FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
آغاز داستان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۷ مرداد ۱۳۸۶

آغاز داستان

كــــه دل را بــــه نــــامـــــش خـــــرد داد راه   بـــه نـــام خـــداونـــد خـــورشـــيـــد و مــــاه
نـــخـــواهـــد ز تـــو كـــژي و كـــاســــتــــي   خـــداونـــد هـــســـتــــي و هــــم راســــتــــي
ازويــــم نــــويــــد و بـــــدويـــــم امـــــيـــــد   خـــداونـــد بـــهـــرام و كـــيـــوان و شـــيـــد
از انــديــشــه جــان بــرفـــشـــانـــم هـــمـــي   ســــتــــودن مــــرو را نــــدانــــم هـــــمـــــي
پـــي مـــور بــــر هــــســــتــــي او نــــشــــان   ازو گــــشــــت پــــيــــدا مــــكــــان و زمــــان
دگـــر بــــاد و آتــــش هــــمــــان آب پــــاك   ز گــردنــده خــورشــيــد تــا تــيــره خـــاك
روان تــــــرا آشــــــنــــــايــــــي دهــــــنــــــد   بــه هـــســـتـــي يـــزدان گـــواهـــي دهـــنـــد
تـــو در پـــادشـــاهــــيــــش گــــردن فــــراز   ز هـــرچ آفـــريـــدســــت او بــــي نــــيــــاز
ز كــمــي و بــيــشـــي و از نـــاز و بـــخـــت   ز دسـتـور و گـنــجــور و از تــاج و تــخــت
بــه فــرمــان و رايــش ســرافــگــنـــده ايـــم   هــمــه بــي نــيــازســـت و مـــا بـــنـــده ايـــم
خـور و خـواب و تــنــدي و مــهــر آفــريــد   شــب و روز و گــردان ســپــهـــر آفـــريـــد
كـــزو شـــادمـــانـــي و زو مـــســـتـــمـــنـــد   جـــز او را مـــدان كــــردگــــار بــــلــــنــــد
كــزو داســتـــان بـــر دل هـــر كـــس اســـت   شـگـفـتـي بـه گــيــتــي ز رســتــم بــس اســت
خــردمــنــدي و دانــش و ســنـــگ ازوســـت   ســر مــايــه ي مــردي و جـــنـــگ ازوســـت
خــردمــنــد و بـــيـــنـــادل و مـــرد ســـنـــگ   بـه خـشـگـي چـو پـيـل و بــه دريــا نــهــنــگ
ز دفــتــر بـــگـــفـــتـــار خـــويـــش آوريـــم   كـــنـــون رزم كـــامـــوس پـــيــــش آوريــــم
كــــلـــــات از بـــــر و زيـــــر آب مـــــيـــــم   چـــو لـــشـــگـــر بـــيـــامـــد بـــه راه چــــرم
پـــشـــيـــمـــانـــي و درد و تـــيـــمـــار بـــود   هــــمـــــي يـــــاد كـــــردنـــــد رزم فـــــرود
دو ديــده پــر از خــون و تـــن پـــر گـــنـــاه   هــــمــــه دل پــــر از درد از بــــيــــم شـــــاه
جــگــر خــســـتـــه و پـــرگـــنـــاه آمـــدنـــد   چــنــان شــرمــگــيـــن نـــزد شـــاه آمـــدنـــد
بــه دشــمــن ســپـــرده نـــگـــيـــن و كـــلـــاه   بـــرادرش را كـــشـــتـــه بـــر بـــي گـــنــــاه
بــرفــتــنـــد پـــيـــشـــش پـــرســـتـــارفـــش   هــمــه يـــكـــســـره دســـت كـــرده بـــكـــش
دلـش پــر ز درد و پــر از خــون دو چــشــم   بـديـشـان نــگــه كــرد خــســرو بــه خــشــم
تـــو دادي مــــرا هــــوش و راي و هــــنــــر   بـه يـزدان چــنــيــن گــفــت كــاي كــردگــار
تـو آگـه تــري بــي شــك از چــنــد و چــون   هـــمـــي شـــرم دارم مـــن از تـــو كــــنــــون
زدنــــدي بــــه مــــيــــدان پــــيـــــگـــــار دار   وگـــر نـــه بـــفــــرمــــودمــــي تــــا هــــزار
هـر آن كــس كــه بــا او مــيــان را بــبــســت   تــــن تــــوس را دار بــــودي نــــشـــــســـــت
دلــي داشــتــم پـــر از غـــم و درد و جـــوش   ز كــــيــــن پــــدر بــــودم انــــدر خــــروش
ســــر تـــــوس نـــــوذر بـــــبـــــايـــــد درود   كــنــون كــيــنــه نــو شــد ز كــيـــن فـــرود
مـــرو گـــر فـــشـــانـــنـــد بــــر ســــر درم   بــگـــفـــتـــم كـــه ســـوي كـــلـــات و چـــرم
ســپــهـــبـــد نـــژادســـت و كـــنـــداورســـت   كـــز آن ره فـــرودســـت و بـــا مـــادرســـت
چــرا بــرد لــشــگــر بـــه ســـوي حـــصـــار   دمـــان تـــوس نـــامــــرد نــــاهــــوشــــيــــار
ز تــوس و ز لــشــگـــر بـــبـــريـــد مـــهـــر   كـــنـــون لـــاجـــرم كـــردگـــار ســـپـــهــــر
كـه نـفـريـن بـرو بـاد و بـر پــيــل و كــوس   بـــد آمـــد بـــه گـــودرزيـــان بـــر ز تـــوس
بـــه جـــنـــگ بــــرادر فــــرســــتــــادمــــش   هـــمـــي خـــلـــعـــت و پـــنــــدهــــا دادمــــش
چــنــو پــهــلــوان پــيــش لــشـــگـــر مـــبـــاد   جــهــانــگــيــر چــون تـــوس نـــوذر مـــبـــاد
كـه بــا زور و دل بــود و بــا گــرز و تــيــغ   دريـــــغ آن فـــــرود ســـــيـــــاوش دريــــــغ
بـــه دســـت ســـپـــه دار مــــن بــــا ســــپــــاه   بــه ســان پــدر كــشــتــه شـــد بـــي گـــنـــاه
كــه او از در بــنــد و چـــاهـــســـت و بـــس   بــه گــيــتــي نــبــاشــد كــم از تـــوس كـــس
چـه تــوس فــرومــايــه پــيــشــم چــه ســگ   نــه در ســرش مــغــز و نــه در تــنــش رگ
كـــه نـــوشـــه بـــدي تــــا بــــود روزگــــار   هــمـــي آفـــريـــن كـــرد بـــر شـــهـــريـــار
فــلــك مــايـــه ي فـــر و بـــخـــت تـــو بـــاد   زمــيــن بــنــده ي تــاج و تـــخـــت تـــو بـــاد
بـه غـم بـسـتـه جـان را ز تـيــمــار خــويــش   مــنــم دل پــر از غـــم ز كـــردار خـــويـــش
زبـــان پـــر ز پـــوزش روان پــــر گــــنــــاه   هــمــان نــيــز جــانـــم پـــر از شـــرم شـــاه
هــمـــي بـــرفـــروزم چـــو آذرگـــشـــســـپ   ز پــــاكــــيــــزه جــــان فــــرود و زرســــپ
هــمــي پــيــچــم از كــرده ي خــويــشـــتـــن   اگـــر مـــن گـــنـــه كــــارم از انــــجــــمــــن
هـمـي جــان خــويــشــم نــيــايــد بــه چــيــز   بـــه ويـــژه ز بــــهــــرام وز ريــــونــــيــــز
وزيـــن نـــامـــور بـــي گـــنـــاه انـــجـــمــــن   اگـــر شــــاه خــــشــــنــــود گــــردد ز مــــن
ســـــر شـــــيــــــب را بــــــر فــــــراز آورم   شـــوم كــــيــــن ايــــن نــــنــــگ بــــاز آورم
اگـــر جـــان ســـتـــانـــم اگـــر جـــان دهــــم   هــمــه رنــج لــشــگــر بـــه تـــن بـــرنـــهـــم
جــز از تـــرگ رومـــي نـــبـــيـــنـــد ســـرم   ازيــن پــس بــه تــخــت و كــلــه نـــنـــگـــرم
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com