FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
زادن اردشیر بابكان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

زادن اردشیر بابكان

چو   نـه  ماه  بگذشت  بر  ماه‌چـهر
يکي  کودک  آمد  چو  تابـنده  مـهر
بـه      مانـنده      نامدار     اردشير
فزاينده      و      فرخ     و     دلـپذير
هـمان   اردشيرش   پدر   کرد   نام
نيا    شد   بـه   ديدار   او   شادکام
هـمي   پروريدش   به  بربر  بـه  ناز
برآمد       برين       روزگاري      دراز
مر    او    را    کـنون   مردم   تيزوير
هـمي   خواندش   بابکان   اردشير
بياموخـتـندش     هـنر    هرچ    بود
هـنر    نيز    بر   گوهرش   بر   فزود
چنان شد به ديدار و فرهنگ و چهر
کـه  گفتي  همي  زو  فروزد سپهر
پـس   آگاهي   آمد   سوي  اردوان
ز   فرهنـگ   وز   دانـش   آن  جوان
کـه   شير   ژيانست   هنـگام   رزم
بـه   ناهيد   ماند   هـمي   روز  بزم
يکي   نامـه  بنوشت  پـس  اردوان
سوي      بابـک     نامور     پـهـلوان
کـه  اي  مرد  بادانش  و  رهنـماي
سخـن‌گوي  و  با  نام  و  پاکيزه‌راي
شـنيدم    کـه   فرزند   تو   اردشير
سواريسـت     گوينده     و    يادگير
چو   نامـه   بخواني  هـم‌اندر  زمان
فرستـش   به  نزديک  ما  شادمان
ز    بايسـتـه‌ها    بي‌نيازش    کنـم
ميان     يلان     سرفرازش     کـنـم
چو   باشد   بـه   نزديک   فرزند   ما
نـگوييم    کو    نيسـت    پيوند    ما
چو   آن   نامه  شاه  بابـک  بـخواند
بسي  خون  مژگان به رخ برفشاند
بـفرمود    تا   پيش   او   شد   دبير
هـمان    نورسيده   جوان   اردشير
بدو    گـفـت    کاين   نامـه   اردوان
بـخوان   و  نگه‌کن  به  روشن  روان
مـن  اينک  يکي  نامه  نزديک شاه
نويسـم   فرستـم   يکي   نيک‌خواه
بـگويم   کـه   اينـک  دل  و  ديده  را
دلاور       جوان      پـسـنديده      را
فرسـتادم    و   دادمـش   نيز   پـند
چو     آيد     بدان     بارگاه     بـلـند
تو آن کن که از رسم شاهان سزد
نـبايد    کـه    بادي    برو    بر    وزد
در   گنـج   بگـشاد   بابـک   چو  باد
جوان   را  ز  هرگونـه‌يي  کرد  شاد
ز   زرين   سـتام  و  ز  گوپال  و  تيغ
ز     فرزند     چيزش    نيامد    دريغ
ز   دينار  و  ديبا  و  اسـپ  و  رهي
ز   چيني   و  زربفت  شاهنشـهي
بياورد     و    بـنـهاد    پيش    جوان
جوان     شد     پرسـتـنده    اردوان
بـسي    هديه‌ها   نيز   با   اردشير
ز  ديبا  و  دينار  و  مشـک  و  عـبير
ز    پيش    نيا    کودک    نيک   پي
بـه   درگاه  شاه  اردوان  شد  بري
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com