FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد بزه گر arrow آگاهی یافتن بهرام گور از مردن پدرش
آگاهی یافتن بهرام گور از مردن پدرش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

آگاهی یافتن بهرام گور از مردن پدرش 

پـس   آگاهي   آمد   بـه   بـهرام  گور
کـه  از  چرخ  شد  تخـت  را آب شور
پدرت   آن   سرافراز   شاهان   بـمرد
بـه   مرد  و  همه  نام  شاهي  بـبرد
يکي     مرد     بر     گاه    بـنـشاندند
به  شاهي همي خسروش خواندند
بـخوردند     سوگـند    يکـسر    سپاه
کزان   تخمـه   هرگز  نـخواهيم  شاه
کـه   بـهرام  فرزند  او  همچو  اوست
از  آب  پدر  يافت  او  مـغز  و  پوسـت
چو    بشـنيد    بـهرام   رخ   را   بکـند
ز   مرگ   پدر  شد  دلش  مستـمـند
برآمد    دو   هفـتـه   ز   شـهر   يمـن
خروشيدن    کودک    و   مرد   و   زن
چو  يک  ماه بنشست با سوک شاه
سر    ماه    نو    را    بياراسـت   گاه
برفتـند     نـعـمان     و    مـنذر    بهم
هـمـه    تازيان   يمـن   بيش   و   کم
هـمـه   زار  و  با  شاه  گريان  شدند
ابي    آتـش    از   درد   بريان   شدند
زبان   برگـشادند   زان   پـس   ز  بـند
کـه     اي    پرهـنر    شـهريار    بلـند
هـمـه   در   جـهان   خاک   را  آمديم
نـه      جوياي     ترياک     را     آمديم
بـميرد    کـسي    کو    ز   مادر   بزاد
زهـش  چون  ستم  بينم و مرگ داد
بـه   مـنذر   چنين   گفت   بهرام  گور
کـه  اکنون  چو  شد  روز  ما تار و تور
ازين   تخمـه   گر   نام  شاهنشـهي
گسسـتـه    شود    بگسلد    فرهي
ز    دشـت    سواران    برآرند    خاک
شود    جاي   بر   تازيان   بر   مـغاک
پرانديشـه    باشيد    و   ياري   کـنيد
بـه    مرگ    پدر    سوگواري    کـنيد
ز    بـهرام    بشـنيد    مـنذر   سخـن
بـه   مردي   يکي   پاسخ  افگند  بـن
چـنين   گفـت   کاين  روزگار  منست
برين    دشـت   روز   شکار   منسـت
تو  بر  تخت  بنـشين  و  نـظاره  باش
همـه  سالـه  با  تاج  و  با  ياره باش
هـمـه    نامداران    برين   هم‌سخـن
کـه    نـعـمان   و   منذر   فگندند   بن
ز     پيش    جهانـجوي    برخاسـتـند
همـه      تاخـتـن      را     بياراستـند
بـفرمود   مـنذر   بـه   نعمان   که   رو
يکي    لـشـکري    ساز   شيران   نو
ز   شيبان   و   از   قيسيان  ده  هزار
فرازآر       گرد       از       در      کارزار
مـن   ايرانيان   را   نـمايم   کـه  شاه
کدامـسـت   با  تاج  و  گنج  و  سپاه
بياورد     نـعـمان     سـپاهي    گران
هـمـه       تيغ‌داران      و      نيزه‌وران
بـفرمود        تا       تاخـتـنـها       برند
هـمـه   روي  کشور  به  پي  بسپرند
ره    شورسـتان    تا   در   طيسـفون
زمين   خيره   شد  زير  نـعـل  اندرون
زن   و   کودک   و   مرد   بردند  اسير
کـس   آن   رنجـها   را   نبد  دستـگير
پر  از  غارت  و  سوختن  شد  جـهان
چو   بيکار  شد  تخت  شاهنـشـهان
پـس  آگاهي  آمد  به  روم و به چين
بـه  ترک  و  به هند و به مکران زمين
کـه  شد  تخت  ايران  ز  خسرو تهي
کـسي   نيست  زيباي  شاهنشهي
همـه      تاخـتـن      را     بياراستـند
بـه    بيدادي   از   جاي   برخاسـتـند
چو  از  تخم  شاهنشهان  کس نـبود
کـه   يارسـت   تخت  کيي  را  بسود
به ايران همي هرکسي دست آخت
بـه   شاهنشهي  تيز  گردن  فراخت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com