FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow به زنی گرفتن اسكندر روشنك را
به زنی گرفتن اسكندر روشنك را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

به زنی گرفتن اسكندر روشنك را

ز   عـموريه   مادرش   را   بـخواند
چو   آمد   سخـنـهاي   دارا   براند
بدو    گـفـت    نزد    دلاراي   شو
بـه   خوبي   بـه   پيوند  گفـتار  نو
بـه  پرده  درون  روشنک  را  ببين
چو   ديدي   ز  ما  کـن  برو  آفرين
بـبر    طوق   با   ياره   و   گوشوار
يکي    تاج    پر    گوهر    شاهوار
صد    اشـتر   ز   گستردنيها   بـبر
صد  اشتر  ز  هر  گونه ديبا بـه زر
هـم  از  گنج  دينار چو سي هزار
بـه   بدره   درون  کن  ز  بهر  نـثار
ز  رومي  کنيزک  چو  سيصد بـبر
دگر  هرچ  بايد  همه سر بـه سر
يکي جام زر هر يکي را به دست
بر    آيين   خوبان   خـسروپرسـت
ابا   خويشـتـن   خادمان   بر  براه
ز   راه   و  ز  آيين  شاهان  مـکاه
بـشد    مادر   شاه   با   ترجـمان
ده    از   فيلـسوفان   شيرين‌زبان
چو   آمد   به   نزديکي   اصـفـهان
پذيره    شدندش   فراوان   مـهان
بيامد    ز    ايوان    دلاراي   پيش
خود  و  نامداران  بـه آيين خويش
بـه   دهـليز   کردند   چندان   نثار
که بر چشم گنج درم گشت خوار
بـه   ايوان   نشستـند   با  راي‌زن
هـمـه   نامداران   شدند   انجمن
دلاراي   برداشت   چندان  جـهيز
کـه  شد  در  جهان  روي بازار تيز
شـتر   در   شتر  رفت  فرسنگـها
ز   زرين   و   سيمين   وز   رنـگـها
ز    پوشيدني   و   ز   گـسـتردني
ز      افـگـندني      و     پراگـندني
ز   اسپان  تازي  به  زرين  سـتام
ز  شمشير  هندي  بـه زرين نيام
ز  خفتان  و  از  خود و برگسـتوان
ز   گوپال   و   ز   خـنـجر  هـندوان
چـه   مايه   بريده   چـه  از  نابريد
کسي  در  جهان بيشتر زان نديد
ز   ايوان   پرستندگان   خواستـند
چـهـل    مـهد    زرين    بياراستند
يکي  مهد  با  چـتر  و  با  خادمان
نشست  اندرو  روشنک شادمان
ز     کاخ    دلاراي    تا    نيم    راه
درم  بود  و دينار و اسپ و سـپاه
ببستـند   آذين   به  شهر  اندرون
پر  از  خنده  لبـها  و دل پر ز خون
بران    چـتر    ديبا   درم   ريخـتـند
ز  بر  مشک  سارا همي بيختـند
چو ماه اندر آمد به مشکوي شاه
سـکـندر   بدو   کرد   چندي  نگاه
بران  برز  و  بالا  و  آن خوب چـهر
تو  گفتي  خرد  پروريدش به مـهر
چو  مادرش  بر  تخت زرين نشاند
سکندر  بروبر  همي  جان فشاند
نشستند  يک  هفته  با او به هم
همي  راي زد شاه بر بيش و کم
نـبد   جز   بزرگي   و   آهستـگي
خردمندي  و  شرم و شايستگي
بـبردند    ز    ايران    فراوان   نـثار
ز     دينار     وز     گوهر    شاهوار
همه  شهر  ايران  و توران و چين
بـه   شاهي   برو  خواندند  آفرين
همـه  روي  گيتي  پر  از داد شد
بـه   هر   جاي  ويراني  آباد  شد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com