FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow رفتن ایرانیان به كوه هماون
رفتن ایرانیان به كوه هماون چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

رفتن ايرانيان به كوه هماون  

ز خـويـشـان روان خـسـتـه و ســر ز نــنــگ   هــمــه بــازگــشــتــنــد يــكــســر ز جــنــگ
چــو بــر تــخــت پــيــروزه پــيـــروز شـــاه   ســـر از كـــوه بـــرزد هـــمـــان گــــاه مــــاه
هــمــي گــفــت زيــشــان فــراوان نـــمـــانـــد   ســپــهــبــدار پــيــران ســپــه را بــخــوانـــد
زنــــد مــــوج بـــــر كـــــشـــــور لـــــاژورد   بـــدانـــگـــه كــــه دريــــاي يــــاقــــوت زرد
بــريــشـــان دل شـــاه پـــيـــچـــان كـــنـــيـــم   كـســي را كــه زنــدســت بــي جــان كــنــيــم
نــشــســتــنـــد بـــر پـــيـــش پـــرده ســـراي   بـــرفـــتـــنـــد بـــا شــــادمــــانــــي ز جــــاي
ســپــه را نــيـــامـــد بـــر آن دشـــت خـــواب   هـــمـــه شــــب ز آواي چــــنــــگ و ربــــاب
پـــدر بـــر پـــســـر ســـوگـــوار و نـــژنـــد   وزيــن روي لــشــگــر هــمــه مــســتــمــنــد
بـه خــون بــزرگــان زمــيــن شــســتــه بــود   هـمـه دشـت پــر كــشــتــه و خــســتــه بــود
نــهـــادن نـــدانـــســـت كـــس پـــا بـــه جـــاي   چـــپ و راســـت آوردگــــه دســــت و پــــاي
چــو بــيــگــانــه بــد خــوار بــگــذاشــتــنـــد   هـمــه شــب هــمــي خــســتــه بــرداشــتــنــد
گــســســتــه بــبــســتــنــد و بــردوخــتــنــد   بــر خــســتــه آتــش هــمــي ســوخـــتـــنـــد
بـسـي كـشـتــه بــود و بــســي بــســتــه بــود   فـــراوان ز گـــودرزيـــان خـــســـتـــه بـــود
زمــيــن آمــد از بــانــگ اســپــان بــه جــوش   چــو بــشــنــيـــد گـــودرز بـــرزد خـــروش
بــه ســر بــر پـــراگـــنـــد گـــودرز خـــاك   هــمــه مــهــتــران جــامــه كــردنـــد چـــاك
بـه پـيـران سـر ايـن بـد كـه بـر مـن رســيــد   هـمــي گــفــت كــانــدر جــهــان كــس نــديــد
بـه خـاك انـدر افــگــنــده چــنــديــن پــســر   چـــرا بـــايــــدم زنــــده بــــا پــــيــــر ســــر
ز خــفــتــان مـــيـــان هـــيـــچ نـــگـــشـــاده ام   از آن روزگــــــــاري كــــــــجـــــــــا زاده ام
بـبــيــنــم چــنــيــن كــشــتــه در پــيــش مــن   بـه فــرجــام چــنــديــن پــســر ز انــجــمــن
چــنــان نــامـــور شـــيـــر خـــودكـــام پـــور   جــدا گــشــتــه از مــن چـــو بـــهـــرام پـــور
مــژه كــرد پـــر خـــون و رخ ســـنـــدروس   ز گــودرز چــون آگــهـــي شـــد بـــه تـــوس
فـــراوان بـــبــــاريــــد خــــون در كــــنــــار   خـــروشــــي بــــرآورد آنــــگــــه بــــه زار
نــكــشــتــي بــن و بــيــخ مـــن بـــر چـــمـــن   هـــمـــي گـــفـــت اگـــر نــــوذر پــــاك تــــن
غـــم كـــشـــتـــه و گـــرم دشــــت نــــبــــرد   نـــبـــودي مـــرا رنـــج و تـــيــــمــــار و درد
بـه دل خـســتــه ام گــر بــه جــان رســتــه ام   كــه تــا مــن كــمــر بــر مــيــان بــســتـــه ام
بــپــوشــيــد جــايــي كــه بـــاشـــد مـــغـــاك   هـم اكــنــون تــن كــشــتــگــان را بــه خــاك
بـــنـــه ســـوي كــــوه هــــمــــاون بــــريــــد   ســــران بــــريــــده ســــوي تــــن بــــريـــــد
ســراپــرده و خــيـــمـــه بـــر ســـوي كـــوه   بــرانــيــم لـــشـــگـــر هـــمـــه هـــم گـــروه
دلـــش بـــرفـــروزد فـــرســـتــــد ســــپــــاه   هــيــونـــي فـــرســـتـــيـــم نـــزديـــك شـــاه
ورا پـــــيـــــش ازيــــــن آگــــــهــــــي داده ام   بــــديــــن مــــن ســــواري فــــرســــتــــاده ام
ســوي مـــا فـــرســـتـــد بـــديـــن رزمـــگـــاه   مــــگــــر رســــتــــم زال را بـــــا ســـــپـــــاه
نــمــانــد بـــه آوردگـــه بـــر چـــو شـــيـــر   وگــــر نــــه ز مــــا نــــامــــداري دلــــيـــــر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com