FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow شیون حكیمان بر اسكندر
شیون حكیمان بر اسكندر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

شیون حكیمان بر اسكندر

چو    آمد   سکـندر   به   اسـکـندري
جـهان    را    دگرگونـه    شد   داوري
بـه   هامون   نـهادند   صـندوق   اوي
زمين  شد  سراسر  پر از گفت‌وگوي
بـه  اسکـندري  کودک  و  مرد  و  زن
بـه    تابوت   او   بر   شدند   انجـمـن
اگر     برگرفـتي    ز    مردم    شـمار
مـهـندس    فزون   آمدي   صد   هزار
حـکيم    ارسـطاليس   پيش   اندرون
جـهاني    برو    ديدگان   پر   ز   خون
برآن   تنـگ   صندوق   بنهاد   دسـت
چنين  گفت  کاي شاه يزدان پرست
کـجا   آن  هش  و  دانـش  و  راي  تو
کـه   اين   تنـگ  تابوت  شد  جاي  تو
بـه   روز   جواني   برين   مايه   سال
چرا     خاک     را     برگزيدي    نـهال
حـکيمان    رومي    شدند    انجـمـن
يکي   گفـت   کاي   پيل   رويينه  تـن
ز  پايت  که افگند و جانت که خست
کجا  آن  همه حزم و راي و نشست
دگر   گفـت   چـندين   نهفـتي  تو  زر
کـنون    زر    دارد   تـنـت   را   بـه   بر
دگر  گفت  کز دست تو کس نرسـت
چرا  سودي  اي شاه با مرگ دست
دگر  گفـت  کاسودي  از  درد  و  رنـج
هـم   از  جستن  پادشاهي  و  گنـج
دگر   گـفـت  چون  پيش  داور  شوي
هـمان  بر  که  کشتي  همان بدروي
دگر    گفـت    بي‌دسـتـگاه   آن   بود
کـه     ريزنده     خون    شاهان    بود
دگر  گـفـت  ما  چون  تو  باشيم  زود
کـه   بودي   تو   چون  گوهر  نابـسود
دگر   گـفـت   چون   بيندت   اوسـتاد
بياموزد   آن   چيز   کـت  نيسـت  ياد
دگر  گفت  کز  مرگ  چون تو نرسـت
بـه  بيشي  سزد  گر  نيازيم  دسـت
دگر  گفـت  کاي  برتر  از  ماه  و مـهر
چه پوشي همي ز انجمن خوب چهر
دگر     گـفـت     مرد    فراوان    هـنر
بـکوشد   کـه   چـهره   بپوشد  به  زر
کـنون     اي    هـنرمـند    مرد    دلير
ترا      زر      زرد      آوريدسـت      زير
دگرگـفـت        ديبا        بـپوشيده‌اي
نـپوشيده     را     نيز     رخ    ديده‌اي
کـنون   سر   ز   ديبا   برآور   کـه  تاج
هـمي   جويدت   ياره   و  تخـت  عاج
دگر     گـفـت    کز    ماه‌رخ    بـندگان
ز    چيني    و    رومي   پرسـتـندگان
بريدي     و    زر    داري    اندر    کـنار
بـه   رسـم   کيان   زر   و   ديبا   مدار
دگر   گفـت   پرسنده   پرسد   کـنون
چـه    ياد    آيدت    پاسخ   رهـنـمون
کـه     خون    بزرگان    چرا    ريخـتي
بـه   سخـتي   به  گنج  اندر  آويختي
خنـک   آنـکـسي   کز   بزرگان   بمرد
ز    گيتي    جز   از   نيک‌نامي   نـبرد
دگر    گـفـت    روز    تو   اندرگذشـت
زبانـت     ز    گـفـتار    بيکار    گشـت
هرانکـس  که  او  تاج  و  تخت تو ديد
عـنان    از    بزرگي    بـبايد    کـشيد
کـه  بر  کس  نماند  چو  بر  تو  نـماند
درخـت    بزرگي   چـه   بايد   نـشايد
دگر    گـفـت    کردار    تو   بادگشـت
سر   سرکـشان   از  تو  آزاد  گشـت
بـبيني       کـنون       بارگاه      بزرگ
جـهاني   جدا   کرده  از  ميش  گرگ
دگر   گـفـت   کاندر   سراي   سپنـج
چرا   داشـتي  خويشتن  را  به  رنـج
کـه   بـهر   تو   اين   آمد   از   رنـج  تو
يکي    تـنـگ   تابوت   شد   گنـج   تو
نـجويي     هـمي     نالـه     بوق    را
بـه   سـند   آمدت   بند   صـندوق   را
دگر   گفت  چون  لشکرت  بازگشـت
تو   تنـها   نماني   برين  پهن  دشـت
هـمانا     پـس     هرکـسي    بنگري
فراوان      غـم      زندگاني      خوري
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com