FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اردشیر بابكان arrow به زنی گرفتن شاپور دختر مهرك را
به زنی گرفتن شاپور دختر مهرك را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

به زنی گرفتن شاپور دختر مهرك را

کـنون  بشنو  از  دخت مهرک سخن
ابا      گرد      شاپور     شـمـشيرزن
چو    لـخـتي    برآمد    برين    روزگار
فروزنده      شد     دولـت     شـهريار
بـه   نخـچير   شد  شاه  روزي  پگاه
خردمـند    شاپور    با    او    بـه   راه
بـه  هر  سو  سواران  همي  تاختند
ز     نخـچير     دشـتي    بپرداخـتـند
پديد    آمد    از   دور   دشـتي   فراخ
پر   از  باغ  و  ميدان  و  ايوان  و  کاخ
هـمي   تاخـت   شاپور  تا  پيش  ده
فرود    آمد    از   راه   در   خان   مـه
يکي   باغ  بد  کـش  و  خرم  سراي
جوان   اندر   آمد   بدان  سـبز  جاي
يکي   دخـتري   ديد   بر   سان   ماه
فروهشـتـه   از  چرخ  دلوي  به  چاه
چو    آن   ماه‌رخ   روي   شاپور   ديد
بيامد       برو       آفرين      گـسـتريد
که  شادان  بدي شاه و خندان بدي
همـه   سالـه   از   بي‌گزندان   بدي
کـنون  بي‌گمان  تشنه  باشد ستور
بدين    ده    رود    اندرون   آب   شور
به چاه اندرون آب سردست و خوش
بـفرماي     تا    مـن    بوم    آب‌کـش
بدو    گـفـت   شاپور   کاي   ماه‌روي
چرا  رنجه  گشتي بدين گفـت‌وگوي
کـه   باشـند   با  من  پرستنده  مرد
کزين  چاه  بي‌بن  کشـند  آب  سرد
ز     برنا     کـنيزک     بـپيچيد    روي
بشد  دور  و بنشست بر پيش جوي
پرسـتـنده‌يي     را     بـفرمود    شاه
کـه   دلو   آور  و  آب  برکـش  ز  چاه
پرستـنده    بـشـنيد    و   آمد   دوان
رسـن    برد    بر    چرخ    دلو   گران
چو   دلو  گران‌سنگ  پر  آب  گـشـت
پرسـتـنده   را   روي   پرتاب   گشت
چو    دلو    گران    برنيامد    ز    چاه
بيامد     ژکان     زود    شاپور    شاه
پرسـتـنده   را   گفـت   کاي   نيم‌زن
نه زن داشت اين دلو و چندين رسن
هـمي   برکشيد  آب  چندين  ز  چاه
تو  گشـتي  پر  از  رنـج  و  فريادخواه
بيامد    رسـن   بسـتد   از   پيشـکار
شد   آن   کار  دشوار  بر  شاه  خوار
ز   دلو   گران   شاه   چون  رنـج  ديد
بر    آن    خوب‌رخ   آفرين   گـسـتريد
کـه  برتافت  دلوي  برين  سان گران
هـمانا   کـه   هست  از  نژاد  سران
کـنيزک    چو   او   دلو   را   برکـشيد
بيامد    بـه    مـهر   آفرين   گسـتريد
کـه    نوشـه    بدي   تا   بود   روزگار
هـميشـه      خرد     بادت     آموزگار
بـه    نيروي   شاپور   شاه   اردشير
شود   بي‌گـمان   آب   در  چاه  شير
جوان    گفـت   با   دخـتر   چرب‌گوي
چـه  داني  که  شاپورم  اي ماه‌روي
چـنين  داد  پاسخ  که  اين  داستان
شـنيدم   بـسي   از   لب   راسـتان
کـه   شاپور   گردسـت   با   زور  پيل
بـه   بخشندگي  همچو  درياي  نيل
بـه  بالاي  سروست  و رويين‌تنست
بـه     هرچيز     مانـنده    بهمنسـت
بدو    گـفـت   شاپور   کاي   ماه‌روي
سخـن  هرچ  پرسم  ترا راست‌گوي
پديدار    کـن   تا   نژاد   تو   چيسـت
برين   چـهره   تو   نـشان   کييسـت
بدو    گفـت    مـن    دخـتر    مهـترم
ازيرا     چـنين    خوب    و    کـنداورم
چـنين   داد  پاسخ  کـه  هرگز  دروغ
بر       شـهرياران      نـگيرد      فروغ
کـشاورز       را      دخـتر      ماه‌روي
نباشد  بدين  روي  و اين رنگ و بوي
کـنيزک   بدو   گفت   کاي   شـهريار
هرانگـه   کـه   يابم   به  جان  زينهار
بـگويم   هـمـه   پيش   تو   من   نژاد
چو   يابـم   ز  خشم  شهنـشاه  داد
بدو    گـفـت    شاپور   کز   بوسـتان
نرسـت   از   چمن   کينه   دوسـتان
بـگوي   و   ز  مـن  بيم  در  دل  مدار
نـه     از     نامور     دادگر     شـهريار
کـنيزک    بدو   گـفـت   کز   راه   داد
مـنـم      دخـتر     مـهرک     نوش‌زاد
مرا       پارسايي       بياورد       خرد
بدين    پرهـنر    مـهـتر    ده   سـپرد
مـن    از    بيم   آن   نامور   شـهريار
چـنين   آبکـش   گشتم   و   پيشکار
بيامد      بـپردخـت     شاپور     جاي
هـمي  بود  مهتر به پيشش به پاي
بـه  دو  گفت  کين  دختر  خوب‌چـهر
بـه   مـن   ده  بر  من  گواکن  سپهر
بدو    داد   مـهـتر   بـه   فرمان   اوي
بر      آيين      آتـش‌پرسـتان      اوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_aqa_mohammad_qajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com