FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow آزمودن اسكندر جام كید را
آزمودن اسكندر جام كید را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

آزمودن اسكندر جام كید را

ازان    پـس    بـفرمود   کان   جام   زرد
بيارند      پر     کرده     از     آب     سرد
هـمي  خورد  زان  جام  زر  هرکس آب
ز    شـبـگير    تا    بود   هـنـگام   خواب
بـخوردند      آب      از      پي      خرمي
ز     خوردن     نيامد    بدو    در    کـمي
بدان  فيلـسوف  آن  زمان  شاه  گفـت
کـه   اين   دانـش  از  من  نبايد  نهفـت
کـه   افزايش   آب   اين   جام  چيسـت
نـجوميسـت     گر    آلـت    هندويست
چـنين   داد   پاسـخ   که   اي  شـهريار
تو     اين     جام    را    خوارمايه    مدار
کـه   اين   در  بـسي  ساليان  کرده‌اند
بدين     در    بـسي    رنـجـها    برده‌اند
ز    اخـتر    شـناسان    هر    کـشوري
بـه    جايي    کـه   بد   نامور   مـهـتري
بر     کيد     بودند     کين     جام     کرد
بـه     روز    سـپيد    و    شـب    لاژورد
هـمي    طبـع    اخـتر    نگـه   داشتند
فراوان       درين      روز      بـگذاشـتـند
تو   از   مـغـنياطيس   گير   اين  نـشان
کـه   او   را  کسي  کرد  ز  آهن‌کـشان
به طبع اين چنين هم شدست آب‌کش
ز    گردون    پذيره   هـمي   آب   خوش
هـمي    آب    يابد    چو    گيرد   کـمي
نـبيند   بـه   روشـن   دو  چشم  آدمي
چو     گـفـتار     دانا     پـسـند    آمدش
سـخـنـهاي     او     سودمـند     آمدش
چـنين      گـفـت     پيران     ميلاد     را
کـه   مـن   عـهد   کيد   از   پي   داد  را
هـمي   نشکـنـم   تا   بماند   به  جاي
هـمي   پيش   او   بود   بايد   بـه   پاي
کـه   مـن   يافتـم   زو   چنين  چار  چيز
بروبر         فزوني         نـجوييم        نيز
دو   صد   بارکـش   خواستـه   بر   نـهاد
صد   افـسر   ز   گوهر   بران  سر  نـهاد
بـه   کوه   اندر   آگـند   چيزي   کـه  بود
ز       دينار       وز       گوهر      نابـسود
چو    در    کوه    شد    گـنـجـها   ناپديد
کـسي       چـهره       آگـنـنده       نديد
همـه    گـنـج   با   آنـک   کردش   نهان
نديدند   زان   پـس   کـس   اندر  جـهان
ز    گـنـج    نـهان   کرده   بر   کوهـسار
بياورد        با        خويشـتـن       يادگار
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com