FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اشكانیان arrow نامه نوشتن اردوان به بهمن پسر خود درباره گرفتن اردشیر
نامه نوشتن اردوان به بهمن پسر خود درباره گرفتن اردشیر چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

نامه نوشتن اردوان به بهمن پسر خود درباره گرفتن اردشیر

چو   شـب   روز   شد  بامداد  پـگاه
بـفرمود       تا       بازگردد      سـپاه
بيامد   دو   رخساره   هـمرنـگ  ني
چو  شب  تيره  گشت اندر آمد بري
يکي    نامـه    بنوشـت   نزد   پـسر
کـه   کژي   بـه   باغ   اندر   آورد   بر
چـنان   شد   ز   بالين   ما   اردشير
کزان  سان نجست از کمان ايچ تير
سوي   پارس   آمد  بـجويش  نـهان
مگوي اين سخن با کسي در جهان
وزين   سو  بـه  دريا  رسيد  اردشير
به  يزدان  چنين گفت کاي دستگير
تو   کردي   مرا   ايمن   از  بدکـنـش
کـه    هرگز   مـبيناد   نيکي   تنـش
برآسود   و   مـلاح   را   پيش   خواند
ز     کار     گذشـتـه    فراوان    براند
نـگـه     کرد     فرزانـه     مـلاح    پير
بـه    بالا   و   چـهر   و   بر   اردشير
بدانسـت  کو  نيست  جز  کي  نژاد
ز   فر  و  ز  اورنگ  او  گـشـت  شاد
بيامد   بـه   دريا   هـم  اندر  شـتاب
بـه  هر  سو  برافگند  زورق  بـه  آب
ز       آگاهي       نامدار       اردشير
سـپاه    انجـمـن   شد   بران   آبگير
هرانکـس  که  بد  بابکي  در صطخر
بـه    آگاهي    شاه    کردند    فـخر
دگر    هرک    از    تـخـم   دارا   بدند
بـه    هر    کـشوري    نامدارا   بدند
چو   آگاهي   آمد   ز   شاه  اردشير
ز   شادي  جوان  شد  دل  مرد  پير
هـمي   رفـت   مردم  ز  دريا  و  کوه
بـه     نزديک     برنا     گروها    گروه
ز    هر    شـهر   فرزانـه‌يي   راي‌زن
بـه   نزد  جهانجوي  گشت  انجمـن
زبان     برگـشاد     اردشير     جوان
کـه     اي     نامداران    روشـن‌روان
کـسي  نيست  زين  نامدار  انجمن
ز      فرزانـه      و     مردم     راي‌زن
کـه    نشـنيد    کاسکـندر   بدگمان
چـه   کرد   از  فرومايگي  در  جـهان
نياکان    ما    را    يکايک   بـکـشـت
بـه   بيدادي  آورد  گيتي  به  مشت
چو  مـن  باشم  از  تخم  اسفـنديار
بـه   مرز   اندرون   اردوان   شـهريار
سزد  گرد  مر  اين  را  نـخوانيم  داد
وزين   داسـتان   کس   نـگيريم   ياد
چو   باشيد   با   مـن   بدين  يارمـند
نمانـم   بـه  کس  نام  و  تخت  بلند
چه  گوييد  و اين را چه پاسخ دهيد
کـه    پاسـخ    بـه   آواز   فرخ   نهيد
هرانکـس   که  بود  اندر  آن  انجمن
ز  شـمـشير  زن  مرد  و  از  راي‌زن
چو   آواز   بشـنيد  بر  پاي  خاسـت
هـمـه   راز   دل   بازگفتند   راسـت
کـه  هرکس  که  هستيم  بابک‌نژاد
بـه  ديدار  و  چهر  تو  گشـتيم شاد
و   ديگر   که  هـسـتيم  ساسانيان
بـبـنديم    کين   را   کـمر   بر   ميان
تن  و  جان  ما سربسر پيش تست
غم  و شادماني به کم بيش تست
بـه   دو  گوهر  از  هرکـسي  برتري
سزد   بر   تو   شاهي  و  کـنداوري
بـه   فرمان   تو   کوه  هامون  کـنيم
بـه  تيغ  آب  دريا  همه  خون  کـنيم
چو  پاسخ  بدان  گونـه  ديد  اردشير
سرش   برتر   آمد   ز   ناهيد   و  تير
بران     مـهـتران    آفرين    گسـتريد
بـه  دل  در  ز  انديشه کين گستريد
بـه   نزديک   دريا   يکي  شارسـتان
پي‌افگند و شد شارستان کارستان
يکي    موبدي   گـفـت   با   اردشير
کـه   اي   شاه  نيک‌اختر  و  دلـپذير
سر   شـهرياري   همي   نو   کـني
بر   پارس   بايد   کـه   بي‌خو  کـني
ازان   پـس   کـني   رزم   با   اردوان
کـه  اختر  جوانست  و خسرو جوان
کـه   او   از  ملوک  طوايف  به  گنـج
فزونـسـت   و  زو  ديدي  آزار  و  رنج
چو   برداشـتي   گاه  او  را  ز  جاي
ندارد  کسي  زين  سپـس با تو پاي
چو   بـشـنيد   گردن   فراز   اردشير
سخنـهاي     بايسـتـه     و    دلپذير
چو   برزد   سر   از  تيغ  کوه  آفـتاب
بـه  سوي  صطخر  آمد  از  پيش آب
خـبر     شد    بر    بـهـمـن    اردوان
دلـش   گشـت   پردرد   و   تيره‌روان
نـکرد  ايچ  بر  تخت  شاهي  درنـگ
سـپاهي   بياورد   با   ساز   جـنـگ
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-5.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com