FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی شاپور اردشیر arrow پادشاهی شاپور اردشیر سی و یك سال بود
پادشاهی شاپور اردشیر سی و یك سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی شاپور اردشیر سی و یك سال بود

چو  شاپور  بنشست  بر تخـت داد
کـلاه     دلـفروز     بر    سر    نـهاد
شدند   انجمـن  پيش  او  بـخردان
بزرگان       فرزانـه      و      موبدان
چـنين   گفت  کاي  نامدار  انجمن
بزرگان      پردانـش      و     راي‌زن
مـنـم   پاک   فرزند   شاه  اردشير
سراينده      دانـش      و      يادگير
هـمـه   گوش   داريد   فرمان   من
مـگرديد    يکـسر    ز   پيمان   مـن
وزين   هرچ   گويم  پژوهـش  کـنيد
وگر   خام   گويم   نکوهـش   کـنيد
چو من ديدم اکنون به سود و زيان
دو  بخشش  نهاده  شد اندر ميان
يکي     پادشا    پاسـبان    جـهان
نگهـبان    گنـج    کـهان   و   مهان
وگر   شاه  با  داد  و  فرخ  پيسـت
خرد   بي‌گـمان   پاسبان  ويسـت
خرد   پاسـبان   باشد  و  نيک‌خواه
سرش     برگذارد    ز    ابر    سياه
همـه  جستنش  داد  و دانش بود
ز   دانـش  روانش  به  رامـش  بود
دگر     آنـک     او     بازمون     خرد
بـکوشد   بمـه   ردي   و  گرد  آورد
به  دانش ز يزدان شناسد سپاس
خـنـک   مرد   دانا  و  يزدان‌شناس
بـه   شاهي  خردمند  باشد  سزا
بـه   جاي   خرد   زر  شود  بي‌بـها
توانگر  شود  هرک خشنود گشت
دل    آرزو    خانـه    دود    گـشـت
کرا     آرزو     بيش    تيمار    بيش
بـکوش   ونيوش   و  منـه  آز  پيش
بـه   آسايش   و   نيک‌نامي  گراي
گريزان   شو   از   مرد   ناپاک  راي
به  چيز  کسان  دست يازد کسي
کـه  فرهنگ  بهرش  نباشد بسي
مرا   بر  شما  زان  فزونست  مـهر
کـه   اختر  نمايد  همي  بر  سپهر
هـمان   رسم  شاه  بلند  اردشير
بـجاي    آورم    با    شـما    ناگزير
ز دهقان نخواهم جز از سي يکي
درم   تا   به  لشـکر  دهـم  اندکي
مرا   خوبي   و  گنج  آباد  هـسـت
دليري   و  مردي  و  بنياد  هسـت
ز    چيز    کـسان    بي‌نيازيم   نيز
که  دشمن  شود مردم از بهر چيز
بر  ما  شما  را  گشتاده‌سـت  راه
بـه    مـهريم   با   مردم   نيک‌خواه
بـهر    سو    فرسـتيم    کارآگـهان
بـجوييم       بيدار      کار      جـهان
نـخواهيم     هرگز     بـجز     آفرين
کـه   بر   ما   کنند  از  جـهان‌آفرين
مـهان   و   کهان   پاک  برخاستـند
زبان   را   بـه   خوبي   بياراسـتـند
بـه    شاپور    بر    آفرين   خواندند
زبرجد    بـه    تاجش   برافـشاندند
همي تازه شد رسم شاه اردشير
بدو   شاد   گـشـتـند   برنا   و   پير
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com