FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow جادو كردن تورانیان بر سپاه
جادو كردن تورانیان بر سپاه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

جادوي كردن تورانيان بر سپاه  

بـه افـسـون بـه هــر جــاي گــســتــرده كــام   ز تـــركــــان يــــكــــي بــــود بــــازور نــــام
بــدانــســتــه چـــيـــنـــي و هـــم پـــهـــلـــوي   بــــيــــامــــوخــــتـــــه كـــــژي و جـــــادوي
كـــز ايـــدر بـــرو تـــا ســـر تـــيــــغ كــــوه   چـنـيـن گــفــت پــيــران بــه افــســون پــژوه
بـــريـــشـــان بـــيـــاور هــــم انــــدر زمــــان   يـــكـــي بــــرف و ســــرمــــا و بــــاد دمــــان
هـــمـــي گـــشـــت بـــر كـــوه ابـــر ســـيـــاه   هـــوا تـــيـــره گـــون بـــود از تـــيـــر مــــاه
بــــرآمــــد يــــكــــي بــــرف و بــــاد دمـــــان   چــــو بــــا زور در كــــوه شــــد در زمــــان
فـــــرومـــــانـــــد از بـــــرف در كــــــارزار   هـــمـــه دســــت آن نــــيــــزه داران ز كــــار
خـــروش يـــلـــان بــــود و بــــاران تــــيــــر   از آن رســـتـــخـــيــــز و دم زمــــهــــريــــر
يــكــي حــمــلــه ســازيـــد زيـــن رزمـــگـــاه   بــفــرمــود پــيــران كــه يــكــســـر ســـپـــاه
نــيــارســـت بـــنـــمـــود كـــس دســـت بـــرد   چـو بـر نـيـزه بــر دســت هــاشــان فــســرد
يـــكـــي حـــمـــلــــه آورد بــــرســــان ديــــو   وز آن پـــس بـــرآورد هـــومـــان غـــريــــو
كـــه دريــــاي خــــون گــــشــــت آوردگــــاه   بــكــشــتـــنـــد چـــنـــدان ز ايـــران ســـپـــاه
ســـــواران ايـــــران فـــــتـــــاده نـــــگــــــون   در و دشـت گــشــتــه پــر از بــرف و خــون
ز بــرف و ز افــگــنــده شــد جـــاي تـــنـــگ   ز كـشـتــه نــبــد جــاي رفــتــن بــه جــنــگ
بــه روي انــدر افــتــاده بـــرســـان مـــســـت   سـيـه گـشـت در دشـت شــمــشــيــر و دســت
شــده دســـت لـــشـــگـــر ز ســـرمـــا تـــبـــاه   نـــبــــد جــــاي گــــردش در آن رزمــــگــــاه
گــــرفــــتــــنــــد زاري ســــوي آســــمــــان   ســـپـــهـــدار و گـــردنـــكـــشـــان آن زمـــان
نـه در جـاي و بــر جــاي و نــه زيــر جــاي   كــه اي بــرتـــر از دانـــش و هـــوش و راي
بـــه بـــي چــــارگــــي دادخــــواه تــــو ايــــم   هـــمـــه بـــنـــده ي پـــرگـــنــــاه تــــو ايــــم
جــــــهــــــانــــــدار و بـــــــر داوران داوري   ز افــــســـــون و از جـــــادوي بـــــرتـــــري
تــــوانــــاتــــر از آتــــش و زمــــهــــريـــــر   تــو بــاشــي بــه بــي چــارگــي دســتــگــيـــر
نـــداريـــم فـــريــــادرس جــــز تــــو كــــس   ازيـــن بـــرف و ســـرمـــا تـــو فـــريـــادرس
بـــه رهـــام بــــنــــمــــود آن تــــيــــغ كــــوه   بـــيـــامــــد يــــكــــي مــــرد دانــــش پــــژوه
بــر افــســون و تــنــبــل بــر آن كــوه بـــود   كـــجـــا جـــاي بـــازور نــــســــتــــوه بــــود
بـــرون تـــاخـــت اســـپ از مـــيـــان ســـپـــاه   بـــجـــنــــبــــيــــد رهــــام ز آن رزمــــگــــاه
پــــيــــاده بــــرآمــــد بــــر آن كــــوه ســــر   ز ره دامــــنــــش را بــــزد بــــر كـــــمـــــر
عــمــودي ز پــولــاد چــيــنــي بـــه جـــنـــگ   چــو جــادو بــديــدش بــيــامــد بــه جــنـــگ
سـبــك تــيــغ تــيــز از مــيــان بــركــشــيــد   چـــو رهـــام نـــزديــــك جــــادو رســــيــــد
يـكـي بــاد بــرخــاســت چــون رســتــخــيــز   بـيـفـگـنــد دســتــش بــه شــمــشــيــر تــيــز
فـــــرود آمـــــد از كـــــوه رهــــــام گــــــرد   ز روي هــــوا ابـــــر تـــــيـــــره بـــــبـــــرد
بـه هــامــون شــد و بــارگــي بــر نــشــســت   يـــكـــي دســـت بـــازور جـــادو بــــه دســــت
فـــروزنـــده خـــورشـــيـــد را رخ نـــمـــود   هـوا گـشــت ز آن ســان كــه از پــيــش بــود
چــــه آورد بــــر مــــا بــــه روز نــــبـــــرد   پــدر را بــگــفـــت آنـــچ جـــادو چـــه كـــرد
چـــو دريـــاي خـــون گـــشـــتـــه آوردگــــاه   بـــديـــدنــــد از آن پــــس دلــــيــــران شــــاه
تــــن بــــي ســــران و ســــر بــــي تــــنـــــان   هـــمـــه دشـــت كـــشـــتـــه ز ايـــرانـــيــــان
كــه نــه پــيــل مـــانـــد و نـــه آواي كـــوس   چــنــيــن گــفــت گــودرز آنــگــه بــه تــوس
بــرآريــم جــوش ار كــشــنــد ار كــشــيـــم   هــمــه يــكــســره تــيــغ هــا بــركـــشـــيـــم
نــه روز نــبــردســـت و تـــيـــر و كـــمـــان   هـــمـــانـــا كـــه مــــا را ســــرآمــــد زمــــان
هــوا گـــشـــت پـــاك و بـــشـــد بـــاد ســـرد   بــدو گــفــت تــوس اي جــهـــان ديـــده مـــرد
چــــــو فــــــريــــــادرس فــــــره و زور داد   چـــرا ســـر هـــمـــي داد بـــايـــد بــــه بــــاد
كــكــنــد ايــن دلــيــران خــود آهـــنـــگ مـــا   مــكــن پــيــش دســتــي تــو در جـــنـــگ مـــا
بــه نــزديـــك بـــدخـــواه خـــيـــره مـــشـــو   بـــه پـــيـــش زمـــانـــه پــــذيــــره مــــشــــو
هـــمـــي دار در جـــنـــگ تـــيـــغ بـــنـــفـــش   تـــو در قـــلـــب بـــا كـــاويـــانــــي درفــــش
نــگــهــبــانــش بــر مــيــســره گــســـتـــهـــم   ســوي مــيــمــنــه گــيــو و بــيــژن بــه هــم
گـــرازه بـــه كـــيـــن بـــر لـــب آورده كـــف   چــو رهــام و شــيــدوش بــر پــيـــش صـــف
كــــنــــم تــــن فــــدا پــــيــــش ايـــــرانـــــان   شــوم بــركــشــم گـــرز كـــيـــن از مـــيـــان
مــگــر خــاك جــايــم بـــود چـــون زرســـپ   ازيـــن رزمـــگـــه بـــرنـــگـــردانــــم اســــپ
تــو بــركـــش ســـوي شـــاه ايـــران ســـپـــاه   اگــر مــن شــوم كــشــتـــه زيـــن رزمـــگـــاه
بــه هــر جـــاي بـــيـــغـــاره ي بـــدكـــنـــش   مـــرا مـــرگ نـــامـــي تـــر از ســــرزنــــش
ازو تـــا تـــوان گـــرد بـــيـــشـــي مــــگــــرد   چــنــيــن اســـت گـــيـــتـــي پـــر آزار و درد
بــــه بــــودن زمــــانــــي نــــيــــفــــزايـــــدت   فـــزونـــيــــش يــــك روز بــــگــــزايــــدت
خـــروشـــيــــدن زنــــگ و هــــنــــدي دراي   دگــــر بـــــاره بـــــر شـــــد دم كـــــرنـــــاي
درخـــشـــيــــدن تــــيــــغ و هــــنــــدي دراي   ز بــــانــــگ ســــواران پــــرخــــاشــــخــــر
درخـــشــــيــــدن زنــــگ و هــــنــــدي دراي   ز بــــانــــگ ســــواران پــــرخــــاشــــخــــر
درخـــشـــيــــدن تــــيــــغ و زخــــم تــــبــــر   ز بــــانــــگ ســــواران پــــرخــــاشــــخــــر
زمــيــن شـــد بـــه كـــردار دريـــاي قـــيـــر   ز پــيــكــان و از گــرز و ژوپــيــن و تــيــر
هــمـــه گـــوش پـــر زخـــم گـــوپـــال بـــود   هــمـــه دشـــت بـــي تـــن ســـر و يـــال بـــود
نـــديـــدنـــد ايــــرانــــيــــان روي بــــخــــت   چـو شـد رزم تـركـان بـرنـي گـونـه ســخــت
دلــيــران بــه دشــمــن نـــمـــودنـــد پـــشـــت   هــمــي تــيــره شـــد روي اخـــتـــر درشـــت
چـو شـيـدوش و بــيــژن چــو رهــام شــيــر   چـو تــوس و چــو گــودرز و گــيــو دلــيــر
هــمــي رزم جــســتــنــد بــر پـــيـــش صـــف   هــمـــه بـــرنـــهـــادنـــد جـــان را بـــه كـــف
هـــمـــه نـــامــــدار و كــــنــــارنــــگ بــــود   هـر آن كـس كـه بــا تــوس در جــنــگ بــود
يــلــان از پــس پــشــت بـــگـــريـــخـــتـــنـــد   بـه پـيـش انـدرون خـون هـمــي ريــخــتــنــد
پــس پــشــت تــو گــفــت جــنــگــي نــمــانـــد   يــكــي مــوبــدي تــوس يـــل را بـــخـــوانـــد
بـــه جـــان ســــپــــهــــبــــد زيــــان آورنــــد   نـــبـــايــــد كــــت انــــدر مــــيــــان آورنــــد
كـه بـا مـغـز لـشـگـر خـرد نــيــســت جــفــت   بــه گــيــو دلــيــر آن زمــان تـــوس گـــفـــت
چــنــيــن روي از جــنــگ بــرگــاشـــتـــنـــد   كــه مــا را بــديــن گــونــه بــگــذاشــتـــنـــد
ز بـــيـــغـــاره ي دشـــمــــن و شــــرم شــــاه   بـــــرو بـــــازگـــــردان ســـــپــــــه را ز راه
پــر از كــشــتــه ديــدنــد هــامــون و دشـــت   بـشـد گـيــو و لــشــگــر هــمــه بــازگــشــت
كــه ايــنـــســـت پـــيـــگـــار جـــنـــگ آوران   ســپــهــبــد چــنــيــن گــفــت بــا مــهـــتـــران
هــمــه روي كــشـــور چـــو دريـــاي خـــون   كــنــون چــون رخ روز شــد تــيـــره گـــون
اگــر تـــيـــره شـــد خـــود تـــوان آرمـــيـــد   يــــكــــي جــــاي آرام بـــــايـــــد گـــــزيـــــد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com