FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی همای چهرزاد arrow رزم داراب با لشکر روم
رزم داراب با لشکر روم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

رزم داراب با لشکر روم 

بگفـت   اين  و  زان  جايگه  برگرفت
ازان   مرز   تا   روم   لـشـکر  گرفـت
سپهـبد    طـلايه    بـه   داراب   داد
طـلايه   سـنان  را  به  زهر  آب  داد
هم‌انـگـه    طـلايه    بيامد    ز   روم
وزين  سو  نـگـهدار  اين  مرز  و  بوم
زناگـه    دو   لشـکر   بهـم   بازخورد
برآمد       هـم‌آنـگاه      گرد      نـبرد
هـمـه    يک    بـه   ديگر   برآميختند
چو  رود  روان  خون  همي  ريختـند
چو   داراب   ديد   آن   سـپاه   نـبرد
بـه   پيش  اندر  آمد  بـه  کردار  گرد
ازان   لشـکر   روم  چندان  بکشـت
که  گفتي  فلک  تيغ دارد به مشت
همي  رفت  زان گونه بر سان شير
نهنـگي  به  چنگ  اژدهايي  به  زير
چـنين    تا   بـه   لشکرگـه   روميان
هـمي   تاخت  بر  سان  شير  ژيان
زمين  شد  ز  رومي چو درياي خون
جـهانـجوي   را   تيغ   شد  رهنمون
بـه   پيروزي  از  روميان  گشـت  باز
بـه      نزديک      سالار     گردنـفراز
بـسي    آفرين   يافت   از   رشـنواد
کـه   اين   لشکر  شاه  بي‌تو  مـباد
چو    ما    بازگرديم   زين   رزم   روم
سـپاه    اندر    آيد    بـه    آباد    بوم
تو   چـندان   نوازش   بيابي  ز  شاه
ز  اسـپ  و  ز  مهر  و  ز  تيغ و کـلاه
همـه  شب  همي  لشکر آراستند
سـليح       سواران       بـپيراسـتـند
چو  خورشيد  برزد  سر  از  تيره راغ
زمين  شد  به  کردار  روشـن  چراغ
بـهـم    بازخوردند    هر   دو   سـپاه
شد   از  گرد  خورشيد  تابان  سياه
چو  داراب  پيش  آمد  و  حملـه  برد
عـنان   را   به   اسپ  تگاور  سـپرد
بـه  پيش  صف  روميان  کس  نماند
ز   گردان  شمشيرزن  بـس  نـماند
بـه  قلب  سپاه  اندر  آمد  چو گرگ
پراگـنده    کرد    آن    سـپاه   بزرگ
وزان   جايگـه   شد   سوي  ميمنـه
بياورد    چـندي    سـليح    و    بـنـه
همـه    لـشـکر    روم   برهم   دريد
کـسي  از  يلان  خويشتـن  را  نديد
دليران     ايران    بـه    کردار    شير
هـمي   تاختـند   از  پس  اندر  دلير
بکشتـند   چـندان   ز   رومي  سپاه
کـه  گل  شد  ز  خون خاک آوردگاه
چهـل   جاثـليق   از  دليران  بکشت
بيامد   صـليبي   گرفته   به  مشـت
چو  زو  رشنواد  آن  شگفـتي  بديد
ز    شادي    دل    پـهـلوان   بردميد
برو   آفرين   کرد   و  چـندي  سـتود
بران      آفرين      مـهرباني      فزود
شب آمد جهان قيرگون شد به رنگ
هـمي   بازگشتـند   يکسر  ز  جنگ
سپهـبد     بـه    لشکرگـه    روميان
برآسود    و    بـگـشاد    بـند   ميان
ببخـشيد  در  شب  بسي خواسته
شد   از   خواسته  لشکر  آراسـتـه
فرسـتاد     نزديک     داراب     کـس
کـه    اي   شيردل   مرد   فريادرس
نگـه  کن  کنون  تا پسند تو چيست
وزي  خواسته  سودمند  تو چيست
نـگـه   دار   چيزي   کـه   راي  آيدت
ببخـش   آنـچ   دل   رهنماي   آيدت
هرآنـچ   آن   پسندت  نيايد  ببخـش
تو    نامي‌تري   از   خداوند   رخـش
چو   آن   ديد   داراب   شد  شادکام
يکي   نيزه   برداشـت   از  بـهر  نام
فرسـتاد     ديگر    سوي    رشـنواد
بدو   گـفـت   پيروز   بادي   و   شاد
چو  از  باخـتر  تيره  شد  روي  مـهر
بـپوشيد    ديباي   مشکين   سپـهر
همان  پاس  از تيره شب درگذشت
طـلايه    پراگـنده   بر   گرد   دشـت
غو   پاسـبان   خاست  چون  زلزلـه
هـمي   شد   چو   اواز   شير   يلـه
چو   زرين   سـپر   برگرفـت   آفـتاب
سر    جنـگـجويان   برآمد   ز   خواب
بـبـسـتـند     گردان     ايران    ميان
هـمي   تاخـتـند   از   پس   روميان
بـه   شمـشير   تيز  آتش  افروختند
همـه   شهرها  را  همي  سوختند
ز  روم  و  ز  رومي  برانـگيخـت  گرد
کـس   از  بوم  و  بر  ياد  ديگر  نـکرد
خروشي   بـه   زاري   برآمد  ز  روم
کـه    بگذاشـتـند    آن   دلارام   بوم
به  قيصر  بر  از کين جهان تنگ شد
رخ     نامدارانـش     بي‌رنـگ     شد
فرسـتاده       آمد      بر      رشـنواد
کـه   گر   دادگر   سر  نـپيچد  ز  داد
شدند  آنک  جنگي بد از جنگ سير
سر   بـخـت   روم   اندرآمد   بـه  زير
کـه   گر   باژ  خواهيد  فرمان  کـنيم
بـنوي     يکي    باز    پيمان    کـنيم
فرسـتاد   قيصر   ز   هر  گونـه  چيز
ابا     برده‌ها     بدره     بـسيار    نيز
سپـهـبد    پذيرفـت    زو    آنـچ   بود
ز      دينار      وز     گوهر     نابـسود
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com