FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی بهمن اسفندیار arrow رها كردن بهمن زال را و بازگشتن به ایران
رها كردن بهمن زال را و بازگشتن به ایران چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

رها كردن بهمن زال را و بازگشتن به ایران

گامي    پشوتـن   کـه   دسـتور   بود
ز   کشتن  دلش  سخت  رنـجور  بود
بـه  پيش  جهاندار  بر  پاي  خاسـت
چنين گفت کاي خسرو داد و راست
اگر   کينـه  بودت  به  دل  خواسـتي
پديد    آمد    از    کاسـتي   راسـتي
کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش
مـفرماي  و  مپسند  چندين  خروش
ز   يزدان   بـترس   و   ز  ما  شرم‌دار
نـگـه    کـن    بدين    گردش    روزگار
يکي     را     برآرد    بـه    ابر    بـلـند
يکي   زو   شود   زار  و  خوار  و  نژند
پدرت    آن   جهانـگير   لـشـکر   فروز
نـه   تابوت   را   شد   سوي   نيمروز
نـه   رستـم   به  کابل  به  نخچيرگاه
بدان  شد  که تا نيست گردد به چاه
تو  تا  باشي  اي  خـسرو  پاک و راد
مرنـجان   کـسي   را   که  دارد  نژاد
چو    فرزند    سام    نريمان   ز   بـند
بـنالد        بـه        پروردگار       بـلـند
بـپيچي    ازان    گرچه    نيک‌اخـتري
چو     با     کردگار     افـگـند    داوري
چو    رستـم    نگـهدار   تخـت   کيان
هـمي   بر   در   رنج   بـسـتي  ميان
تو    اين    تاج    ازو    يافـتي   يادگار
نـه   از  راه  گشتاسپ  و  اسفـنديار
ز    هـنـگامـه    کي    قـباد    اندرآي
چـنين    تا   بـه   کيخـسرو   پاک‌راي
بزرگي   بـه   شمشير   او   داشتـند
مـهان   را   همـه   زير   او   داشتـند
ازو      بـند      بردار      گر     بـخردي
دلـت      بازگردان      ز     راه     بدي
چو  بشنيد  شاه  از  پشوتن  سخـن
پـشيمان  شد  از  درد  و  کين کهـن
خروشي      برآمد     ز     پرده‌سراي
کـه   اي   پـهـلوانان   با   داد  و  راي
بـسيچيدن        بازگشـتـن       کـنيد
مـبادا   کـه   تاراج   و   کشتن  کـنيد
بـفرمود    تا   پاي   دسـتان   ز   بـند
گـشادند    و    دادند    بـسيار    پـند
تـن   کشتـه   را  دخمه  کردند  جاي
بـه     گـفـتار     دسـتور    پاکيزه‌راي
ز   زندان   بـه   ايوان   گذر   کرد  زال
برو    زار    بـگريسـت    فرخ   هـمال
کـه      زارا     دليرا     گوا     رسـتـما
نـبيره          گو         نامور         نيرما
تو    تا    زنده‌بودي    کـه    آگاه    بود
کـه  گشتاسپ  اندر  جهان شاه بود
کـنون   گنـج  تاراج  و  دستان  اسير
پـسر   زار   کشتـه   بـه   پيکان   تير
مـبيناد   چشـم   کـس   اين   روزگار
زمين     باد     بي‌تخـم     اسـفـنديار
ازان   آگـهي   سوي   بهمـن   رسيد
بـه    نزديک    فرخ   پـشوتـن   رسيد
پـشوتـن     ز    رودابـه    پردرد    شد
ازان   شيون   او   رخـش   زرد   شد
بـه  بهمن  چنين  گفت  کاي شاه نو
چو    بر    نيمـه    آسـمان    ماه   نو
بـه   شبـگير   ازين  مرز  لشکر  بران
کـه  اين  کار  دشوار  گشت  و  گران
ز   تاج   تو   چـشـم   بدان   دور   باد
هـمـه     روزگاران     تو     سور    باد
بدين      خانـه     زال     سام     دلير
سزد    گر    نـماند   شهـنـشاه   دير
چو   شد   کوه  بر  گونـه  سـندروس
ز    درگاه    برخاسـت    آواي   کوس
بـفرمود     پـس    بهمـن    کينه‌خواه
کزانـجا      برانـند     يکـسر     سـپاه
هـم‌انـگـه     برآمد     ز     پرده‌سراي
تـبيره    ابا    بوق   و   هـندي   دراي
از    آنـجا    بـه   ايران   نـهادند   روي
بـه     گـفـتار     دسـتور    آزاده‌خوي
سـپـه   را   ز  زابل  به  ايران  کشيد
بـه    نزديک   شـهر   دليران   کـشيد
برآسود  و  بر  تخت  بنشسـت  شاد
جهان را همي داشت با رسم و داد
بـه   درويش   بخشيد   چـندي   درم
ازو   چـند   شادان   و   چـندي   دژم
جـهانا    چـه   خواهي   ز   پروردگان
چـه    پروردگان    داغ    دل    بردگان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com