FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی دارای داراب arrow رزم دوم دارا با اسكندر
رزم دوم دارا با اسكندر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۸ مرداد ۱۳۸۶

رزم دوم دارا با اسكندر

چو   دارا   ز   پيش   سـکـندر   برفـت
بـه   هر  سو  سواران  فرستاد  تفـت
از   ايران  سران  و  مـهان  را  بـخواند
درم   داد   و  روزي  دهان  را  بـخواند
سر     ماه    را    لـشـکر    آباد    کرد
سر     نامداران     پر     از    باد    کرد
دگر   باره   از   آب  زان  سو  گذشـت
بياراسـت   لشـکر   بران  پهن  دشت
سـکـندر   چو   بشـنيد   لشکر   براند
پذيره   شد   و   سازش   آنـجا  بـماند
سـپـه  را  چو  روي  اندرآمد  به  روي
زمان   و  زمين  گشـت  پرخاشـجوي
سـه  روز  اندران  رزمشان شد درنگ
چنان گشت کز کشته شد جاي تنگ
فراوان    ز    ايرانيان    کـشـتـه   شد
جـهانـگير    را    روز    برگشتـه    شد
پر    از    درد    برگـشـت    ز   آوردگاه
چو     ياري     ندادش    خداوند    ماه
سـکـندر    بيامد   پـس   او   چو   گرد
بـسي    از    جـهان‌آفرين    ياد    کرد
خروشي    برآمد    ز    پيش    سـپاه
کـه   اي   زيردسـتان   گـم  کرده  راه
شـما   را  ز  من  بيم  و  آزار  نيسـت
سـپاه   مرا   با   شـما   کار   نيسـت
بـباشيد    ايمـن   بـه   ايوان   خويش
بـه  يزدان  سپرده  تن  و جان خويش
بـه  جان  و  تن  از  روميان  رستـه‌ايد
اگر  چه  به  خون  دستها شستـه‌ايد
چو       ايرانيان      ايمـني      يافـتـند
هـمـه    رخ   سوي   روميان   تافتـند
سـکـندر    بيامد    بـه    دشت    نبرد
همـه   خواستـه   سربسر   گرد  کرد
ببـخـشيد    بر    لشـکرش   خواسته
بـه    نيرو    سـپاهي   شد   آراستـه
بـبود    اندران    بوم   و   بر   چار   ماه
چو   آسوده   شد  شـهريار  و  سـپاه
جـهاندار    دارا    بـه    جـهرم   رسيد
کـه    آنـجا    بدي   گنجـها   را   کـليد
همـه    مـهـتران    پيش    باز   آمدند
پر   از   درد   و   گرم   و   گداز   آمدند
خروشان    پـسر    چو   پدر   را   نديد
پدر   همچـنين   چون   پـسر  را  نديد
هـمـه   شـهر   ايران   پر  از  ناله  بود
بـه  چشم  اندرون  آب  چون  ژاله بود
ز   جـهرم   بيامد   به   شهر  صـطـخر
کـه    آزادگان    را    بران    بود   فـخر
فرسـتاده‌يي    رفـت   بر   هر   سوي
بـه    هر    نامداري   و   هر   پـهـلوي
سـپاه   انجمـن   شد  به  ايوان  شاه
نـهادند        زرين        يکي       زيرگاه
چو   دارا  بران  کرسي  زر  نشـسـت
برفـتـند       گردان       خـسروپرسـت
بـه    ايرانيان    گفـت   کاي   مهـتران
خردمـند    و   شيران   و   جـنـگاوران
بـبينيد     تا     راي    پيکار    چيسـت
همي  گفت  با درد و چندي گريست
چـنين   گفـت   کامروز  مردن  به  نام
بـه   از   زنده   دشمـن   بدو  شادکام
نياکان     و    شاهان    ما    تا    بدند
بـه   هر  سال  باژي  همي  بسـتدند
بـه   هر   کار   ما   را   زبون   بود  روم
کـنون   بخـت   آزادگان   گشت  شوم
هـمـه    پادشاهي    سکندر   گرفت
جـهاندار  شد  تخت  و  افسر  گرفـت
چـنين    هـم    نـماند    بيايد    کـنون
هـمـه   پارس  گردد  چو  درياي  خون
زن   و   کودک   و   مرد   گردند  اسير
نـماند     برين     بوم     برنا     و     پير
مرا     گر     شويد     اندرين    يارمـند
بـگردانـم   اين   رنـج   و   درد  و  گزند
شـکار     بزرگان     بدند    اين    گروه
همـه   گشتـه  از  شهر  ايران  ستوه
کـنون   ما  شکاريم  و  ايشان  پلنـگ
بـه   هر   کارزاري   گريزان   ز  جـنـگ
اگر   پشـت   يکسر  به  پشـت  آوريد
بر   و   بوم  ايشان  به  مـشـت  آوريد
کـسي  کاندرين  جنگ  سستي کند
بـکوشد   کـه   تا   جان‌پرستي   کـند
مداريد   ازين   پـس   بـه  گيتي  اميد
کـه  شد  روم  ضحاک  و  ما  جمشيد
هـمي  گفـت  گريان  و  دل  پر  ز درد
دو   رخـساره   زرد  و  دو  لـب  لاژورد
بزرگان          دانـنده         برخاسـتـند
همـه     پاسـخـش     را    بياراستند
خروشي    برآمد    ز   ايران   بـه   زار
کـه    گيتي    نـخواهيم   بي‌شـهريار
هـمـه   روي   يکسر  به  جنگ  آوريم
جـهان    بر    برانديش    تـنـگ   آوريم
بـبـنديم     دامـن     يک     اندر     دگر
اگر    خاک    يابيم    اگر    بوم   و   بر
سـليح    و   درم   داد   لـشـکرش   را
هـمان      نامداران     کـشورش     را
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com