FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow گرد كردن توران سپاه كوه هماون را
گرد كردن توران سپاه كوه هماون را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

گرد كردن توران سپاه كوه هماون را  

پـــر از غـــم دل و نــــاچــــريــــده لــــبــــان   ازيــن ســان هـــمـــي رفـــت روز و شـــبـــان
ز رنـــج روان گـــشـــتـــه چــــون پــــر زاغ   هـــمـــه ديـــده پـــر خـــون و دل پـــر ز داغ
بــر آن دامـــن كـــوه لـــشـــگـــر كـــشـــيـــد   چـــو نـــزديـــك كـــوه هـــمـــاون رســـيـــد
كـــه اي پـــرخـــرد نـــامـــبــــردار نــــيــــو   چـنـيـن گــفــت تــوس ســپــهــبــد بــه گــيــو
بــه خــواب و بــه خــوردن نــپـــرداخـــتـــي   ســه روزســت تــا زيــن نــشــان تـــاخـــتـــي
بـــه آرامـــش و جـــامـــه بـــنـــمــــاي ســــر   بـــيـــا و بـــيـــاســـا و چـــيـــزي بــــخــــور
پـــس مـــا بـــيـــايـــد كـــنـــون بـــي درنــــگ   كـه مـن بـي گـمـانـم كـه پـيــران بــه جــنــگ
بـه بــيــژن بــمــان و تــو بــرشــو بــه كــوه   كــســي را كــه آســـوده تـــر زيـــن گـــروه
ز آســـودگـــان لـــشـــگـــري بـــرگــــزيــــد   هـمـه خــســتــگــان را ســوي كــه كــشــيــد
بـبــايــد كــنــون خــويــشــتــن كــرد راســت   چـنـيـن گـفـت كـايـن كـوه سـر جـاي مــاســت
بــدان تــا بــريــشـــان نـــشـــايـــد گـــذشـــت   طــلـــايـــه ز كـــوه انـــدر آمـــد بـــه دشـــت
تـو گـفـتـي بـه جــوش آمــد از كــوه ســنــگ   خــــروش نــــگــــهــــبــــان و آواي زنـــــگ
جـــهـــان گـــشـــت بــــر ســــان دريــــاي آب   هــم آنـــگـــه بـــرآمـــد ز چـــرخ آفـــتـــاب
چـنـان شـد كـه بـرخــيــزد از خــاك جــوش   ز درگــــاه پــــيــــران بــــرآمــــد خــــروش
نـــبــــايــــد هــــمــــانــــا فــــراوان درنــــگ   به هومـان چـنـيـن گـفـت كـاكـنـون بـه جـنـگ
وگـر خـسـتـه از جــنــگ بــرگــشــتــه انــد   ســواران دشــمـــن هـــمـــه كـــشـــتـــه انـــد
هــمـــي رفـــت پـــيـــش ســـپـــه پـــيـــش رو   بــزد كــوس و از دشــت بــرخـــاســـت غـــو
هــمــه رزمــگــه خــيــمــه بــد بـــي ســـپـــاه   رســـيـــدنـــد تـــركـــان بــــدان رزمــــگــــاه
كــه كــس نــيــســت ايــدر ز ايــران ســپـــاه   بــشــد نــزد پــيــران يـــكـــي مـــژده خـــواه
بــه فـــرمـــان پـــيـــران نـــهـــادنـــد گـــوش   ز لــشــگــر بــه شـــادي بـــرآمـــد خـــروش
كـــه اي نـــامـــور پـــرهـــنــــر مــــوبــــدان   ســپــهــبــد چــنــيــن گــفــت بـــا بـــخـــردان
كــه اكــنــون ز دشــمــن تــهــي مــانــد جــاي   چــه ســازيــم و ايـــن را چـــه دانـــيـــد راي
هــمــه تــيـــز گـــفـــتـــنـــد بـــا پـــهـــلـــوان   ســـواران لـــشـــگــــر ز پــــيــــر و جــــوان
شـــكـــســـت آمـــد انـــدر بـــدانـــديـــش مـــا   كــه لــشــگــر گــريــزان شــد از پــيــش مــا
ازيــشــان نــه هــنــگــام بــيــم اســت و بــاك   يــكــي رزمــگــاهــســت پــر خــون و خـــاك
ز مــولــش ســزد گــر بــمــانــي شـــگـــفـــت   بـــبـــايـــد پـــي دشـــمـــن انـــدر گــــرفــــت
بـــه آيـــد ز مـــولـــيــــدن ايــــدر شــــتــــاب   گــــريــــزان ز بــــاد انــــدر آيــــد بــــه آب
شـــود ســـســـت پـــاي شـــتـــاب از درنــــگ   چـنـيـن گـفـت پـيــران كــه هــنــگــام جــنــگ
شــدســت انــجــمــن پــيـــش افـــراســـيـــاب   ســــپــــاهـــــي بـــــه كـــــردار دريـــــاي آب
بـــبـــايــــنــــد گــــردان و جــــنــــگ آوران   بــــمــــانــــيــــم تــــا آن ســـــپـــــاه گـــــران
چــنـــيـــن اســـت راي خـــردمـــنـــد و بـــس   از آن پــس بـــه ايـــران نـــمـــانـــيـــم كـــس
مــرنــجــان بــديــن كـــار چـــنـــديـــن روان   بــدو گــفــت هـــومـــان كـــه اي پـــهـــلـــوان
شــــــدي روي دريـــــــا ازيـــــــشـــــــان دژم   ســـپـــاهـــي بــــدان زور و آن جــــوش و دم
هـمــه مــانــده بــر جــاي و رفــتــه ز جــاي   كــنــون خــيــمـــه و گـــاه و پـــرده ســـراي
نـمـودن بـه مـا پـشـت بــه يــكــبــارگــيــســت   چـنـان دان كـه رفـتــن ز بــي چــارگــيــســت
بـــه درگـــاه او لـــشـــگـــري نـــو شـــونــــد   نــمــانـــيـــم تـــا نـــزد خـــســـرو شـــونـــد
زيــانــي بــود ســهــمــگــيـــن زيـــن درنـــگ   ز زاولــســتــان رســتــم آيـــد بـــه جـــنـــگ
چـــو گـــودرز را بـــا ســـپـــهــــدار تــــوس   كـــنـــون ســـاخـــتـــن بـــايـــد و تـــاخـــتـــن
هــمــه بــي گــمــانــي بــه چـــنـــگ آوريـــم   درفــش هــمـــايـــون و پـــيـــلـــان و كـــوس
چـــنـــيـــن داد پـــاســـخ بـــدو پــــهــــلــــوان   بــــد آيــــد چــــو ايــــدر درنــــگ آوريــــم
چـنـان كـن كـه نـيـك اخــتــر و راي تــســت   كــــه بــــيــــدار دل بــــاش و روشــــن روان
پـــس لـــشـــگـــر انـــدر گـــرفـــتـــنــــد راه   كــه چــرخ فــلـــك زيـــر بـــالـــاي تـــســـت
بـه لـهـاك فــرمــود كــاكــنــون مــه ايــســت   ســـپـــهـــدار پـــيـــران و تــــوران ســــپــــاه
بــدو گــفــت مـــگـــشـــاي بـــنـــد از مـــيـــان   بــگــردان عـــنـــان بـــا ســـواري دويـــســـت
هـــمـــي رفـــت لـــهــــاك بــــر ســــان بــــاد   بـــبـــيـــن تـــا كـــجـــايـــنـــد ايـــرانـــيــــان
چـو نــيــمــي ز تــيــره شــب انــدر گــذشــت   ز خــواب و ز خـــوردن نـــكـــرد ايـــچ يـــاد
خــــروش آمــــد از كـــــوه و آواي زنـــــگ   طــلــايـــه بـــديـــدش بـــه تـــاريـــك دشـــت
بـــه نـــزديـــك پـــيـــران بـــيــــامــــد ز راه   نــــديــــد ايــــچ لــــهــــاك جـــــاي درنـــــگ
كـــه ايـــشـــان بـــه كـــوه هـــمـــاون درنـــد   بــــدو آگـــــهـــــي داد ز ايـــــران ســـــپـــــاه
بــه هــومــان بــفــرمــود پــيـــران كـــه زود   هــمــه بــســتـــه بـــر پـــيـــش راه گـــزنـــد
بــبــر چــنـــد بـــايـــد ز لـــشـــگـــر ســـوار   عـــنـــان و ركـــيـــبـــت بـــبـــايـــد بـــســـود
كـــه ايـــرانـــيـــان بـــا درفـــش و ســــپــــاه   ز گـــــردان گـــــردن كــــــش نــــــامــــــدار
ازيـــن رزم رنـــج آيـــد اكــــنــــون بــــروي   گـــرفـــتـــنــــد كــــوه هــــمــــاون پــــنــــاه
گـــر آن مـــرد بـــا كــــاويــــانــــي درفــــش   خـــرد تـــيـــز كـــن چـــاره ي كـــار جـــوي
اگــر دســت يــابــي بــه شــمــشــيــر تـــيـــز   بــه يــاري شـــود روي ايـــشـــان بـــنـــفـــش
مــن ايـــنـــك پـــس انـــدر چـــو بـــاد دمـــان   درفــش و هــمــه نــيــزه كـــن ريـــز ريـــز
گــزيــن كــرد هــومــان ز لــشــگــر ســـوار   بــــيــــايــــم نــــســــازم درنـــــگ و زمـــــان
چــو خــورشــيــد تــابــنــده بــنــمـــود تـــاج   ســپــردار و شــمــشـــيـــرزن ســـي هـــزار
پــــديـــــد آمـــــد از دور گـــــرد ســـــپـــــاه   بــگــســتــرد كـــافـــور بـــر تـــخـــت عـــاج
كــه آمـــد ز تـــركـــان ســـپـــاهـــي پـــديـــد   غـــــو ديـــــده بـــــان آمـــــد از ديـــــدگـــــاه
چـو بـشــنــيــد جــوشــن بــپــوشــيــد تــوس   بــه ابــر ســيــه گــردشـــان بـــركـــشـــيـــد
ســــواران ايــــران هــــمــــه هـــــم گـــــروه   بــــــرآمـــــــد دم بـــــــوق و آواي كـــــــوس
چـــو هـــومـــان بـــديـــد آن ســـپـــاه گـــران   رده بـــركـــشـــيـــدنـــد بـــر پـــيـــش كـــوه
چـنـيـن گـفـت هـومــان بــه گــودرز و تــوس   گـــرايـــيـــدن گــــرز و تــــيــــغ و ســــران
ســوي شــهــر تــركــان بــه كــيــن آخــتـــن   كــز ايــران بــرفــتــيــد بــا پــيــل و كــوس
كـنـون بـرگـزيــدي چــو نــخــچــيــر كــوه   بـــدان روي لـــشـــگـــر بـــرون تـــاخـــتــــن
نـيــايــدت زيــن كــار خــود شــرم و نــنــگ   شـــدســـتـــي ز گـــردان تــــوران ســــتــــوه
چـــو فـــردا بـــرآيــــد ز كــــوه آفــــتــــاب   خـور و خــواب و آرام بــر كــوه و ســنــگ
بــدانــي كــه ايــن جــاي بــي چــارگــيــســـت   كـــنـــم زيـــن حــــصــــار تــــو دريــــاي آب
هــيــونـــي بـــه پـــيـــران فـــرســـتـــاد زود   بــريــن كــوه خــارا بــبـــايـــد گـــريـــســـت
دگـــر گـــونـــه بـــود آنـــچ انـــداخـــتـــيـــم   كــه انــديــشــه ي مــا دگـــر گـــونـــه بـــود
هـمـه كـوه يـكــســر ســپــاهــســت و كــوس   بــريــشــان هــمــي تــاخــتــن ســـاخـــتـــيـــم
چـنـان كــن كــه چــون بــردمــد چــاك روز   درفــش از پــس پـــشـــت گـــودرز و تـــوس
تــو ايــدر بــه وي ســـاخـــتـــه بـــا ســـپـــاه   پـــديـــد آيـــد از چـــرخ گـــيـــتـــي فـــروز
فــرســتـــاده نـــزديـــك پـــيـــران رســـيـــد   شــده روي هـــامـــون ز لـــشـــگـــر ســـيـــاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com