FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اشكانیان arrow آمدن اردشیر به دربار اردوان
آمدن اردشیر به دربار اردوان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

آمدن اردشیر به دربار اردوان 

چو      آمد     بـه     نزديکي     بارگاه
بـگـفـتـند    با    شاه    زان   بارخواه
جوان  را  به  مهر اردوان پيش خواند
ز    بابـک    سخـنـها    فراوان   براند
بـه     نزديکي    تخـت    بنشاختـش
بـه   برزن   يکي   جايگه   ساختـش
فرسـتاد       هرگونـه‌يي      خوردني
ز    پوشيدني   هـم   ز   گـسـتردني
ابا        نامداران        بيامد       جوان
بـه   جايي  کـه  فرموده  بود  اردوان
چو  کرسي  نـهاد  از  بر  چرخ  شيد
جهان گشت چون روي رومي سپيد
پرستـنده‌يي   پيش   خواند  اردشير
هـمان   هديه‌هايي   کـه   بد  ناگزير
فرسـتاد      نزديک     شاه     اردوان
فرسـتاده          بابـک          پـهـلوان
بديد     اردوان    و    پـسـند    آمدش
جوانـمرد     را     سودمـند     آمدش
پـسروار    خـسرو   همي   داشتش
زماني     بـه     تيمار     نگذاشـتـش
به  مي  خوردن  و خوان و نخچيرگاه
به پيش خودش داشتي سال و ماه
همي  داشتش همچو فرزند خويش
جدايي    ندادش    ز   پيوند   خويش
چـنان   بد   که  روزي  به  نخـچيرگاه
پراگـنده   شد   لـشـکر   و  پور  شاه
هـمي    راند    با    اردوان    اردشير
جوانـمرد     را     شاه     بد    دلـپذير
پـسر   بود   شاه   اردوان   را   چـهار
ازان   هر  يکي  چون  يکي  شـهريار
بـه   هامون   پديد   آمد   از  دور  گور
ازان   لشکر  گشن  برخاسـت  شور
هـمـه        بادپايان        برانگيخـتـند
هـمي   گرد   با   خوي   برآميخـتـند
هـمي  تاخت  پيش  اندرون اردشير
چو   نزديک  شد  در  کـمان  راند  تير
بزد     بر     سرون     يکي    گور    نر
گذر    کرد    بر    گور    پيکان    و   پر
بيامد     هـم     اندر    زمان    اردوان
بديد   آن   گـشاد   و   بر   آن   جوان
بديد   آن   يکي   گور  افگنده  گـفـت
کـه  با  دست  آنکس  هنر باد جفت
چـنين  داد  پاسخ  به  شاه  اردشير
کـه  اين  گور  را  من  فگندم  بـه  تير
پـسر   گفـت  کين  را  من  افگنده‌ام
هـمان    جـفـت    را   نيز   جوينده‌ام
چـنين    داد    پاسـخ    بدو   اردشير
که دشتي فراخست و هم گور و تير
يکي  ديگر  افگن  برين  هـم  نـشان
دروغ   از   گناهسـت  بر  سرکـشان
پر  از  خشـم  شد  زان جوان اردوان
يکي    بانـگ   برزد   بـه   مرد   جوان
بدو   گفـت  شاه  اين  گناه  منسـت
کـه   پروردن   آيين   و  راه  منـسـت
ترا   خود   به   بزم  و  به  نـخـچيرگاه
چرا    برد    بايد   هـمي   با   سـپاه
بدان    تا    ز    فرزند    مـن   بـگذري
بـلـندي      گزيني      و      کـنداوري
برو    تازي    اسـپان    ما   را   بـبين
هـم   آن   جايگـه   بر  سرايي  گزين
بران     آخر    اسـپ    سالار    باش
بـه  هر  کار  با  هر  کـسي  يار باش
بيامد   پر   از   آب   چـشـم   اردشير
بر      آخر      اسـپ     شد     ناگزير
يکي    نامـه    بـنوشـت    پيش   نيا
پر   از   غـم  دل  و  سر  پر  از  کيميا
کـه  ما  را  چـه  پيش  آمد از اردوان
کـه   درد   تنـش   باد   و   رنـج  روان
هـمـه   ياد   کرد   آن  کجا  رفته  بود
کـجا   اردوان   از   چه  آشفـتـه  بود
چو   آن   نامـه   نزديک  بابـک  رسيد
نـکرد   آن  سخن  نيز  بر  کـس  پديد
دلـش  گشت  زان  کار  پر درد و رنج
بياورد     دينار     چـندي     ز    گـنـج
فرسـتاد     نزديک     او     ده    هزار
هيوني    برافـگـند    گرد    و    سوار
بـفرمود    تا    پيش    او    شد   دبير
يکي    نامـه    فرمود    زي   اردشير
کـه   اين  کـم  خرد  نورسيده  جوان
چو   رفـتي   بـه   نخـچير   با  اردوان
چرا    تاخـتي    پيش    فرزند    اوي
پرسـتـنده‌اي    تو    نـه   پيوند   اوي
نـکردي   بـه   تو   دشمني   ار  بدي
کـه   خود   کرده‌اي  تو  به  نابـخردي
کـنون   کام  و  خشنودي  او  بـجوي
مـگردان   ز   فرمان   او   هيچ   روي
ز      دينار     لـخـتي     فرسـتادمـت
بـه    نامـه    درون    پندها   دادمـت
هرانگـه   کـه   اين  مايه  بردي  بکار
دگر      خواه     تا     بـگذرد     روزگار
تـگاور       هيون      جـهانديده      پير
بيامد      دوان      تا      بر     اردشير
چو  آن  نامه  برخواند خرسند گشت
دلـش  سوي  نيرنگ  و  اروند گشت
بگسـترد       هرگونـه      گسـتردني
ز      پوشيدنيها     و     از     خوردني
بـه   نزديک   اسـپان   سرايي   گزيد
نـه    اندر    خور    کار    جايي   گزيد
شـب  و  روز  خوردن  بدي  کار  اوي
مي  و  جام  و  رامشـگران  يار  اوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com