FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اشكانیان arrow تاراج دادن مهرك نوش زاد خانه ی اردشیر را
تاراج دادن مهرك نوش زاد خانه ی اردشیر را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

تاراج دادن مهرك نوش زاد خانه ی اردشیر را

بـه   جـهرم   يکي   مرد  بد  بدنژاد
کـجا    نام    او    مـهرک   نوش‌زاد
چو   آگـه   شد   از  رفتـن  اردشير
وزان     ماندن     او    بران    آبـگير
ز   تنـگي  که  بد  اندر  آن  رزمـگاه
ز   بـهر   خورشها   برو  بستـه  راه
ز   جـهرم   بيامد   بـه   ايوان  شاه
ز   هر   سو   بياورد  بي‌مر  سـپاه
همـه   گـنـج   او  را  به  تاراج  داد
بـه  لشکر  بسي  بدره  و  تاج  داد
چو  آگاهي  آمد  بـه  شاه اردشير
پرانديشـه    شد    بر   لـب   آبـگير
هـمي   گفـت   ناساخته  خانه  را
چرا    ساخـتـم    رزم    بيگانـه   را
بزرگان   لشـکرش  را  پيش  خواند
ز   مـهرک   فراوان   سخنـها  براند
چـه  بينيد  گفت  اي سران سپاه
که  ما  را  چنين تنگ شد دستگاه
چـشيدم    بـسي   تلخي   روزگار
نـبد   رنـج   مهرک   مرا  در  شمار
بـه    آواز   گفتـند   کاي   شـهريار
مـبيناد     چشـمـت     بد    روزگار
چو  مهرک  بود  دشمن  اندر نـهان
چرا  جست  بايد به سختي جهان
تو  داري  بزرگي  و گيهان تراسـت
همـه  بندگانيم  و  فرمان  تراست
بـفرمود     تا    خوان    بياراسـتـند
مي  و جام و رامشگران خواستند
بـه   خوان   بر  نهادند  چـندي  بره
بـه   خوردن   نهادند   سر  يکـسره
چو نان را به خوردن گرفت اردشير
هـمانـگـه    بيامد    يکي   تيز   تير
نشـسـت   اندران   پاک  فربه  بره
کـه   تير  اندرو  غرقه  شد  يکسره
بزرگان          فرزانـه         رزمـساز
ز  نان  داشتند  آن زمان دست باز
بديدند    نـقـشي    بران    تيز   تير
بـخواند  آنـک  بد  زان  بزرگان  دبير
ز غم هرکسي از جگر خون کشيد
يکي   از   بره   تير   بيرون  کـشيد
نوشـتـه    بران    تير    بر   پهـلوي
کـه  اي  شاه  داننده  گر  بشنوي
چـنين   تيز   تير   آمد   از   بام   دژ
کـه   از   بخت   کرمسـت  آرام  دژ
گر      انداخـتيمي     بر     اردشير
بروبر      گذر      يافـتي     پر     تير
نـبايد   کـه  چون  او  يکي  شهريار
کـند   پسـت   کرم   اندرين  روزگار
بران     موبدان     نامدار     اردشير
نوشتـه  همي  خواند  آن چوب تير
ز   دژ   تا  بر  او  دو  فرسـنـگ  بود
دل  مهتران  زان  سخن  تنـگ  بود
هـمي  هر  کسي  خواندند  آفرين
ز     دادار     بر    فر    شاه    زمين
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com