FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow داستان كاموس كشانی arrow پیام پیران به لشکر ایران
پیام پیران به لشکر ایران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

پيغام پيران به لشگر ايران

بـــشـــد نـــزد پـــيـــران هـــم انـــدر زمــــان   هــــيــــونــــي بـــــه كـــــردار بـــــاد دمـــــان
ســـوي رود شــــهــــد آمــــدم ســــاخــــتــــه   كــه مــن جـــنـــگ را گـــردن افـــراخـــتـــه
فـــروبـــســـت بـــر پـــيـــل نـــاكـــام رخـــت   چـو بـشـنـيـد پـيـران غـمـي گــشــت ســخــت
گــــزيــــده دلــــاور ســــواران خـــــويـــــش   بـــرون رفـــت بـــا نـــامــــداران خــــويــــش
سـرافـراز چـنـدســت و بــا تــوس كــيــســت   كـه ايـران سـپـه را بـبـيــنــد كــه چــيــســت
فــــرســــتــــاد نــــزد ســــپــــهــــبــــد درود   رده بـــركـــشـــيــــدنــــد ز آن ســــوي رود
درفــش هــمـــايـــون و پـــيـــلـــان و كـــوس   وزيـــن روي لـــشـــگـــر بـــيـــاورد تــــوس
ز تـــركـــان فـــرســـتــــاد نــــزديــــك اوي   ســپــهــدار پــيـــران يـــكـــي چـــرپ گـــوي
چــه كــردم ز خــوبــي بــه هــر جــايـــگـــاه   بـگـفــت آنــك مــن بــا فــرنــگــيــس و شــاه
چـــو بـــر آتـــش تـــيـــز جـــوشــــان بــــدم   ز درد ســـــيـــــاوش خـــــروشــــــان بــــــدم
مـــرا زو هـــمـــه رنـــج بـــهـــر آمـــدســــت   كــنـــون بـــار تـــريـــاك زهـــر آمـــدســـت
بــپـــيـــچـــيـــد ز آن درد و پـــيـــگـــار اوي   دل تـــوس غـــمـــگـــيـــن شـــد از كـــار اوي
فـــراوان نـــشـــانـــســـت بـــر چـــهـــر تـــو   چــنـــيـــن داد پـــاســـخ كـــه از مـــهـــر تـــو
بــــبــــنــــد ايــــن در بــــيــــم و راه زيـــــان   ســـر آزاد كـــن دور شــــو زيــــن مــــيــــان
مــكـــافـــات يـــابـــي بـــه نـــيـــكـــي ز شـــاه   بــــر شــــاه ايــــران شــــوي بــــا ســــپـــــاه
هـــمـــان افـــســــر خــــســــروانــــي دهــــد   بــــه ايــــران تــــرا پــــهــــلــــوانــــي دهــــد
دلـــش رنـــجـــه گـــردد ز تـــيـــمــــار تــــو   چــــو يــــاد آيــــدش خــــوب كــــردار تــــو
بـــزرگـــان و تـــيـــمـــاركـــش مـــهـــتـــران   چـنــيــن گــفــت گــودرز و گــيــو و ســران
بـــه نـــزديـــك پـــيـــران ويــــســــه نــــژاد   ســـرايـــنـــده ي پـــاســـخ آمـــد چــــو بــــاد
ز تــــــوس و ز گــــــودرز روشـــــــن روان   بــگــفــت آنــچ بــشـــنـــيـــد بـــا پـــهـــلـــوان
بـــه يـــاد ســـپـــهـــبـــد گـــشـــايـــم دو لـــب   چــنــيــن داد پــاســخ كــه مـــن روز و شـــب
خـــردمـــنـــد كـــو بـــشـــنـــود پـــنـــد مـــن   شــوم هـــرچ هـــســـتـــنـــد پـــيـــونـــد مـــن
ســر نــامــور بــهـــتـــر از تـــاج و تـــخـــت   بـــه ايـــران گـــذارم بـــر و بـــوم و رخــــت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com