FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
كشتن توس ارژنگ را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

كشتن توس ارژنگ را  

بـــه ابـــر انــــدر آورده از جــــنــــگ نــــام   يــــكــــي نــــامــــداري بــــد ارژنــــگ نـــــام
از ايــرانــيـــان جـــســـت چـــنـــدي نـــبـــرد   بــــــــرآورده از دشـــــــــت آورد گـــــــــرد
بــغــريــد و تــيــغ از مــيــان بــركـــشـــيـــد   چـــو از دور تـــوس ســـپـــهـــبـــد بـــديــــد
ز تــركــان جــنــگــي تــرا يـــار كـــيـــســـت   بــه پــور زره گــفــت نـــام تـــو چـــيـــســـت
ســـرافـــراز و شـــيـــر درنـــگـــي مــــنــــم   بـــدو گـــفـــت ارژنـــگ جـــنـــگـــي مـــنــــم
بـــه آوردگـــه يـــر ســـرافـــشـــان كـــنــــم   كـــنـــون خـــاك را تـــو رخـــشـــان كـــنـــم
ســپــهــدار ايــران شــنـــيـــد ايـــن ســـخـــن   چـــو گـــفـــتـــار پـــور زره شـــد بـــه بــــن
هــمــان آب داري كــه بــودش بـــه چـــنـــگ   بـــه پـــاســــخ نــــديــــد ايــــچ راي درنــــگ
تــو گــفــتــي تــنـــش ســـر نـــيـــاورد بـــار   بـــزد بــــر ســــر و تــــرگ آن نــــامــــدار
كـــه پـــيـــروز بـــادا ســـرافــــراز تــــوس   بــرآمــد ز ايـــران ســـپـــه بـــوق و كـــوس
ز تــــركــــان تــــهــــي مــــانــــد آوردگـــــاه   غــمــي گــشــت پــيـــران ز تـــوران ســـپـــاه
كــشــيــدنــد شــمــشــيـــر و گـــرز گـــران   دلــــــيــــــران تــــــوران و كــــــنــــــداوران
جـــهـــان بـــر دل تـــوس تــــنــــگ آوريــــم   كـه يـكـسـر بــكــوشــيــم و جــنــگ آوريــم
بـــســـازيــــم و دل را مــــداريــــد تــــنــــگ   چـنـيـن گـفـت هــومــان كــه امــروز جــنــگ
ز لــشــگــر بـــر آرد بـــه پـــيـــگـــار ســـر   گــر ايــدونــك زيـــشـــان يـــكـــي نـــامـــور
بــبــيـــنـــيـــم تـــا بـــر كـــه گـــردد زمـــان   پـــذيـــره فـــرســــتــــيــــم گــــردي دمــــان
بـــبـــايـــد يـــك امــــروز كــــردن درنــــگ   وزيــشــان بــه تــنــدي نــجــويــيــد جــنــگ
تــــبــــيــــره بــــرآيــــد ز پــــرده ســـــراي   بـدانـگــه كــه لــشــگــر بــجــنــبــد ز جــاي
يـــكـــي از لـــب رود بـــرتــــر كــــشــــيــــم   هــمــه يــكــســره گــرزهــا بـــركـــشـــيـــم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com