FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی یزدگرد بزه گر arrow نشاندن مهان خسرو را به تخت
نشاندن مهان خسرو را به تخت چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

نشاندن مهان خسرو را به تخت

چو  در  دخمه  شد  شـهريار  جـهان
ز     ايران     برفـتـند    گريان    مـهان
کـنارنـگ     با     موبد     و     پـهـلوان
هـشيوار       دسـتور      روشـن‌روان
هـمـه   پاک   در   پارس   گرد  آمدند
بر        دخـمـه        يزدگرد       آمدند
چو  گستهم کو پيل کشتي بر اسپ
دگر     قارن    گرد    پور    گـشـسـپ
چو    ميلاد   و   چون   پارس   مرزبان
چو   پيروز   اسـپ‌افـگـن   از   گرزبان
دگر    هرک   بودند   ز   ايران   مـهان
بزرگان       و       کـنداوران      جـهان
کـجا    خوارشان    داشـتي   يزدگرد
هـمـه     آمدند     اندران     شـهرگرد
چـنين   گفـت   گويا   گشسپ   دبير
کـه     اي     نامداران    برنا    و    پير
جـهاندارمان      تا      جـهان      آفريد
کـسي   زين  نشان  شهرياري  نديد
که  جز  کشتن و خواري و درد و رنج
بياگـندن    از    چيز    درويش   گـنـج
ازين     شاه    ناپاک‌تر    کـس    نديد
نـه    از    نامداران    پيشين   شـنيد
نـخواهيم   بر  تخت  زين  تخمه‌کـس
ز  خاکش  به  يزدان  پناهيم  و  بـس
سرافراز     بـهرام     فرزند     اوسـت
ز   مـغز  و  دل  و  راي  پيوند  اوسـت
ز    مـنذر   گشايد   سخن   سربـسر
نـخواهيم      بر      تـخـت      بيدادگر
بـخوردند        سوگـندهاي        گران
هرانـکـس      کـه     بودند     ايرانيان
کزين  تخمه  کس را به شاهنشهي
نـخواهيم   با   تاج   و   تخـت   مـهي
برين      برنـهادند      و     برخاسـتـند
هـمي    شـهرياري   دگر   خواستند
چو    آگاهي    مرگ    شاه    جـهان
پراگـنده     شد     در    ميان    مـهان
الان  شاه  و  چون  پارس پهـلوسياه
چو   بيورد   و   شـگـنان   زرين  کـلاه
همي هريکي گفت شاهي مراست
هـم  از  خاک  تا برج ماهي مراست
جـهاني   پرآشوب  شد  سر  به  سر
چو   از   تخـت   گـم  شد  سر  تاجور
بـه   ايران   رد   و   موبد   و   پـهـلوان
هرانکـس    کـه    بودند    روشن‌روان
بدين    کار    در    پارس   گرد   آمدند
بـسي   زين   نشان  داستانـها  زدند
که  اين  تاج  شاهي سزاوار کيست
بـبينيد    تا    از    در    کار    کيسـت
بـجوييد        بـخـشـنده‌يي       دادگر
کـه   بـندد   برين   تخت   زرين   کـمر
کـه    آشوب    بـنـشاند    از    روزگار
جـهان     مرغزاريسـت     بي‌شهريار
يکي   مرد   بد   پير  خـسرو  بـه  نام
جوانـمرد   و   روشـن‌دل   و  شادکام
هـم   از   تخمـه   سرفرازان  بد  اوي
بـه   مرز   اندر  از  بي‌نيازان  بد  اوي
سـپردند    گردان    بدو   تاج   و   گاه
برو   انجمـن  شد  ز  هر  سو  سـپاه
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com