه هـــمـــاون رســـيـــد
مــجــنــب و مــجــنـــبـــان از ايـــدر ســـپـــاه   بـه هـومــان چــنــيــن گــفــت كــز رزمــگــاه
چــــه دارد بــــه پــــا اخــــتــــر كــــاويــــان   شــــوم تــــا ســــپــــهــــدار ايــــرانـــــيـــــان
بــديـــن بـــودن اكـــنـــون چـــه دارد امـــيـــد   بـــه كـــوه هـــمــــاون كــــه دادش نــــويــــد
ســري پــر ز كـــيـــنـــه دلـــي پـــر گـــنـــاه   بـــيـــامـــد بـــه نـــزديـــك ايـــران ســـپــــاه
خــداونـــد پـــيـــلـــان و گـــوپـــال و كـــوس   خـــروشـــيـــد كـــاي نــــام بــــردار تــــوس
كــه تــا تــو هــمــي رزم جــويــي بـــه رنـــج   كــنــون مــاهــيـــان انـــدر آمـــد بـــه پـــنـــج
بــدان رزمــگـــاهـــت هـــمـــي بـــي ســـرنـــد   ز گـــودرزيـــان آن كـــجـــا مـــهـــتــــرنــــد
پـــر از داوري دل پـــر از كـــيـــنــــه ســــر   تــو چــون غــرم رفــتــســتــي انــدر كــمــر
بـــه دام انـــدر آيـــي هـــمـــي بـــي گـــمــــان   گــريــزان و لـــشـــگـــر پـــس انـــدر دمـــان
كـــه مـــن بـــر دروغ تـــو دارم فــــســــوس   چــنـــيـــن داد پـــاســـخ ســـرافـــراز تـــوس
ز بــــهــــر ســــيــــاوش مــــيــــان مــــهـــــان   پــي كــيــن تــو افــگـــنـــدي انـــدر جـــهـــان
دروغــــت بــــر مــــا نــــگــــيــــرد فــــروغ   بــريــن گــونــه تــا چـــنـــد گـــويـــي دروغ
از آن بـــر هـــمـــاون كـــشـــيـــدم ســــپــــاه   عـــلـــف تـــنـــگ بـــود انـــدر آن رزمـــگـــاه
بـــيـــامـــد زمـــان تـــا زمــــان نــــاگــــهــــان   كـــنـــون آگـــهـــي شـــد بـــه شـــاه جـــهـــان
چــو دســتــان و چــون رســتــم پـــيـــل تـــن   بــزرگــان لـــشـــگـــر شـــدنـــد انـــجـــمـــن
نــمــانــم بــه تــوران بـــر و بـــوم و رســـت   چـــو جـــنـــبـــيـــدن شـــاه كــــردم درســــت
نــه گــاه فـــريـــبـــســـت و روز كـــمـــيـــن   كــنـــون كـــامـــدي كـــار مـــردان بـــبـــيـــن
فـــرســـتـــاد و بـــگـــرفـــت بـــر كـــوه راه   چـو بـشــنــيــد پــيــران ز هــر ســو ســپــاه
ســپــاه انــجـــمـــن كـــرد بـــر گـــرد كـــوه   بــه هــر ســو ز تــوران هــر ســـو ســـپـــاه
ســپــهــبــد ســـوي چـــاره ي جـــنـــگ شـــد   بــريــشــان چـــو راه عـــلـــف تـــنـــگ شـــد
كـــه مـــا را پـــي كـــوه بــــايــــد ســــپــــرد   چـنــيــن گــفــت هــومــان بــه پــيــران گــرد
نــبــنــدنــد ازيــن پــس بــه كــيــنــه مــيـــان   يــكــي جـــنـــگ ســـازيـــم كـــايـــرانـــيـــان
نـــكــــردســــت بــــا بــــاد كــــس رزم يــــاد   بــدو گــفــت پــيــران كــه بــر مــاســت بـــاد
شـــود تـــيـــره ديـــدار پــــرخــــاشــــخــــر   ز جـــنـــگ پـــيـــاده بـــپـــيـــچـــيـــد ســــر
كــــســــي كــــوه خــــارا نــــدارد نـــــگـــــاه   چــو راه عــلــف تـــنـــگ شـــد بـــر ســـپـــاه
ازيـــن پـــس نـــجـــويـــنـــد پـــيـــگـــار مـــا   هــمـــه لـــشـــگـــر آيـــد بـــه زنـــهـــار مـــا
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com