FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اشكانیان arrow گفتار اندر ستایش سلطان محمود
گفتار اندر ستایش سلطان محمود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

گفتار اندر ستایش سلطان محمود

کـنون   پادشاه   جـهان   را   سـتاي
بـه  رزم  و  به  بزم  و به دانش گراي
سرافراز       مـحـمود      فرخـنده‌راي
کزويسـت    نام    بزرگي   بـه   جاي
جـهاندار      ابوالـقاسـم     پر     خرد
کـه   رايش   هـمي  از  خرد  برخورد
هـمي    باد   تا   جاودان   شاد   دل
ز   رنـج   و   ز   غم  گشـتـه  آزاد  دل
شـهـنـشاه     ايران     و    زابلستان
ز     قـنوج     تا     مرز     کابـلـسـتان
برو    آفرين    باد    و   بر   لـشـکرش
چه  بر  خويش  و بر دوده و کشورش
جـهاندار     سالار     او     مير    نـصر
کزو    شادمانـسـت    گردنده   عـصر
دريغـش    نيايد    ز   بـخـشيدن   ايچ
نـه    آرام    گيرد    بـه    روز   بيسـچ
چو   جنـگ  آيدش  پيش  جنـگ  آورد
سر    شـهرياران    بـه    چنـگ   آورد
برآنکس که بخشش کند گنج خويش
ببخـشد   نـه‌انديشد  از  رنج  خويش
جـهان     تاجـهاندار     مـحـمود     باد
وزو   بـخـشـش   و   داد   موجود  باد
سـپـهدار     چون     بوالمـظـفر    بود
سرلـشـکر      از     ماه     برتر     بود
کـه    پيروز   نامسـت   و   پيروزبخـت
هـمي   بـگذرد   تير   او   بر   درخـت
هـميشـه    تـن    شاه   بي‌رنج   باد
نشستـش   همـه   بر  سر  گنج  باد
هـميدون    سـپـهدار    او   شاد   باد
دلـش   روشـن   و   گنجش  آباد  باد
چـنين   تا  به  پايست  گردان  سپهر
ازين    تخـمـه    هرگز    مـبراد   مـهر
پدر    بر    پدر    بر    پـسر   بر   پـسر
هـمـه       تاجدارند       و       پيروزگر
گذشـتـه    ز    شوال   ده   با   چـهار
يکي      آفرين     باد     بر     شـهريار
کزين    مژده    داديم    رسـم   خراج
کـه  فرمان  بد  از  شاه  با  فر  و  تاج
کـه  سالي  خراجي  نخواهند  بيش
ز    دين‌دار    بيدار    وز    مرد   کيش
بدين   عـهد   نوشين‌روان   تازه   شد
هـمـه    کار    بر   ديگر   اندازه   شد
چو      آمد     بران     روزگاري     دراز
هـمي     بـفـگـند     چادر    داد    باز
بـبيني   بدين   داد   و   نيکي  گـمان
کـه   او   خلعـتي   يابد   از   آسـمان
کـه   هرگز   نـگردد   کهـن   بر   برش
بـماند     کـلاه     کيان     بر    سرش
سرش   سـبز  باد  و  تنـش  بي‌گزند
منـش    برگذشـتـه    ز    چرخ   بلند
ندارد     کـسي     خوار     فال     مرا
کـجا    بـشـمرد   ماه   و   سال   مرا
نگـه   کـن   که  اين  نامه  تا  جاودان
درفـشي     بود    بر    سر    بـخردان
بـماند     بـسي     روزگاران    چـنين
کـه    خوانـند    هرکـس   برو   آفرين
چـنين   گـفـت   نوشين   روان   قباد
کـه  چون  شاه  را  دل  بـپيچد  ز داد
کـند    چرخ   منـشور   او   را   سـپاه
سـتاره     نـخواند     ورا     نيز    شاه
سـتـم    نامـه    عزل    شاهان   بود
چو      درد      دل     بيگـناهان     بود
بـماناد     تا     جاودان     اين     گـهر
هـنرمـند     و     بادانـش    و    دادگر
نـباشد    جـهان    بر   کـسي   پايدار
هـمـه      نام      نيکو     بود     يادگار
کـجا  شد  فريدون  و  ضحاک  و  جـم
مـهان     عرب     خـسروان     عـجـم
کـجا      آن      بزرگان      ساسانيان
ز     بـهراميان     تا    بـه    سامانيان
نـکوهيده‌تر      شاه      ضـحاک     بود
کـه    بيدادگر    بود    و    ناپاک    بود
فريدون      فرخ      سـتايش      بـبرد
بـمرد    او   و   جاويد   نامـش   نـمرد
سـخـن    ماند    اندر   جـهان   يادگار
سخـن    بـهـتر    از   گوهر   شاهوار
سـتايش    نـبرد    آنـک    بيداد    بود
بـه  گنج  و  به  تخت  مهي  شاد بود
گسستـه  شود  در  جهان  کام  اوي
نـخواند   بـه  گيتي  کسي  نام  اوي
ازين     نامـه     شاه     دشـمـن‌گداز
کـه   بادا   همه  ساله  بر  تخـت  ناز
همـه  مردم  از  خانها شد به دشت
نيايش   همي  ز  آسمان  برگذشـت
کـه      جاويد     بادا     سر     تاجدار
خـجـسـتـه     برو     گردش     روزگار
ز   گيتي   مـبيناد   جز   کام  خويش
نوشـتـه    بر    ايوانـها    نام   خويش
هـمان   دوده  و  لشکر  و  کـشورش
هـمان   خسروي  قامت  و  منظرش
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com