FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی بهرام اورمزد arrow تخت سپردن بهرام اورمزد پسر خود را بهرام و مردن
تخت سپردن بهرام اورمزد پسر خود را بهرام و مردن چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

تخت سپردن بهرام اورمزد پسر خود را بهرام و مردن

برو      نيز      بـگذشـت      سال      دراز
سر      تاجور      اندر      آمد     بـه     گاز
يکي       پور       بودش       دلارام      بود
ورا        نام        بـهرام       بـهرام       بود
بياورد     و     بـنـشاندش     زير     تـخـت
بدو   گـفـت   کاي   سبز   شاخ   درخـت
نـبودم    فراوان    مـن   از   تـخـت   شاد
هـمـه      روزگار      تو      فرخـنده     باد
سراينده      باش      و     فزاينده     باش
شـب   و   روز   بارامـش  و  خـنده  باش
چـنان    رو    کـه    پرسـند   روز   شـمار
نـپيچي      سر      از     شرم     پروردگار
بـه    داد    و    دهـش   گيتي   آباد   دار
دل      زيردسـتان      خود      شاد     دار
کـه    برکـس    نـماند    جـهان    جاودان
نـه     بر    تاجدار    و    نـه    بر    موبدان
تو   از   چرخ   گردان   مدان   اين  سـتـم
چو    از    باد    چـندي   گذاري   بـه   دم
به سه سال و سه ماه و بر سر سه روز
تـهي    ماند    زو    تـخـت    گيتي   فروز
چو     بـهرام    گيتي    بـه    بـهرام    داد
پـسر     مر     ورا     دخـمـه    آرام    داد
چـنين     بود     تا     بود     چرخ     بـلـند
بـه    انده    چـه    داري   دلـت   را   نژند
چـه  گويي  چه  جويي  چـه  شايد  بدن
برين        داسـتاني        نـشايد       زدن
روانـت     گر     از    آز    فرتوت    نيسـت
نـشـسـت   تو   جز   تنگ   تابوت  نيست
اگر    مرگ    دارد    چـنين   طـبـع   گرگ
پر   از   مي   يکي   جام   خواهـم  بزرگ
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com