FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow آزمودن اسكندر فیلسوف و پزشک و جام كید
آزمودن اسكندر فیلسوف و پزشک و جام كید چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

آزمودن اسكندر فیلسوف و پزشگ و جام كید

چو  شد  کار  آن  سرو  بن ساختـه
بـه     آيين     او     جاي    پرداخـتـه
بپردخـت  ازان  پس  به  داننده  مرد
کـه  چون  خيزد  از  دانش  اندر نبرد
پر    از    روغـن   گاو   جامي   بزرگ
فرسـتاد    زي    فيلسوف   سـترگ
کـه   اين   را   به  اندامـها  در  بـمال
سرون  و  ميان  و  بر و پشـت و يال
بياساي     تا     ماندگي    بـفـگـني
بـه  دانـش  مرا  جان  و  مغز  آگني
چو  دانا  به  روغن  نگه  کرد  گـفـت
کـه  اين  بند  بر  من  نشايد  نهفـت
بـجان    اندر   افـگـند   سوزن   هزار
فرسـتاد    بازش    سوي    شـهريار
بـه   سوزن   نگه  کرد  شاه  جـهان
بياورد       آهـنـگران       را      نـهان
بـفرمود      تا      گرد      بـگداخـتـند
از   آهـن   يکي   مهره‌يي  ساختـند
سوي    مرد    دانا    فرسـتاد    زود
چو   دانا   نگه  کرد  و  آهـن  بـسود
بـه    ساعـت   ازان   آهن   تيره‌رنگ
يکي  آينه  ساخت  روشن چو زنـگ
بـبردند    نزد    سکـندر    به   شـب
وزان    راز    نـگـشاد    بر   باد   لـب
سـکـندر     نـهاد     آينـه    زير    نـم
هـمي  داشت  تا  شد سياه و دژم
بر      فيلـسوفـش     فرسـتاد     باز
بران    کار    شد    رمز   آهـن   دراز
خردمـند     بزدود    آهـن    چو    آب
فرسـتاد   بازش   هم   اندر  شـتاب
ز  دودش  ز  دارو  کزان  پـس  ز  نـم
نـگردد    بـه   زودي   سياه   و   دژم
سکـندر   نگـه   کرد  و  او  را  بخواند
بـپرسيد   و   بر   زيرگاهش   نـشاند
سخن  گفتش از جام روغن نخست
هـمي    دانـش    نامور   بازجسـت
چـنين   گـفـت   با   شاه   مرد  خرد
کـه    روغـن    بر    اندامـها    بـگذرد
تو   گفتي  که  از  فيلسوفان  شـهر
ز   دانـش   مرا  خود  فزونست  بـهر
بـه  پاسخ  چنين  گفتم  اي  پادشا
کـه      دانا      دل     مردم     پارسا
چو  سوزن  پي  و استخوان بشمرد
اگر   سنـگ   پيش   آيدش  بشـکرد
بـه  پاسخ  به  دانا چنين گفت شاه
که هر دل که آن گشته باشد سپاه
بـه  بزم  و  به  رزم و به خون ريختن
بـه   هر   جاي   با  دشمن  آويختـن
سـخـن‌هاي     باريک     مرد     خرد
چو   دل   تيره   باشد   کـجا   بـگذرد
ترا  گفتم  اين  خوب  گفـتار  خويش
روان  و  دل  و  راي  هـشيار خويش
سـخـن    داند    از    موي    باريکـتر
ترا     دل    ز    آهـن    نـه    تاريکـتر
تو   گفتي  برين  ساليان  برگذشـت
ز   خونـها   دلم   پر  ز  زنگار  گشـت
چـگونـه   بـه   راه   آيد   اين  تيرگي
چـه  پيچم  سخن  را  بدين  خيرگي
ترا    گفـتـم    از    دانـش   آسـمان
زدايم    دلـت   تا   شوي   بي‌گـمان
ازان  پس  که چون آب گردد به رنگ
کـجا    کرد    بايد    بدو    کار   تـنـگ
پـسـند    آمدش   تازه   گفـتار   اوي
دلـش   تيزتر   گشـت   بر   کار  اوي
بـفرمود   تا   جامـه   و   سيم  و  زر
بياورد      گـنـجور      جامي      گـهر
بـه   دانا   سپردند   و  داننده  گفـت
کـه  مـن  گوهري  دارم  اندر  نهفت
که  يابم  بدو  چيز و بي دشمنست
نه  چون  خواسته جفت آهرمنست
بـه   شـب  پاسبانان  نخواهند  مزد
بـه  راهي  که  باشم  نترسم ز دزد
خرد    بايد   و   دانـش   و   راسـتي
کـه    کژي    بـکوبد    در    کاسـتي
مرا  خورد  و  پوشيدني  زين  جـهان
بـس    از   شـهريار   آشکار   ونـهان
که  دانش  به شب پاسبان منست
خرد    تاج    بيدار    جان   مـنـسـت
بـه   بيشي   چرا   شادماني   کنـم
برين    خواستـه    پاسـباني    کنـم
بـفرماي    تا    اين    برد   باز   جاي
خرد     باد    جان    مرا    رهـنـماي
سـکـندر    بدو   ماند   اندر   شگفت
ز   هر   گونه   انديشـه‌ها   برگرفـت
بدو   گفـت   زين  پس  مرا  بر  گـناه
نـگيرد    خداوند    خورشيد   و   ماه
خريدارم    اين    راي    و    پـند    ترا
سخـن      گفـتـن     سودمـند     ترا
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com