FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow جنگ دوم ایرانیان و تورانیان
جنگ دوم ایرانیان و تورانیان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

جنگ دوم ايرانيان و تورانيان  

شـــمــــامــــه پــــراگــــنــــد بــــر لــــاژورد   چــو چــرخ بــلــنــد از شـــبـــه تـــاج كـــرد
بــه هــر پــرده اي پــاســبــان ســاخـــتـــنـــد   طــلــايــه ز هــر ســو بــرون تـــاخـــتـــنـــد
جـهــان گــشــت چــون روي رومــي ســپــيــد   چـو بـرزد سـر از بـرج خــرچــنــگ شــيــد
جـــهـــان شـــد پـــر از نـــالـــه ي كـــرنـــاي   تـــبـــيـــره بــــرآمــــد ز هــــر دو ســــراي
طـبـرخـون و شــبــگــون و زرد و بــنــفــش   هــوا تـــيـــره گـــشـــت از فـــروغ درفـــش
هـــمـــه جـــنـــگ را گـــرد كـــرده عـــنـــان   كــشــيــده هــمــه تــيــغ و گــرز و ســنـــان
بـــپـــوشـــد هــــمــــي چــــادر آهــــنــــيــــن   تــو گــفــتــي ســپــهــر و زمـــان و زمـــيـــن
ز جـــوش ســــواران و از گــــرد و خــــاك   بـــه پـــرده درون شـــد خـــور تـــابـــنــــاك
هـــمـــي آســـمـــان بـــر زمـــيـــن داد بـــوس   ز هــــــراي اســــــپــــــان و آواي كـــــــوس
يـكـي خـشــت رخــشــان گــرفــتــه بــه كــف   ســپــهـــدار هـــومـــان دمـــان پـــيـــش صـــف
بــرانـــگـــيـــزم اســـپ و بـــرآرم خـــروش   هـمـي گـفــت چــون مــن بــرآيــم بــه جــوش
ســپــرهــاي چــيــنــي بــه ســر دركــشــيــد   شـمـا يــك بــه يــك تــيــغ هــا بــركــشــيــد
نـــشـــايـــد كـــمـــان و نـــبـــايـــد ســــنــــان   مــبـــيـــنـــيـــد جـــز يـــال اســـپ و عـــنـــان
بــدان ســان كــه آيــد خـــوريـــد و دهـــيـــد   عــنــان پــاك بـــر يـــال اســـپـــان نـــهـــيـــد
تـــو بـــگـــشـــاي بـــنـــد ســـلـــيـــح گــــوان   بـه پـيـران چــنــيــن گــفــت كــاي پــهــلــوان
ز بـــهـــر ســـلـــيـــح ايـــچ زفـــتـــي مـــكـــن   ابـــا گـــنـــج ديـــنـــار جـــفــــتــــي مــــكــــن
بـــيــــامــــد دل از اخــــتــــر نــــيــــك بــــر   كـــه امـــروز گــــرديــــم پــــيــــروزگــــر
بـــيـــاراســـت بـــرســـان چـــشـــم خـــروس   وزيــن روي لــشــگـــر ســـپـــهـــدار تـــوس
ورا پـــهــــلــــوان زمــــيــــن خــــوانــــدنــــد   بــرو بـــر يـــلـــان آفـــريـــن خـــوانـــدنـــد
ز هــــومــــان ويــــســــه بـــــرآورد گـــــرد   كـــه پـــيــــروزگــــر بــــود روز نــــبــــرد
كــه ايــن راز بــر كــس نــبــايــد نـــهـــفـــت   ســپــهــبــد بــه گـــودرز گـــشـــواد گـــفـــت
ســـواران بــــدخــــواه چــــيــــره شــــونــــد   اگـــر لـــشـــگـــر مـــا پــــذيــــره شــــونــــد
مــنــي از تــن خــويــشــتـــن بـــفـــگـــنـــيـــم   هــمــه دســت يــكــســر بــه يــزدان زنــيـــم
وگـــر نـــه بـــد اســـت اخـــتـــر كــــار مــــا   مـــگـــر دســـت گـــيـــرد جـــهـــانـــدار مــــا
بـــبـــاشـــيـــد بــــا كــــاويــــانــــي درفــــش   كـــنـــون نـــامـــداران زريــــنــــه كــــفــــش
نـــه روز نـــبـــردســـت و گـــاه بـــســـيــــچ   ازيــن كــوه پــايــه مـــجـــنـــبـــيـــد هـــيـــچ
فـزونـسـت بــدخــواه اگــر بــيــش نــيــســت   هـمـانــا كــه از مــا بــه هــر يــك دويــســت
بـــــگـــــردانـــــد از مـــــا بـــــد روزگــــــار   بـــدو گـــفـــت گـــودرز اگـــر كــــردگــــار
دل و مـــغــــز ايــــرانــــيــــان بــــد مــــكــــن   بــه بــيــشــي و كــمــي نـــبـــاشـــد ســـخـــن
بــه پــرهــيــز و بــيــشــي نـــگـــردد زمـــان   اگـــر بـــد بـــود بــــخــــشــــش آســــمــــان
روان را مـــكـــن هـــيـــچ بـــشــــخــــودنــــي   تـــو لـــشـــگـــر بـــيــــاراي و از بــــودنــــي
بــه پــيــلــان جــنــگـــي و مـــردان و كـــوس   بــيــاراســت لــشـــگـــر ســـپـــهـــدار تـــوس
ســـپـــهـــدار گـــودرز بـــر مــــيــــمــــنــــه   پـــيــــاده ســــوي كــــوه شــــد بــــا بــــنــــه
چــــو رهــــام گــــودرز بــــر مــــيــــســــره   رده بــركــشـــيـــدنـــد هـــمـــه يـــكـــســـره
هـــمـــي آســــمــــان انــــدر آمــــد ز جــــاي   ز نــــالــــيـــــدن كـــــوس بـــــا كـــــرنـــــاي
هــمــه كــام خــورشــيـــد پـــر خـــاك شـــد   دل چــــرخ گـــــردان بـــــدو چـــــاك شـــــد
ز بــس گـــرد كـــز رزمـــگـــه بـــردمـــيـــد   چـنـان شــد كــه كــس روي هــامــون نــديــد
هــمــي آتــش افــروخــت از گــرز و تــيـــغ   بـــبـــاريـــد الـــمـــاس از تــــيــــره مــــيــــغ
درفــــش از بــــر و زيــــر گــــرز گـــــران   ســـنـــان هـــا رخـــشـــان و تـــيــــغ ســــران
زمـيـن يـكــســر از نــعــل در جــوشــنــســت   هــوا گــفـــتـــي از گـــرز و از آهـــنـــســـت
جـهـان چـون شـب و تــيــغ هــا چــون چــراغ   چـو دريـاي خــون شــد هــمــه دشــت و راغ
هــمــي كـــس نـــدانـــســـت ســـر را ز پـــاي   ز بـــس نـــالــــه ي كــــوس بــــا كــــرنــــاي
كـــه تـــاريـــك شــــد گــــردش آســــمــــان   ســپــهــبــد بــه گـــودرز گـــفـــت آن زمـــان
كــه امــروز تــا شــب گــذشــتــه ســه پــاس   مــرا گــفــتــه بــود ايــن ســتـــاره شـــنـــاس
هـــمـــي خـــون فـــشـــانـــد بــــه آوردگــــاه   ز شــمــشــيــر گـــردان چـــو ابـــر ســـيـــاه
نــبـــاشـــد مـــگـــر دشـــمـــن كـــيـــنـــه ور   ســرانــجــام تـــرســـم كـــه پـــيـــروزگـــر
زره دار خـــــراد و بـــــرزيـــــن نــــــيــــــو   چـو شـيـدوش و رهـام و گـسـتـهــم و گــيــو
جــگــرخــســتــه و كــيــنــه خــواه آمــدنــد   ز صــــف در مــــيــــان ســــپــــاه آمـــــدنـــــد
بــــه ســــان شــــب تــــار و انــــبــــوه ديــــو   بــه ابــر انــدر آمــد ز هــر ســـو غـــريـــو
بــيـــاورد لـــشـــگـــر هـــمـــه هـــم گـــروه   وز آن روي هـــومـــان بـــه كــــردار كــــوه
كـــه بـــر دشـــت ســـازنـــد جـــاي نـــبــــرد   وز آن پـــس گــــزيــــدنــــد مــــردان مــــرد
دو گــــرد گــــران مــــايــــه ي شــــيــــر دل   گـــرازه ســــر گــــيــــوگــــان بــــا نــــهــــل
چــو شــيــدوش و لــهــاك شــد هــم نــبــرد   چـــو رهـــام گــــودرز و فــــرشــــيــــدورد
كـــــه بـــــر هـــــم زدي آتـــــش و بـــــاد را   ابــــا بــــيــــژن گـــــيـــــو گـــــلـــــبـــــاد را
دو گــــرد گــــران مــــايــــه ي نـــــيـــــو را   ابــــا شــــطـــــرخ نـــــامـــــور گـــــيـــــو را
نــبــد هـــيـــچ پـــيـــدا درنـــگ و فـــســـوس   چـو گـودرز و پــيــران و هــومــان و تــوس
نـــبـــايـــد كـــه چــــون دي بــــود كــــارزار   چــنــيــن گــفــت هــومــان كــه امــروز كــار
چــو مــن بــرخــروشــم دمــيـــد و دهـــيـــد   هـمـه جــان شــيــريــن بــه كــف بــرنــهــيــد
نــبــايــد كــه آيــنــد زيــن پــس بــه كـــيـــن   تـــهـــي كـــرد بـــايـــد ازيـــشـــان زمــــيــــن
پـــيـــاده بـــيـــاورد و پـــيـــلــــان و كــــوس   بــه پــيــش انــدر آمـــد ســـپـــهـــدار تـــوس
ســـپـــردار و ژوپـــيـــن ور و نـــيــــزه دار   صــفــي بـــركـــشـــيـــدنـــد پـــيـــش ســـوار
ســپـــر بـــا ســـنـــان انـــدر آريـــد پـــيـــش   مـجــنــبــيــد گــفــت ايــچ از جــاي خــويــش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com