FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اسكندر arrow پاسخ دلارای به اسکندر
پاسخ دلارای به اسکندر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

  پاسخ دلارای به اسکندر

دلاراي   چون  آن  سخنها  شـنيد
يکي  باد  سرد  از  جگر  برکـشيد
ز    دارا    ز    ديده    بـباريد   خون
کـه   بد  ريختـه  زير  خاک  اندرون
نويسـنده   نامـه   را   پيش  خواند
همه خون ز مژگان به رخ برفشاند
مر  آن  نامه را خوب پاسخ نوشت
سخنـهاي  با  مغز  و  فرخ  نوشت
نخـسـت   آفرين   کرد   بر  کردگار
جـهاندار          دادار         پروردگار
دگر   گفت  کز  کار  گردان  سپـهر
کزويسـت  پرخاش  و  آرام  و  مهر
هـمي   فر  دارا  همي  خواستيم
زبان   را   بـه   نام   وي  آراسـتيم
کنون  چون  زمان وي اندر گذشت
سر   گاه  او  چوب  تابوت  گـشـت
ترا   خواهـم   اندر   جـهان  نيکوي
بزرگي    و   پيروزي   و   خـسروي
به  کام  تو خواهم که باشد جهان
برين      آشـکارا      ندارم     نـهان
شـنيدم  همه  هرچ  گفتي ز مهر
کـه  از  جان  تو  شاد  بادا  سپـهر
ازان   دخـمـه   و   دار   وز  ماهيار
مـکافات       بدخواه       جانوشيار
چو   خون   خداوند   ريزد   کـسي
بـه  گيتي  درنگش  نباشد  بسي
دگر  آنک  جستي  همي  آشـتي
بـسي   روز   با   پند   بـگذاشـتي
نيايد    ز    شاهان    پرسـتـندگي
نـجويد    کـس   از   تاجور   بندگي
بـه   جاي   شهنـشاه  ما  را  توي
چو  خورشيد  شد  ماه  ما را توي
مـبادا   بـه  گيتي  به  جز  کام  تو
هـميشـه    بر    ايوانـها    نام    تو
دگر   آنـک   از   روشنـک   ياد  کرد
دل    ما    بدان    آرزو   شاد   کرد
پرستـنده    تـسـت    ما    بنده‌ايم
بـه  فرمان  و  رايت  سرافگنده‌ايم
درودت  فرستاد  و  پاسخ  نوشـت
يکي  خوب  پاسخ  بسان بهشـت
چو     شاه     زمانـه    ترا    برگزيد
سر  از  راي  او  کس نيارد کـشيد
نوشـتيم    نامـه    سوي   مهتران
بـه     پـهـلو     نژادان    جنـگاوران
کـه   فرمان   داراسـت   فرمان  تو
نـپيچد   کـسي   سر  ز  پيمان  تو
فرسـتاده   را   جامـه  و  بدره  داد
ز  گنجش  ز  هرگونه‌يي  بـهره داد
چو  رومي  به  نزد  سکـندر رسيد
هـمـه  ياد  کرد  آنچ  ديد  و  شنيد
وزان  تـخـت  و  آيين  و  آن  بارگاه
تو گفتي که زنده‌ست بر گاه شاه
سکـندر  ز  گفتار  او  گشت  شاد
بـه    آرام    تاج    کيي    بر   نـهاد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com