FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow جنگ اسكندر با هندوان و كشته شدن فور به دست او
جنگ اسكندر با هندوان و كشته شدن فور به دست او چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

جنگ اسكندر با هندوان و كشته شدن فور به دست او

چو    اسـکـندر    آمد    بـه   نزديک   فور
بديد   آن   سپـه   اين  سـپـه  را  ز  دور
خروش   آمد   و   گرد   رزم  او  دو  روي
برفـتـند          گردان          پرخاشـجوي
بـه   اسـپ  و  به  نفط  آتش  اندر  زدند
هـمـه     لـشـکر     فور     برهـم    زدند
از     آتـش    برافروخـت    نـفـط    سياه
بـجـنـبيد    ازان    کاهـنين    بد    سپاه
چو     پيلان     بديدند    ز    آتـش    گريز
برفـتـند     با    لـشـکر    از    جاي    تيز
ز     لـشـکر    برآمد    سراسر    خروش
بـه    زخـم   آوريدند   پيلان   بـه   جوش
چو    خرطومـهاشان   بر   آتش   گرفـت
بـماندند      زان     پيلـبانان     شگـفـت
همـه     لشـکر     هـند    گشتـند    باز
هـمان      ژنده     پيلان     گردن     فراز
سـکـندر      پـس      لشـکر     بدگـمان
هـمي     تاخـت    بر    سان    باددمان
چـنين   تا   هوا  نيلگون  شد  بـه  رنـگ
سـپـه   را  نماند  آن  زمان  جاي  جنگ
جـهانـجوي      با     روميان     هـمـگروه
فرود     آمد     اندر     ميان     دو     کوه
طـلايه    فرسـتاد    هر    سو   بـه   راه
هـمي  داشـت  لشکر  ز  دشمن  نگاه
چو   پيدا   شد   آن  شوشـه  تاج  شيد
جـهان     شد    بـسان    بـلور    سـپيد
برآمد       خروش       از       بر      گاودم
دم    ناي    سرغين    و    رويينـه   خـم
سـپـه    با    سپـه    جنـگ   برساختند
سـنانـها     بـه     ابر    اندر    افراخـتـند
سـکـندر     بيامد     ميان     دو     صـف
يکي    تيغ    رومي   گرفـتـه   بـه   کـف
سواري       فرسـتاد       نزديک       فور
کـه    او    را    بـخواند    بـگويد    ز   دور
کـه    آمد   سکـندر   بـه   پيش   سـپاه
بـه    ديدار    جويد    هـمي   با   تو   راه
سـخـن    گويد    و   گفـت   تو   بشـنود
اگر         دادگويي         بدان        بـگرود
چو    بـشـنيد   زو   فور   هندي   برفـت
بـه   پيش   سـپاه   آمد   از  قلب  تفـت
سـکـندر     بدو    گـفـت    کاي    نامدار
دو   لشـکر   شکسـتـه   شد  از  کارزار
هـمي   دام   و   دد   مـغز   مردم  خورد
هـمي   نعـل   اسپ  استخوان  بسپرد
دو    مرديم    هر    دو    دلير    و   جوان
سـخـن   گوي   و   با   مغز   دو  پهـلوان
دليران      لشـکر     همـه     کشـتـه‌اند
وگر      زنده     از     رزم     برگـشـتـه‌اند
چرا   بـهر   لشکر  همه  کشتن  اسـت
وگر    زنده   از   رزم   برگشـتـن   اسـت
ميان    را    بـبـنديم    و   جـنـگ   آوريم
چو   بايد   کـه  کشور  به  چـنـگ  آوريم
ز   ما   هرک   او   گشـت  پيروز  بـخـت
بدو   ماند   اين  لشـکر  و  تاج  و  تـخـت
ز   رومي   سخنـها   چو   بـشـنيد   فور
خريدار    شد    رزم    او    را   بـه   سور
تـن    خويش    را    ديد    با   زور   شير
يکي      باره      چون     اژدهاي     دلير
سـکـندر      سواري      بـسان     قـلـم
سـليحي      سـبـک      بادپايي      دژم
بدوگـفـت     کاينـسـت    آيين    و    راه
بـگرديم      يک     با     دگر     بي‌سـپاه
دو   خنـجر   گرفتـند   هر   دو   به   کـف
بگـشـتـند    چـندان    ميان    دو    صف
سـکـندر   چو   ديد  آن  تن  پيل  مست
يکي   کوه   زير   اژدهايي   بـه   دسـت
بـه    آورد    ازو    ماند   اندر   شـگـفـت
غـمي  شد  دل  از  جان  خود  برگرفـت
هـمي    گـشـت    با   او   بـه   آوردگاه
خروشي    برآمد    ز    پـشـت    سـپاه
دل    فور    پر   درد   شد   زان   خروش
بران  سو کشيدش دل و چشم و گوش
سـکـندر    چو    باد   اندر   آمد   ز   گرد
بزد     تيغ     تيزي     بران    شير    مرد
بـبريد      پي     بر     بر     و     گردنـش
ز    بالا    بـه    خاک   اندر   آمد   تـنـش
سر    لـشـکر   روم   شد   به   آسـمان
برفـتـند       گردان       لـشـکر       دمان
يکي    کوس    بودش    ز    چرم    هژبر
کـه     آواز     او     برگذشـتي     ز    ابر
برآمد     دم     بوق     و    آواس    کوس
زمين     آهـنين     شد     هوا    آبـنوس
بران    هـم   نشان   هندوان   رزمـجوي
بـه   تنـگي   بـه   روي  اندر  آورده  روي
خروش   آمد   از   روم   کاي   دوسـتان
سر        مايه        مرز       هـندوسـتان
سر   فور   هندي   بـه  خاک  اندرسـت
تـن    پيلوارش    بـه    چاک    اندرسـت
شـما   را  کنون  از  پي  کيست  جنـگ
چـنين  زخم  شمشير  و  چندين  درنگ
سکـندر   شـما  را  چنان  شد  که  فور
ازو   جسـت   بايد  هـمي  رزم  و  سور
برفـتـند          گردان          هـندوسـتان
بـه      آواز      گشـتـند      هـمداسـتان
تـن    فور    ديدند    پر    خون   و   خاک
بر   و   تنش  کرده  به  شـمـشير  چاک
خروشي    برآمد    ز   لـشـکر   بـه   زار
فرو         ريخـتـند         آلـت         کارزار
پر     از     درد     نزديک    قيصر    شدند
پر   از   نالـه   و   خاک   بر   سر   شدند
سـکـندر       سـليح       گوان       بازداد
بـه     خوبي     ز    هرگونـه    آواز    داد
چـنين   گفـت   کز  هند  مردي  به  مرد
شـما   را   بـه   غـم   دل   نبايد  سـپرد
نوزاش    کـنون   مـن   به   افزون   کنـم
بـکوشـم    کـه   غـم   نيز   بيرون   کنم
ببخـشـم   شـما   را   همه   گنج   اوي
حرامـسـت    بر    لشـکرم    رنـج   اوي
هـمـه     هـندوان     را     توانـگر    کنـم
بـکوشـم   کـه   با   تخت  و  افسر  کنم
وزان    جايگـه    شد    بر    تـخـت   فور
بران   جشـن  ماتم  برين  جشـن  سور
چـنين   اسـت   رسـم   سراي   سپنج
بـخواهد   کـه   ماني   بدو   در  به  رنـج
بـخور     هرچ     داري    مـنـه    بازپـس
تو   رنـجي   چرا   ماند   بايد   بـه  کـس
هـمي   بود   بر   تـخـت   قيصر  دو  ماه
ببخـشيد    گنجـش    همـه   بر   سپاه
يکي    با    گـهر    بود   نامـش   سورگ
ز     هندوسـتان     پـهـلواني    سـترگ
سر   تخـت   شاهي  بدو  داد  و  گفـت
کـه    دينار    هرگز   مکـن   در   نهـفـت
بـبـخـش    و    بـخور    هرچ    آيد    فراز
بدين    تاج   و   تخت   سپـنـجي   مـناز
کـه    گاهي    سـکـندر   بود   گاه   فور
گهي درد و خشمست و گه کام و سور
درم     داد     و    دينار    لـشـکرش    را
بياراسـت       گردان      کـشورش      را
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com