FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اردشیر بابكان arrow سرگذشت اردشیر با دختر اردوان
سرگذشت اردشیر با دختر اردوان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

سرگذشت اردشیر با دختر اردوان

بدانگـه  که  شاه  اردوان  را  بکشت
ز  خون  وي  آورد  گيتي  به مـشـت
بدان    فر    و   اورند   شاه   اردشير
شده    شادمان    مرد    برنا   و   پير
کـه      بـنوشـت     بيدادي     اردوان
ز    داد    وي    آبادتر    شد    جـهان
چنو کشته شد دخترش را بخواست
بدان  تا  بگويد  که گنجش کجاسـت
دو   فرزند   او  شد  به  هـندوسـتان
به  هر  نيک  و بد گشته همداستان
دو    ايدر   بـه   زندان   شاه   اندرون
دو  ديده  پر  از  آب  و  دل  پر  ز خون
بـه    هـندوسـتان   بود   مهتر   پسر
کـه    بـهـمـن   بدي   نام   آن   نامور
فرستاده‌يي  جست  با راي و هوش
جواني   کـه   دارد   به  گفـتار  گوش
چو   از   پادشاهي   نديد   ايچ   بـهر
بدو    داد    ناگـه    يکي    پاره   زهر
بدو   گفـت   رو  پيش  خواهر  بـگوي
کـه  از  دشمن  اين مهرباني مجوي
برادر    دو   داري   بـه   هـندوسـتان
بـه   رنـج   و  بلا  گشته  همداستان
دو   در   بـند  و  زندان  شاه  اردشير
پدر  کشتـه  و  زنده  خسته  بـه  تير
تو  از  ما  گسسته  بدين  گونه  مـهر
پـسـندد     چـنين     کردگار    سپهر?
چو  خواهي  کـه  بانوي  ايران شوي
بـه    گيتي   پـسـند   دليران   شوي
هلاهـل   چـنين   زهر   هندي   بگير
بـه     کار    آر    يکـپار    بر    اردشير
فرسـتاده     آمد     بـهـنـگام     شام
بـه   دخـت   گرامي   بداد   آن   پيام
ورا   جان  و  دل  بر  برادر  بـسوخـت
بـه   کردار   آتش   رخش  برفروخـت
ز    اندوه    بـسـتد    گرانـمايه    زهر
بدان   بد   کـه   بردارد   از   کام  بـهر
چـنان  بد  که  يک  روز  شاه اردشير
بـه    نـخـچير   بر   گور   بگـشاد   تير
چو   بـگذشـت   نيمي   ز  روزه  دراز
سپـهـبد    ز   نخچيرگـه   گشت   باز
سوي    دخـتر   اردوان   شد   ز   راه
دوان   ماه   چـهره   بـشد  نزد  شاه
بياورد      جامي     ز     ياقوت     زرد
پر   از  شکر  و  پـسـت  با  آب  سرد
بياميخـت   با   شکر   و  پسـت  زهر
کـه   بهمـن   مـگر   يابد  از  کام  بهر
چو بگرفت شاه اردشير آن به دست
ز  دستش  بيفتاد و بشکست پست
شد   آن  پادشا  بـچـه  لرزان  ز  بيم
هـم‌اندر  زمان  شد  دلش به دو نيم
جـهاندار    زان   لرزه   شد   بدگـمان
پرانديشـه     از     گردش     آسـمان
بـفرمود     تا     خانـگي    مرغ    چار
پرسـتـنده       آرد       بر      شـهريار
چو   آن   مرغ  بر  پست  بگذاشـتـند
گـماني    هـمي    خيره    پنداشتند
هـم‌انـگاه   مرغ   آن   بخورد  و  بمرد
گـمان    بردن   از   راه   نيکي   بـبرد
بـفرمود     تا     موبد     و     کدخداي
بيامد       بر       خـسرو       پاک‌راي
ز    دسـتور    ايران    بـپرسيد   شاه
کـه   بدخواه   را   برنشاني   بـه  گاه
شود   در  نوازش  بران‌گونه  مـسـت
کـه  بيهوده  يازد  به  جان  تو  دست
چـه   بادافره‌سـت   اين   برآورده   را
چـه    سازيم    درمان   خودکرده   را
چـنين   داد  پاسخ  که  مهترپرسـت
چو    يازد   بـجان   جـهاندار   دسـت
سرش    بر    گـنـه    بر   بـبايد   بريد
کـسي    پـند    گويد    نبايد   شـنيد
بـفرمود        کز       دخـتر       اردوان
چـنان   کـن   که   هرگز   نبيند  روان
بـشد   موبد   وپيش  او  دخـت  شاه
هـمي   رفـت   لرزان   و  دل  پرگـناه
بـه   موبد  چنين  گفـت  کاي  پرخرد
مرا     و     ترا     روز     هـم    بـگذرد
اگر    کـشـت    خواهي   مرا   ناگزير
يکي    کودکي    دارم    از    اردشير
اگر   مـن   سزايم   به  خون  ريختـن
ز      دار      بـلـند      اندر     آويخـتـن
چو   اين   گردد   از   پاک   مادر  جدا
بـکـن    هرچ    فرمان    دهد   پادشا
ز     ره     باز     شد     موبد     تيزوير
بگفـت    آنـچ    بشـنيد    با   اردشير
بدو   گـفـت   زو   نيز  مشنو  سخـن
کـمـند    آر    و    بادافره    او    بـکـن
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
mohamad_shah.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com