FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی بهمن اسفندیار arrow به زنی گرفتن بهمن همای دختر خویش را و جانشین خود كردنش
به زنی گرفتن بهمن همای دختر خویش را و جانشین خود كردنش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

به زنی گرفتن بهمن همای دختر خویش را و جانشین خود كردنش

پـسر   بد  مر  او  را  يکي  همـچو  شير
کـه   ساسان   همي  خواندي  اردشير
دگر   دخـتري   داشت   نامش   هـماي
هـنرمـند     و     بادانـش     و    نيک‌راي
هـمي       خواندندي      ورا      چـهرزاد
ز    گيتي    بـه    ديدار    او    بود   شاد
پدر        درپذيرفـتـش        از        نيکوي
بران   دين   که  خواني  همي  پـهـلوي
هـماي        دل‌افروز       تابـنده       ماه
چـنان   بد   کـه   آبستـن   آمد   ز  شاه
چو   شـش   ماه  شد  پر  ز  تيمار  شد
چو    بـهـمـن   چـنان   ديد   بيمار   شد
چو    از    درد    شاه    اندرآمد   ز   پاي
بـفرمود    تا    پيش    او    شد   هـماي
بزرگان     و     نيک‌اخـتران    را    بـخواند
بـه     تـخـت    گرانـمايگان    بر    نشاند
چـنين    گـفـت   کاين   پاک‌تن   چهرزاد
بـه    گيتي    فراوان    نـبودسـت   شاد
سـپردم    بدو    تاج    و    تـخـت   بـلـند
هـمان    لـشـکر    و   گنـج   با   ارجمند
ولي    عـهد   مـن   او   بود   در   جـهان
هـم‌انـکـس     کزو     زايد    اندر    نـهان
اگر     دخـتر     آيد     برش    گر    پـسر
ورا    باشد    اين    تاج    و   تـخـت   پدر
چو ساسان شنيد اين سخن خيره شد
ز    گفـتار    بهـمـن    دلـش   تيره   شد
بدو   روز   و   دو   شب   بسان   پـلـنـگ
ز   ايران   بـه  مرزي  دگر  شد  ز  نـنـگ
دمان     سوي    شـهر    نـشاپور    شد
پر     آزار     بد     از     پدر     دور     شد
زني    را   ز   تخـم   بزرگان   بـخواسـت
بـپرورد  و  با  جان  و  دل داشت راست
نژادش   بـه   گيتي   کسي  را  نگـفـت
هـمي   داشـت  آن  راستي  در  نهفت
زن       پاک‌تـن      خوب      فرزند      زاد
ز     ساسان     پرمايه     بـهـمـن    نژاد
پدر    نام    ساسانـش   کرد   آن   زمان
مر    او    را   بـه   زودي   سرآمد   زمان
چو   کودک  ز  خردي  بـه  مردي  رسيد
دران      خانـه      جز     بينوايي     نديد
ز      شاه     نـشاپور     بـسـتد     گـلـه
کـه   بودي  بـه  کوه  و  به  هامون  يلـه
هـمي     بود     يکـچـند    چوپان    شاه
بـه      کوه     و     بيابان     و     آرامـگاه
کـنون     بازگردم     بـه     کار     هـماي
پـس  از  مرگ  بهمن  که  بگرفـت جاي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com