FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow یاد داشت روز arrow دوكشتی شاید خالی
دوكشتی شاید خالی چاپ ارسال به دوست
نویسنده امیر حسین امیر فیض-حقوقدان   
۰۶ اسفند ۱۳۸۹

Suez_Canal_Navyجمھوری اسلامی عبور دوکشتی جنگی بدون تجھیزات جنگی راازکانل سوئز یکی ازدستاوردھا سیاسی ونظامی خود گرفته است ومتقابلا اسرائیل وآمریکا که تلاش دارند خطر نظامی ایران رابیش ازحد بزرگ واسباب بھره برداری قراردھند (چنانکه دراثرھمین سیاست آمریکا ١٢٣ میلیارد سلاح جنگی به عربستان فروخت.

مسلما ھزاران نظامی آمریکا ئی ھم ھمراه این سلاح ھا درآن کشورمستقرمیشوند) به گذر دوکشی کوچک جنگی که تابحال ھم جنگی ندیده اند وقدرت جنگی آنھاھم قابل مقایسه باکشی ھای جنگی اسرائیل نیست اھمیت زیادی داده اند وگفته اند که ما آنھارازیر نظرداریم جمھوری اسلامی ھم ازاین موقعیت برای نشان دادن قدرت نظامی وھوشیاری سیاسی اش به مردم درمقام استفاده است.

کانال سوئز یک شاھراه آبی جھانی است، درست است که درخاک مصرواقع شده است ولی حقوق مصرمنحصربه حق عبورمالی ازکشتی ھاست وطبق توافقنامه قسطنطنیه که درسال 1888به امضارسید کشتی ھای ھمه کشورھای جھان باپرداخت حق عبور میتوانند ازکانال عبور کنند ومصرحق ندارد که ایجاد مانعی برای عبور کشتی کشورھا بشود.

مبارک رئیس جمھوری مصر برخلاف قانون بین المللی وبه خاطرتمایلات اسرائیل مانع عبورکشتی ھای جنگی ایران ازکانال سوئز گردید واین قانون شکنی سی سال ادامه یافت وپس ازاینکه آمریکائیھا مبارک رابرداشتند وجای اورابه رئیس سازمان امنیت آ ن کشور دادند مصر تازه ،محدویت انحصاری عبورکشتی ھای ایرانی رابرداشت.

یک مثال میتواند قضیه واھمیت آنراروشن ترسازد:

شما راه عبوری (حق ارتفاق) ازمعبری دارید که آن معبردرعین اینکه درملک دیگری است ولی شما حق ارتفاق یعنی حق عبوردارید سی سال صاحب آن ملک به حق عبور شما تجاوز میکند ونمیگذارد که شماازآن معبراستفاده نمائید بعد اتفاقا آن صاحب ملک متجاوز میمیرد وفرزند او حق عبورقانونی شمارامجدا برقرارمیسازد.

کجای این عمل یک افتخار وقدرت نمائی برای شماست اگر ازشماسوال شود که درمقابل محرومیت سی ساله برای استفاده ازحق عبورخودتان چه کرده اید چقدر عرضه نشان داده اید چه جوابی دارید؟

جمھوری اسلامی اگرعرضه وقدرت داشت سی سال تجاوز به حقش راتحمل نمیکرد زیر سبیلی این تجاوز به حقوقش رانادیده نمیگرفت وھیچگاه ھم به مردم نگفت مبارک برخلاف قانون کانال سوئز، به جمھوری اسلامی اجازه عبورنمیدھد. ایران ازبابت این محرومیت سی ساله حق داشت واکنون ھم حق دارد که علیه مصرمطالبه خسارت کند ولی جمھوری اسلامی میخواھد عبور دوکشی فاقد تجھیزات نظامی که درحقیقت دوکشی بزرگ ماھیگیری ممکن است به حساب بیاید وچه بسا آنطور که گفته شده حامل اشیاء عتیقه سنگین بوده به حساب پیروزی خود ونادیده گرفتن حقوق مسلم ایران بگذارد البته دراجازه عبورکشی ھاھم آمریکا بی دخیل نبوده زیرا آمریکا میخواھد راه مذاکره اش باایران ھموارترگردد.

آخرین بروز رسانی ( ۱۵ آبان ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Safavid.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com