FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی اورمزد نرسی arrow پادشاهی اورمزد نرسی نه سال بود
پادشاهی اورمزد نرسی نه سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۹ مرداد ۱۳۸۶

پادشاهی اورمزد نرسی نه سال بود

چو    بر    گاه    رفـت   اورمزد   بزرگ
ز   نخـچير   کوتاه   شد   چنـگ  گرگ
جـهان  را  همي  داشت  با  ايمـني
نـهان     گـشـت     کردار    آهرمـني
نـخـسـت    آفرين    کرد    بر   کردگار
توانا       و       دانا       و       پروردگار
شـب  و  روز  و  گردان  سپـهر  آفريد
چو   بـهرام   و   کيوان  و  مـهر  آفريد
ازويسـت       پيروزي      و      فرهي
دل   و   داد  و  ديهيم  شاهنـشـهي
هـميشـه   دل   ما   پر   از   داد   باد
دل    زيردسـتان   بـه   ما   شاد   باد
سـتايش   نيابد   سر   سفـلـه   مرد
بر     سـفـلـگان    تا    تواني    مـگرد
هـمان    نيز    با   مرد   بدخواه   راي
اگر    پـندگيري    بـه    نيکي    گراي
ز بخشش هرانکس که جويد سپاس
نـخواندش    بخشنده    يزدان‌شناس
سـتانـنده     گر     ناسـپاسـت    نيز
سزد  گر  ندارد  کـس  او  را  بـه چيز
هراسان     بود    مردم    سـخـت‌کار
کـه   او  را  نباشد  کسي  دوسـتدار
وگر   سسـتي   آرد   بـه  کار  اندرون
نـخواند      ورا     راي‌زن     رهـنـمون
گر  از  کاهـلان  يار  خواهي  بـه  کار
نـباشي   جهانـجوي   و   مردم‌شمار
نـگر    خويشـتـن    را   نداري   بزرگ
وگر    گاه    يابي    نـگردي   سـترگ
چو   بدخو   شود   مرد  درويش  خوار
هـمي     بيند    آن    از    بد    روزگار
همـه‌سالـه   بيکار   و  نالان  ز  بخت
نـه  راي  و  نه  دانش نه زيباي تخت
وگر       بازگيرند      ازو      خواسـتـه
شود  جان  و  مغز  و  دلش کاسـتـه
بـه  بي  چيزي  و  بدخويي  يازد اوي
ندارد     خرد     گردن     افرازد    اوي
نـه  چيز  و  نه  دانش  نه  راي و هنر
نـه   دين   و   نه   خـشـنودي   دادگر
شـما   را   شب  و  روز  فرخـنده  باد
بدانديش     را    جان    پراگـنده    باد
برو     مـهـتران     آفرين     ساخـتـند
خود   از  سوک  شاهان  بپرداخـتـند
چو  نه  سال  بگذشت بر سر سپـهر
گـل   زرد   شد   آن  چو  گلـنار  چـهر
غـمي   شد  ز  مرگ  آن  سر  تاجور
بـمرد   و   به  شاهي  نبودش  پـسر
چـنان    نامور    مرد   شيرين‌سـخـن
بـه   نوي   بـشد   زين  سراي  کهـن
چـنين     بود    تا    بود    چرخ    روان
توانا    بـه    هر    کار    و   ما   ناتوان
چهـل   روز  سوکش  همي  داشتند
سر     گاه    او    خوار    بـگذاشـتـند
بـه   چـندين   زمان   تخت  بيکار  بود
سر    مـهـتران    پر    ز    تيمار    بود
نـگـه    کرد   موبد   شبسـتان   شاه
يکي   لالـه   رخ   ديد   تابان  چو  ماه
سر    مژه    چون    خـنـجر    کابـلي
دو  زلفش  چو  پيچان خط مغولي )?(
مسـلـسـل    يک    اندر   دگر   بافته
گره     بر     زده     سرش    برتافـتـه
پري    چـهره    را   بچـه   اندر   نـهان
ازان   خوب‌رخ  شادمان  شد  جـهان
چهل  روزه  شد رود و مي خواستند
يکي    تـخـت    شاهي   بياراستـند
بـه    سر   برش   تاجي   برآويخـتـند
بران     تاج     زر    و    درم    ريخـتـند
چـهـل   روز   بگذشت   بر   خوب‌چهر
يکي   کودک   آمد   چو  تابـنده  مـهر
ورا     موبدش     نام     شاپور     کرد
بران    شادماني    يکي   سور   کرد
تو    گفـتي   همي   فره   ايزديسـت
برو      سايه      رايت     بـخرديسـت
برفـتـند       گردان       زرين       کـمر
بياويخـتـند      از      برش     تاج     زر
چو   آن   خرد   را   سير  دادند  شير
نوشـتـند     پـس    در    ميان    حرير
چـهـل    روزه    را    زير   آن   تاج   زر
نـهادند      بر      تـخـت     فرخ     پدر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com