FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow چاره نمودن اسكندر با طینوش
چاره نمودن اسكندر با طینوش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

چاره نمودن اسكندر با طینوش

سـکـندر    بيامد   دلي   همـچو   کوه
رها   گشـتـه   از   شاه  دانـش  پژوه
نـبودش  ز  قيدافه  چين  در  بـه  روي
نـبرداشـت    هرگز    دل    از    آرزوي
بـبود    آن    شـب    و    بامداد   پـگاه
ز    ايوان    بيامد    بـه    نزديک   شاه
سـپـهدار    در   خان   پيل‌استـه   بود
هـمـه   گرد   بر   گرد   او  رستـه  بود
سر   خانـه   را   پيکر   از   جزع  و  زر
بـه    زر    اندرون   چـند   گونـه   گـهر
بـه  پيش  اندرون  دسته  مشک بوي
دو   فرزند   بايسـتـه   در   پيش   اوي
چو  طينوش  اسپ‌افگـن  و  قيدروش
نـهاده    بـه    گفـتار    قيدافه    گوش
بـه   مادر   چـنين   گفت  کهتر  پـسر
کـه   اي   شاه   نيک  اخـتر  و  دادگر
چـنان   کـن  که  از  پيش  تو  بيطقون
شود   شاد   و  خشنود  با  رهـنـمون
بره      بر      کـسي     تا     نيازاردش
ور    از   دشمـنان   نيز   نـشـماردش
کـه  زنده  کن  پاک  جان  من  اوست
برآنـم   کـه  روشن  روان  من  اوست
بدو    گـفـت   مادر   که   ايدون   کنـم
کـه   او   را   بزرگي   بر  افزون  کـنـم
بـه    اسـکـندر    نامور    شاه   گفـت
کـه   پيدا  کن  اکنون  نهان  از  نهفـت
چه خواهي و راي سکندر به چيست
چه  راني تو از شاه و دستور کيست
سـکـندر   بدو   گفـت   کاي   سرفراز
بـه    نزد   تو   شد   بودن   مـن   دراز
مرا    گـفـت   رو   باژ   مرزش   بـخواه
وگر      دير     ماني     بيارم     سـپاه
نـمانـم   بدو   کـشور   و  تاج  و  تخت
نه زور و نه شاهي نه گنج و نه بخت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com