FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
رزم شاپور با رومیان چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

  رزم شاپور با رومیان

وزان   پـس   پراگنده   شد  آگـهي
کـه  بيکار  شد  تخت شاهنشهي
بـه  مرد  اردشير  آن خردمند شاه
بـه   شاپور  بسپرد  گنج  و  سـپاه
خروشي  برآمد  ز  هر  مرز  و  بوم
ز    قيدافـه    برداشـتـند   باژ   روم
چو   آگاهي  آمد  بـه  شاپور  شاه
بياراست  کوس  و  درفش و سپاه
هـمي    راند    تا   پيش   الـتوينـه
سـپاهي   سبـک   بي‌نياز  از  بنه
سـپاهي    ز   قيدافـه   آمد   برون
کـه  از  گرد  خورشيد شد تيره‌گون
ز    التوينـه    هم‌چـنين    لشـکري
بيامد      سپـهدارشان     مـهـتري
برانوش     بد    نام    آن    پـهـلوان
سواري   سرافراز   و   روشـن‌روان
کـجا    بود   بر   قيصران   ارجـمـند
کمـند     افـگـني    نامداري    بلند
چو  برخاست آواز کوس از دو روي
ز   قـلـب   اندر   آمد   گو  نامـجوي
وزين    سو   بـشد   نامدراي   دلير
کـجا   نام   او   بود  گرزسـپ  شير
برآمد  ز  هر  دو  سپـه  کوس و غو
بجـنـبيد    در    قلبـگـه    شاه    نو
ز  بس  ناله  بوق  و  هـندي  دراي
هـمي  چرخ  و ماه‌اندر آمد ز جاي
تـبيره    ببسـتـند   بر   پشت   پيل
هـمي‌بر  شد  آوازشان  بر دو ميل
زمين  جنب  جنبان شد و پر ز گرد
چو   آتـش  درخشان  سنان  نـبرد
رواني   کـجا   با   خرد  بود  جفـت
سـتاره  همي  بارد  از  چرخ گفت
برانوش   جنگي   به  قلـب  اندرون
گرفـتار   شد   با   دلي  پر  ز  خون
وزان  روميان کشته شد سه هزار
بالـتوينـه       در       صـف      کارزار
هزار   و   دو   سيصد  گرفـتار  شد
دل    جـنـگيان   پر   ز   تيمار   شد
فرسـتاد     قيصر     يکي     يادگير
بـه   نزديک   شاپور   شاه  اردشير
کـه  چـندين  تو  از  بهر  دينار خون
بريزي     تو     با    داور    رهـنـمون
چـه  گويي  چو  پرسند  روز شمار
چـه   پوزش  کـني  پيش  پروردگار
فرسـتيم  باژي  چنان  هم  که بود
برين     نيز     دردي    نـبايد    فزود
هـمان   نيز   با   باژ   فرمان  کـنيم
ز  خويشان  فراوان  گروگان  کـنيم
ز     الـتوينـه    بازگردي    رواسـت
فرسـتيم   با  باژ  هرچت  هواست
هـمي   بود  شاپور  تا  باژ  و  ساو
فرسـتاد    قيصر    ده   انـبان   گاو
غـلام    و    پرسـتار   رومي   هزار
گرانـمايه    ديبا   نـه   اندر   شـمار
بالـتوينـه    در    بـبد    روز    هفـت
ز   روم   اندر  آمد  بـه  اهواز  رفـت
يکي   شارسـتان  نام  شاپور  گرد
برآورد    و   پرداخـت   در   روز   ارد
هـمي  برد  سالار  زان  شهر  رنج
بـپردخـت    بـسيار    با   رنج   گنج
يکي    شارسـتان   بود   آباد   بوم
بـپردخـت     بـهر     اسيران     روم
در   خوزيان   دارد   اين   بوم   و  بر
کـه    دارند    هرکـس    بروبر   گذر
بـه  پارس  اندرون  شارستان  بلند
برآورد       پاکيزه      و      سودمـند
يکي  شارستان  کرد در سيستان
در    آنـجاي    بسيار   خرماسـتان
کـه  يک  نيم  او  کرده  بود اردشير
دگر    نيم    شاپور    گرد    و   دلير
کـهـن   دژ   به   شهر  نشاپور  کرد
کـه    گويند    با   داد   شاپور   کرد
هـمي   برد   هر   سو   برانوش  را
بدو  داشتي  در  سخـن  گوش  را
يکي   رود   بد   پهـن  در  شوشـتر
کـه    ماهي   نـکردي   بروبر   گذر
برانوش   را   گفـت   گر  هـندسي
پـلي   ساز  آنجا  چنانچون  رسي
کـه  ما  بازگرديم  و آن پل به جاي
بـماند     بـه     دانايي    رهـنـماي
بـه  رش  کرده  بالاي  اين پل هزار
بـخواهي  ز  گنج  آنچ  آيد  بـه  کار
تو   از   دانـشي   فيلـسوفان   روم
فراز   آر   چـندي  بران  مرز  و  بوم
چو اين پل برآيد سوي خان خويش
برو   تازيان   باش  مهـمان  خويش
ابا     شادماني     و    با    ايمـني
ز   بد   دور   وز  دسـت  اهريمـني
بـه   تدبير   آن   پـل   باسـتاد  مرد
فراز      آوريدش      بران      کارکرد
بـپردخـت    شاپور    گنـجي   بران
کـه   زان   باشد   آساني  مردمان
چو  شد  شه برانوش کرد آن تمام
پـلي    کرد    بالا   هزارانـش   گام
چو شد پل تمام او ز ششتر برفت
سوي  خان  خود  روي بنهاد تفـت
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com