FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
جنگ هومان با توس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

جنگ هومان با توس

بــرانــگـــيـــخـــت آن بـــارگـــي را ز جـــاي   بــــه اســــپ عــــقــــاب انـــــدر آورد پـــــاي
وگـــر كـــوه الـــبـــرز در جـــوشـــنـــســـت   تــو گــفــتـــي يـــكـــي بـــاره ي آهـــنـــســـت
يـكـي خـشـت رخـشـان گـرفـتــه بــه چــنــگ   بــه پــيــش ســپــاه انــدر آمــد بــه جـــنـــگ
جـــهـــان پـــر شـــد از نـــالـــه ي كـــرنـــاي   بــجــنــبــيــد تـــوس ســـپـــهـــبـــد ز جـــاي
ز پــالــيـــز كـــيـــن بـــرنـــيـــامـــد درخـــت   بـه هـومـان چـنـيـن گـفـت كـاي شــوربــخــت
كــه بــود از شــمـــا نـــامـــبـــردار و گـــرد   نـــمـــودم بـــه ارژنـــگ يـــك دســـت بــــرد
كــه بــا خــشــت بــر پـــشـــت زيـــن آمـــدي   تــو اكــنــون هــمـــانـــا بـــه كـــيـــن آمـــدي
كــه بــي جــوشــن و گــرز و رومــي كــلــاه   بـــه جـــان و ســـر شــــاه ايــــران ســــپــــاه
كـه از كــوه يــازد بــه نــخــچــيــر چــنــگ   بــه جــنــگ تــو آيــم بـــه ســـان پـــلـــنـــگ
چـــو آورد گـــيـــرم بــــه دشــــت نــــبــــرد   بـــبـــيـــنـــي تـــو پـــيـــگـــار مـــردان مـــرد
كـه بـيـشـي نـه خـوبـسـت بــيــشــي مــجــوي   چــنـــيـــن پـــاســـخ آورد هـــومـــان بـــدوي
بـــه دســـت تـــو آمـــد مـــشـــو در گـــمــــان   گـــر ايـــدونـــك بـــي چــــاره اي را زمــــان
كــجــا داشــتــي خــويــشــتــن را بـــه مـــرد   بـــه جـــنـــگ مـــن ارژنـــگ روز نــــبــــرد
نــجــوشــد يــكــي را بــه رگ خـــون گـــرم   دلـــيــــران لــــشــــگــــر نــــدارنــــد شــــرم
بــه رزم انــدرون دســـتـــشـــان بـــد كـــنـــد   كــه پــيــگــار ايــشــان ســپـــهـــبـــد كـــنـــد
جـــهـــان گـــيـــر گـــودرز گـــشـــوادگــــان   كــــجــــا بــــيــــژن و گــــيـــــو آزادگـــــان
چـــرا آمـــدســــتــــي بــــديــــن رزمــــگــــاه   تــو گـــر پـــهـــلـــوانـــي ز قـــلـــب ســـپـــاه
هـــشـــيــــوار ديــــوانــــه خــــوانــــد تــــرا   خـــردمـــنـــد بـــيـــگـــانـــه خـــوانـــد تـــرا
ســـپـــهـــبـــد نـــيـــايــــد ســــوي كــــارزار   تـــو شـــو اخــــتــــر كــــاويــــانــــي بــــدار
ز گــردان كــه جــويــد نــگـــيـــن و كـــلـــاه   نــگــه كــن كـــه خـــلـــعـــت كـــرا داد شـــاه
زبــــر دســــت را زيـــــر دســـــت آورنـــــد   بـــفـــرمـــاي تـــا جـــنـــگ شـــيـــر آورنـــد
بـــد آيــــد بــــدان نــــامــــدار انــــجــــمــــن   اگــر تــو شــوي كــشــتــه بـــر دســـت مـــن
اگــر زنــده مــانـــنـــد پـــيـــچـــان شـــونـــد   ســپــاه تــو بــي يــار و بـــي جـــان شـــونـــد
روان و دلــــم بــــر زبــــانــــم گـــــواســـــت   و ديـگـر كـه گـر بــشــنــوي گــفــت راســت
كـــه پـــيـــش مـــن آيــــنــــد روز نــــبــــرد   كــــه پــــر درد بــــاشــــم ز مــــردان مــــرد
نـــديـــدم چـــنـــو نـــيـــز يــــك نــــامــــدار   پـــــس از رســـــتــــــم زال ســــــام ســــــوار
چــو تــو جــنــگ جــويــي نــيــابــد ســـپـــاه   پـــدر بــــر پــــدر نــــامــــبــــردار و شــــاه
بــــيــــايــــد بـــــروي انـــــدر آريـــــم روي   تــو شــو تــا ز لــشــگــر يــكــي نـــام جـــوي
ســـپـــهـــبـــد مـــنـــم هـــم ســـوار نـــبــــرد   بــدو گـــفـــت تـــوس اي ســـرافـــراز مـــرد
چــــــرا راي كــــــردي بـــــــه آوردگـــــــاه   تـــو هـــم نـــامــــداري ز تــــوران ســــپــــاه
بـــجـــويـــي بـــديـــن كـــار پـــيـــونـــد مـــن   دلـــت گـــر پـــذيـــرد يـــكـــي پــــنــــد مــــن
نـــيـــاســـود خـــواهـــد ســـپــــاه انــــدكــــي   كــزيــن كــيــنــه تــا زنـــده مـــانـــد يـــكـــي
هـــمـــه پـــهـــلـــوان و هــــمــــه نــــامــــدار   تـو بـا خـويـش و پـيـونـد و چـنـديــن ســوار
بـــبـــايـــد كـــه پــــنــــد مــــن آيــــدت يــــاد   بــه خــيــره مــده خــويــشــتــن را بـــه بـــاد
بــمــان تــا بــيــازنــد بـــر كـــيـــنـــه دســـت   سـزاوار كـشـتـن هــر آن كــس كــه هــســت
رهـــايـــي نـــيـــابـــد خــــرد را مــــپــــيــــچ   كــزيــن كــيــنــه مــرد گــنــه كــار هـــيـــچ
كــه پــيــران نــبــايــد كــه يــابـــد گـــزنـــد   مـــرا شـــاه ايـــران چـــنــــيــــن داد پــــنــــد
جـــهـــان ديـــده و دوســـتـــدار مـــنــــســــت   كـــه او ويــــژه پــــرودگــــار مــــنــــســــت
نــگــه كــن كــه دارد بــه پــنــد تـــو گـــوش   بــه بــيــداد بـــر خـــيـــره بـــا او مـــكـــوش
چـــو فـــرمـــان دهـــد شــــاه فــــرخ نــــژاد   چــنــيــن گــفــت هــومــان بــه بــيـــداد و داد
ســـپـــردن بـــدو دل بــــه يــــكــــبــــارگــــي   بـــر آن رفـــت بـــايـــد بـــه بـــي چـــارگـــي
كـــه او راد و آزاده و نـــيــــك خــــوســــت   هــمــان رزم پـــيـــران نـــه بـــر آرزوســـت
كــه شــد گــيــو را روي چــون ســنــدروس   بـديــن گــفــت و گــوي انــدرون بــود تــوس
چــنــيــن گــفــت كـــاي تـــوس فـــرخ نـــژاد   ز لـــشـــگـــر بـــيـــامـــد بـــه كـــردار بــــاد
بــــيــــامــــد دمــــان بــــر لــــب آورده كــــف   فـــريـــبـــنـــده هـــومـــان مـــيـــان دو صـــف
مـــيـــان دو صــــف گــــفــــت و گــــوي دراز   كـنـون بـا تـو چـنـديـن چــه گــويــد بــه راز
مــــجــــوي از در آشــــتــــي هــــيـــــچ روي   سـخـن جـز بــه شــمــشــيــر بــا او مــگــوي
چــنــيــن گــفــت بــا گــيــو بــيـــداربـــخـــت   چـو بـشـنـيــد هــومــان بــرآشــفــت ســخــت
كـــه گـــم بــــاد گــــودرز گــــشــــوادگــــان   ايـــــا گـــــم شـــــده بـــــخــــــت آزادگــــــان
بــه آوردگــه تــيــغ هـــنـــدي بـــه چـــنـــگ   فــــراوان مــــرا ديــــده اي روز جـــــنـــــگ
كــه مــنــشــور تــيــغ مــرا بــرنـــخـــوانـــد   كـس از تــخــم گــشــواد جــنــگــي نــمــانــد
بــه خــان تــو تـــا جـــاودان شـــيـــونـــســـت   تــرا بــخـــت چـــون روي آهـــرمـــنـــســـت
نــه بــرخــيــزد آيــيــن گـــوپـــال و كـــوس   اگــر مــن شــوم كــشــتــه بــر دســت تـــوس
بـــخـــواهــــد شــــدن خــــون مــــن رود آب   بــه جــايـــســـت پـــيـــران و افـــراســـيـــاب
ســخــن رانـــد بـــايـــد بـــديـــن انـــجـــمـــن   نــه گـــيـــتـــي شـــود پـــاك ويـــران ز مـــن
يـــكـــي ره نـــيـــابـــنـــد ز ايـــران ســـپــــاه   وگـــر تـــوس گـــردد بـــه دســـتـــم تـــبـــاه
چــــه بــــا تــــوس نــــوذر كــــنـــــي داوري   تـــو اكـــنـــون بـــه مـــرگ بـــرادر گــــري
بــديــن دشــت پــيــگــار تـــو بـــا مـــنـــســـت   بـدو گـفــت تــوس ايــن چــه آشــفــتــنــســت
بــه جــنــگ ابــروان پــر ز چــيــن آوريـــم   بـــيـــا تـــا بـــگـــرديـــم و كـــيـــن آوريــــم
ســري زيـــر تـــاج و ســـري زيـــر تـــرگ   بــدو گــفــت هــومــان كـــه دادســـت مـــرگ
بــــه آوردگــــه بـــــه كـــــه آيـــــد زمـــــان   اگـــر مـــرگ بـــاشـــد مـــرا بـــي گــــمــــان
ســپــهــبــد ســر و گــرد و پــرخــاشــخـــر   بــــه دســــت ســــواري كــــه دارد هــــنــــر
هـمـي حـمـلــه بــرد آن بــريــن ايــن بــر آن   گـــرفـــتـــنـــد هـــر دو عــــمــــود گــــران
يـــكــــي ابــــر بــــســــت از بــــر كــــارزار   زمـــي گـــشـــت گـــردان و شـــد روز تــــار
نـهـان گــشــت خــورشــيــد گــيــتــي فــروز   تـو گـفــتــي شــب آمــد بــريــشــان بــه روز
ســرانــشــان چـــو ســـنـــدان آهـــنـــگـــران   از آن چــــاك چـــــاك عـــــمـــــود گـــــران
بــه دريــاي شــهــد انـــدرون بـــاد خـــاســـت   بــه ابــر انــدرون بــانــگ پــولــاد خـــاســـت
هـمــه دشــت پــر بــانــگ شــمــشــيــر بــود   ز خــون بــر كــف شــيــر كــفــشــيــر بـــود
شــد آهـــن بـــه كـــردار چـــاچـــي كـــمـــان   خــــم آورد رويــــيــــن عــــمــــود گـــــران
ســيـــه شـــد ز زخـــم يـــلـــان روي مـــرگ   تـو گـفـتـي كـه سـنـگـسـت ســر زيــر تــرگ
فــروريــخــت آتــش ز پـــولـــاد و ســـنـــگ   گـرفـتـنـد شـمــشــيــر هــنــدي بــه چــنــگ
خـــم آورد و در زخـــم شـــد ريــــز ريــــز   ز نــيــروي گــردن كــشـــان تـــيـــغ تـــيـــز
گــــرفــــتــــنــــد هــــر دو دوال كـــــمـــــر   هــمــه كــام پــر خــاك و پــر خـــاك ســـر
يــكــي را نــيـــامـــد ســـر انـــدر نـــشـــيـــب   ز نــيــروي گـــردان گـــران شـــد ركـــيـــب
يـــكـــي اســـپ آســـوده را بـــر نـــشـــســـت   كـمـربـنـد بـگـسـســت و هــومــان بــجــســت
كــمــان را بــه زه كــرد و تــيــر خـــدنـــگ   ســپــهــبــد ســوي تــركـــش آورد چـــنـــگ
چــپ و راســت جــنــگ ســـواران گـــرفـــت   بـــر آن نـــامـــور تـــيـــربـــاران گـــرفــــت
ســپــر كـــرد بـــر پـــيـــش روي آفـــتـــاب   ز پــــولــــاد پــــيــــكــــان و پــــر عــــقــــاب
هــمــه روي كــشــور پــر الــمــاس گــشـــت   جـهـان چـون ز شـب رفـتـه دو پــاس گــشــت
تــن بـــارگـــي گـــشـــت بـــا خـــاك پـــســـت   ز تــيــر خــدنــگ اســپ هــومــان بــخــســت
نــگــه داشــت هــومــان ســـر از تـــيـــر اوي   ســپــر بـــر ســـر آورد و نـــنـــمـــود روي
بـــديـــدنـــد گـــفـــتـــنـــد تـــوران ســــپــــاه   چــــو او را پــــيــــاده بــــر آن رزمــــگـــــاه
بــــبــــردنــــد پــــرمــــايــــه بــــالــــاي اوي   كــه پــردخــتــه مــانــد كــنـــون جـــاي اوي
يــكــي تــيــغ بــگــرفــت هــنــدي بــه دســـت   چـو هـومـان بــر آن زيــن تــوري نــشــســت
شـد از شـب جــهــان تــيــره چــون آبــنــوس   كــه آيــد دگــر بــاره بـــر جـــنـــگ تـــوس
يــــكــــايــــك بــــدو درنــــهـــــادنـــــد روي   هــــمــــه نــــامــــداران پــــرخــــاش جــــوي
ز جــنــگ يــلـــان دســـت كـــوتـــاه گـــشـــت   چـو شــد روز تــاريــك و بــي گــاه گــشــت
ســپــهـــبـــد بـــدو راســـت كـــرده ســـنـــان   بــپــيــچــيــد هــومـــان جـــنـــگـــي عـــنـــان
خـــروشـــي بـــرآمـــد ز تــــوران ســــپــــاه   بــه نــزديــك پـــيـــران شـــد از رزمـــگـــاه
دريـــن جـــنـــگ فـــرجـــام مـــا ســـور بـــاد   ز تـــو خـــشـــم گـــردن كـــشـــان دور بـــاد
چــو بــا تــوس روي انـــدر آمـــد بـــه روي   كـــه چـــون بـــاد رزم تـــو اي نــــام جــــوي
جــز ايــزد نــدانــد كــه مـــا چـــون بـــديـــم   هــمــه پــاك مـــا دل پـــر از خـــون بـــديـــم
كـــــه اي رزم ديـــــده ســــــران دلــــــيــــــر   بـه لـشـگـر چـنــيــن گــفــت هــومــان شــيــر
كــه ايــن اخــتــر گــيــتــي افــروز مــاســـت   چـو روشـن شـود تــيــره شــب روز مــاســت
مـــرا خـــوبـــي و نــــيــــك نــــامــــي بــــود   شـــمــــا را هــــمــــه شــــادكــــامــــي بــــود
شـــب تـــيـــره تـــا گـــاه بـــانـــگ خــــروس   ز لــشــگــر هــمــي بــرخــروشــيــد تـــوس
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com