FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی داراب arrow پادشاهی داراب دوازده سال بود
پادشاهی داراب دوازده سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی داراب دوازده سال بود

کـنون         آفرين         جـهان‌آفرين
بـخوانيم      بر      شـهريار     زمين
ابوالقاسم  آن  شاه خورشيد چهر
بياراسـت  گيتي  به  داد  و به مهر
نـجويد   جز   از  خوبي  و  راسـتي
نيارد      بداد     اندرون     کاسـتي
جـهان   روشن  از  تاج  محمود  باد
همـه    روزگارانـش    مسعود   باد
هـميشـه   جوان   تا   جواني   بود
هـمان    زنده    تا    زندگاني    بود
چه  گفت  آن  سراينده دهقان پير
ز   گشـتاسـپ  وز  نامدار  اردشير
وزان         نامداران         پاکيزه‌راي
ز  داراب  وز  رسـم  و  راي هـماي
چو  دارا  به  تخت مهي برنشست
کمر بر ميان بست و بگشاد دست
چـنين   گفـت   با  موبدان  و  ردان
بزرگان      و      بيداردل     بـخردان
که  گيتي  نجستم به رنج و به داد
مرا   تاج   يزدان  بـه  سر  بر  نـهاد
شگفـتي‌تر   از  کار  من  در  جهان
نـبيند    کـسي   آشـکار   و   نهان
ندانيم     جز     داد     پاداش    اين
کـه  بر  ما  پس  از  ما کنـند آفرين
نـبايد   کـه   پيچد  کس  از  رنج  ما
ز    بيشي    و   آگـندن   گـنـج   ما
زمانـه     ز    داد    مـن    آباد    باد
دل    زير    دسـتان   ما   شاد   باد
ازان  پس  ز  هندوسـتان  و  ز روم
ز    هر    مرز    باارز    و    آباد   بوم
برفـتـند    با    هديه    و    با    نـثار
بجستـند     خشـنودي     شـهريار
چـنان   بد   که   روزي  ز  بهر  گلـه
بيامد    کـه    اسـپان    ببيند   يلـه
ز  پستي  برآمد  بـه  کوهي رسيد
يکي    بي‌کران    ژرف    دريا   بديد
بـفرمود   کز   روم   و   وز  هـندوان
بيارند           کارآزموده           گوان
بـجويند     زان     آب     دريا    دري
رسانـند   رودي   به  هر  کـشوري
چو   بگـشاد   دانـنده   از   آب  بـند
يکي   شهر  فرمود  بس  سودمـند
چو    ديوار    شـهر    اندرآورد   گرد
ورا      نام     کردند     داراب     گرد
يکي   آتـش  افروخـت  از  تيغ  کوه
پرسـتـنده       آذر       آمد      گروه
ز   هر  پيشه‌يي  کارگر  خواستـند
هـمي    شـهر    ايران   بياراستند
بـه  هر  سو  فرستاد  بي‌مر سپاه
ز دشمن همي داشت گيتي نگاه
جـهان   از   بدانديش   بي‌بيم  کرد
دل    بدسـگالان    بدو    نيم    کرد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com