FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی بهرام اورمزد arrow پادشاهی بهرام اورمزد سه سال و سه ماه و سه روز بود
پادشاهی بهرام اورمزد سه سال و سه ماه و سه روز بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی بهرام اورمزد سه سال و سه ماه و سه روز بود

چو  بهرام  بنشست  بر  تخـت  زر
دل   و  مـغز  جوشان  ز  مرگ  پدر
هـمـه         نامداران         ايرانيان
برفتـند   پيشـش   کمر   بر   ميان
برو      خواندند      آفرين      خداي
که تا جاي باشد تو ماني به جاي
کـه  تاج  کيي  تارکت را سزاست
پدر   بر   پدر   پادشاهي  تراسـت
رخ     بدسـگالان     تو     زرد    باد
وزان   رفـتـه   جان  تو  بي‌درد  باد
چـنين  داد  پاسخ  که  اي مهتران
سواران    جـنـگي    و    کـنداوران
ز   دهقان  وز  مرد  خسروپرسـت
بـه  گيتي  سوي بد ميازيد دست
بدانيد       کاين      چرخ      ناپايدار
نـه    پرورده    داند    نـه   پروردگار
سراسر   ببـنديد   دسـت   از  هوا
هوا        را       مداريد       فرمانروا
کـسي   کو   بپرهيزد  از  بدکنـش
نيالايد       اندر      بديها      تـنـش
بدين   سوي   هـمواره   خرم   بود
گـه    رفـتـن   آيدش   بي‌غم   بود
پـناهي    بود    گـنـج    را    پادشا
نوازنده             مردم            پارسا
تـن   شاه   دين   را   پـناهي   بود
کـه  دين  بر  سر  او  کـلاهي  بود
خنـک   آنـک  در  خشم  هشيارتر
هـمان    بر    زمين    او   بي‌آزارتر
گه  دست  تنگي  دلي شاد و راد
جـهان    بي‌تـن   مرد   دانا   مـباد
چو   بر   دشـمـني   بر   توانا   بود
بـه   پي   نـسـپرد   ويژه   دانا  بود
سـتيزه   نـه  نيک  آيد  از  نامجوي
بـپرهيز   و   گرد   سـتيزه   مـپوي
سـپاهي  و  دهقان  و  بيکار شاه
چـنان  دان  که  هر سه ندارند راه
بـه  خواب  اندرست  آنک بيکار بود
پـشيمان  شود  پس  چو بيدار بود
ز   گـفـتار   نيکو   و   کردار  زشـت
سـتايش  نيابي  نه  خرم  بهشت
هـمـه   نام  جوييد  و  نيکي  کنيد
دل   نيک  پي  مردمان  مشـکـنيد
مرا   گنج  و  دينار  بسيار  هسـت
بزرگي  و  شاهي  و نيروي دست
خوريد آنک داريد و آن را که نيست
بداند  که  با  گنج  ما  او  يکيسـت
سر    بدره    ما   گـشادسـت   باز
نـبايد   نشستـن   کس   اندر  نياز
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com