FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اشكانیان arrow دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابك
دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابك چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

دیدن گلنار اردشیر را و مردن بابك

يکي    کاخ    بود   اردوان   را   بـلـند
بـه   کاخ   اندرون   بنده‌يي   ارجمـند
کـه    گـلـنار    بد   نام   آن   ماه‌روي
نـگاري  پر  از  گوهر  و  رنـگ  و  بوي
بر    اردوان    هـمـچو    دسـتور   بود
بران    خواسـتـه    نيز    گنـجور   بود
بروبر     گرامي‌تر     از     جان    بدي
بـه   ديدار   او  شاد  و  خـندان  بدي
چـنان   بد  که  روزي  برآمد  بـه  بام
دلـش  گشت  زان  خرمي  شادکام
نـگـه    کرد    خـندان    لب   اردشير
جوان    در    دل    ماه   شد   جايگير
هـمي    بود    تا    روز    تاريک   شد
هـمانا   بـه   شب   روز  نزديک  شد
کـمـندي   بران   کنـگره   بر   ببست
گره  زد  برو  چند  و  ببـسود  دسـت
بـه   گـسـتاخي   از   باره  آمد  فرود
هـمي   داد  نيکي  دهـش  را  درود
بيامد        خرامان       بر       اردشير
پر  از  گوهر  و  بوي  مشـک  و عـبير
ز     بالين    ديبا    سرش    برگرفـت
چو   بيدار   شد  تنـگ  در  بر  گرفـت
نـگـه     کرد    برنا    بران    خوب‌روي
بدان موي و آن روي و آن رنگ و بوي
بدان   ماه   گفت  از  کـجا  خاسـتي
کـه    پرغـم    دلـم    را   بياراسـتي
چـنين   داد   پاسخ  که  من  بـنده‌ام
ز    گيتي    بـه    ديدار    تو    زنده‌ام
دلارام      گـنـجور      شاه      اردوان
کـه  از  من  بود  شاد  و  روشن‌روان
کـنون     گر     پذيري     ترا    بـنده‌ام
دل   و   جان   بـه  مـهر  تو  آگـنده‌ام
بيايم   چو   خواهي   بـه   نزديک   تو
درفـشان     کـنـم    روز    تاريک    تو
چو    لـخـتي    برآمد    برين    روزگار
شـکـسـت    اندر   آمد   به   آموزگار
جـهانديده      بيدار      بابـک     بـمرد
سراي    کـهـن   ديگري   را   سـپرد
چو    آگاهي    آمد    سوي    اردوان
پر  از  غم  شد و تيره گشتـش روان
گرفـتـند    هر    مهـتري   ياد   پارس
سپهـبد   بـه  مهتر  پسر  داد  پارس
بـفرمود     تا     کوس     بيرون    برند
ز   درگاه   لـشـکر   بـه   هامون  برند
جـهان   تيره   شد   بر   دل   اردشير
ازان    پير   روشـن‌دل   و   دسـتـگير
دل    از    لـشـکر    اردوان   برگرفـت
وزان    آگـهي    راي    ديگر    گرفـت
کـه   از   درد   او  بد  دلـش  پرسـتيز
بـه  هر  سو  همي  جست راه گريز
ازان  پس  چنان  بد کـه شاه اردوان
ز       اخـترشـناسان      روشـن‌روان
بياورد   چـندي   بـه   درگاه   خويش
همي  بازجست  اختر  و راه خويش
هـمان     نيز     تا     گردش    روزگار
ازان     پـس     کرا    باشد    آموزگار
فرسـتادشان     نزد    گـلـنار    شاه
بدان    تا   کنـند   اخـتران   را   نـگاه
سـه   روز   اندر  آن  کار  شد  روزگار
نـگـه    کرده    شد    طالع   شـهريار
چو     گـنـجور     بـشـنيد    آوازشان
سخـن   گفتـن   از  طالع  و  رازشان
سيم  روز تا شب گذشته سه پاس
کـنيزک    بپردخـت    ز   اخترشناس
پر    از    آرزو   دل   لـبان   پر   ز   باد
هـمي  داشت  گفتار  ايشان  به ياد
چـهارم     بـشد    مرد    روشـن‌روان
کـه    بـگـشايد   آن   راز   با   اردوان
برفـتـند        با       زيجـها       برکـنار
ز      کاخ     کـنيزک     بر     شـهريار
بـگـفـتـند       راز       سپـهر      بلـند
همان  حکم  او  بر چه و چون و چند
کزين   پـس  کنون  تانه  بـس  روزگار
ز      چيزي     بـپيچد     دل     نامدار
کـه    بـگريزد    از    مهتري   کهـتري
سـپـهـبد      نژادي     و     کـنداوري
وزان   پـس   شود   شهرياري   بلـند
جـهاندار   و   نيک‌اختر   و   سودمـند
دل      نامور      مـهـتر      نيک‌بـخـت
ز  گفتار  ايشان غمي گشت سخت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com