FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow دیدن اسكندر شگفتی ها به شهر هروم
دیدن اسكندر شگفتی ها به شهر هروم چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

دیدن اسكندر شگفتی ها به شهر هروم

بـپرسيد     هرچيز    و    دريا    بديد
وزان  روي  لشکر  به  مغرب کـشيد
يکي  شارستان  پيشش آمد بزرگ
بدو     اندرون     مردماني    سـترگ
همـه  روي  سرخ  و همه موي زرد
هـمـه   در   خور   جنگ   روز   نـبرد
بـه  فرمان  به  پيش  سکندر شدند
دو  تا  گشته و دست بر سر شدند
سکـندر    بـپرسيد    از   سرکشان
کـه  ايدر  چه  دارد  شگفتي نشان
چـنين   گفـت  با  او  يکي  مرد  پير
کـه  اي  شاه  نيک‌اختر  و  شهرگير
يکي   آبگيرسـت   زان  روي  شـهر
کزان    آب   کـس   را   نديديم   بـهر
چو   خورشيد   تابان  بدانـجا  رسيد
بران     ژرف     دريا     شود    ناپديد
پـس   چشمه‌در   تيره  گردد  جهان
شود     آشـکاراي     گيتي    نـهان
وزان   جاي   تاريک  چندان  سـخـن
شـنيدم   کـه   هرگز   نيايد  به  بـن
خرد     يافـتـه    مرد    يزدان‌پرسـت
بدو در يکي چشمه گويد که هست
گـشاده  سخن  مرد  با  راي  و کام
هـمي  آب  حيوانش  خواند  به  نام
چـنين   گفـت   روشن‌دل   پر   خرد
که  هرک  آب  حيوان خورد کي مرد
ز   فردوس  دارد  بران  چشمـه  راه
بـشويد     برآن    تـن    بريزد    گـناه
بـپرسيد  پس  شه  که  تاريک جاي
بدو    اندرون    چون    رود    چارپاي
چـنين    پاسـخ   آورد   يزدان‌پرست
کزان   راه   بر   کره  بايد  نشـسـت
بـه   چوپان   بـفرمود   کاسپ   يلـه
سراسر   بـه   لشکرگـه   آرد   گلـه
گزين    کرد    زو   بارگي   ده   هزار
هـمـه    چار    سال   از   در   کارزار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com