FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow آوردن نه مرد دانا چار چیز از كید هندی به نزد اسكندر
آوردن نه مرد دانا چار چیز از كید هندی به نزد اسكندر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

آوردن نه مرد دانا چار چیز از كید هندی به نزد اسكندر

فرسـتاده   برگشـت   زان   مرز  و  بوم
بيامد      بـه      نزديک      پيران     روم
چو     آن    موبدان    پاسـخ    شـهريار
بديدند       با      رنـج      ديده      سوار
از    ايوان    بـه    نزديک    شاه   آمدند
بران         نامور         بارگاه         آمدند
سپـهدار     هـندوسـتان    شاد    شد
کـه    از    رنـج    اسـکـندر   آزاد   شد
بروبر     بـخواندند     پـس     نامـه     را
چو    پيغام    آن   شاه   خودکامـه   را
گزين    کرد    پيران   صد   از   هـندوان
خردمـند     و     گويا    و    روشـن‌روان
در     گنـج    بي‌رنـج    بـگـشاد    شاه
گزين   کرد   ازان   ياره   و   تاج  و  گاه
هـمان      گوهر     و     جامـه     نابريد
ز    چيزي    کـه   شايسـتـه‌تر   برگزيد
بـبردند       سيصد       شـتروار       بار
هـمان     جامـه    و    گوهر    شاهوار
صد    اشـتر    هـمـه    بار    دينار   بود
صد    اشـتر    ز   گـنـج   درم   بار   بود
يکي     مـهد     پرمايه     از    عود    تر
برو     بافـتـه    زر    و    چـندي    گـهر
بـه   ده   پيل   بر   تـخـت   زرين   نـهاد
بـه     پيلي    گرانـمايه‌تر    زين    نـهاد
فغسـتان    بـباريد    خونين    سرشک
هـمي   رفـت   با  فيلسوف  و  پزشک
قدح   هـم  چنان  نامداري  به  دسـت
همـه  سرکشان  از  مي  جام مست
فغسـتان  چو  آمد  به  مشکوي  شاه
يکي   تاج   بر   سر  ز  مـشـک  سياه
بـسان      گـل      زرد      بر      ارغوان
ز     ديدار     او     شاد     شد    ناتوان
چو  سرو  سـهي  بر  سرش  گرد ماه
نـشايسـت   کردن   بـه   مه   بر   نگاه
دو   ابرو   کـمان   و   دو   نرگـس   دژم
سر    زلـف   را   تاب   داده   بـه   خـم
دو چشمش چو دو نرگس اندر بهشت
تو   گفـتي   که  از  ناز  دارد  سرشـت
سـکـندر     نـگـه    کرد    بالاي    اوي
هـمان  موي  و  روي و سر و پاي اوي
هـمي   گفـت   کاينـت   چراغ   جهان
هـمي     آفرين    خواند    اندر    نـهان
بدان     دادگر     کو     سـپـهر     آفريد
بران     گونـه     بالا    و    چـهر    آفريد
بـفرمود      تا     هرک     بـخرد     بدند
بران      لـشـکر      روم     موبد     بدند
نشستـند  و  او  را  به  آيين  بخواست
بـه   رسـم   مـسيحا   و  پيوند  راست
برو    ريخـت   دينار   چـندان   ز   گـنـج
کـه   شد   ماه  را  راه  رفتن  بـه  رنـج
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com