FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow آغاز نامه arrow در داستان ابومنصور
در داستان ابومنصور چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

 در داستان ابومنصور

يـــكـــي مـــهـــتـــري بــــود گــــردن فــــراز   بـــديـــن نـــامـــه چـــون دســـت كـــردم دراز
خـــردمـــنـــد و بــــيــــدار و روشــــن روان   جـــوان بـــود و از گـــوهــــر پــــهــــلــــوان
ســـخـــن گـــفـــتــــن خــــوب و آواي نــــرم   خـــــداونـــــد راي و خـــــداونـــــد شــــــرم
كــه جــانــت ســخــن بــرگـــرايـــد هـــمـــي   مــرا گــفــت كــز مــن چـــه بـــايـــد هـــمـــي
بـــكـــوشـــم نـــيـــازت نـــيـــارم بـــه كــــس   بــه چــيــزي كــه بــاشــد مـــرا دســـتـــرس
كــه از بــاد نــامــد بــه مـــن بـــر نـــهـــيـــب   هــمــي داشــتــم چــون يــكــي تــازه ســـيـــب
از آن نـــيـــك دل نـــامــــدار ارجــــمــــنــــد   بــه كـــيـــوان رســـيـــدم ز خـــاك نـــژنـــد
كــريـــمـــي بـــدو يـــافـــتـــه زيـــب و فـــر   به چـشـمـش هـمـان خـاك و هـم سـيـم و زر
جــــوانــــمـــــرد بـــــود و وفـــــادار بـــــود   ســراســر جــهــان پـــيـــش او خـــوار بـــود
چـــو در بـــاغ ســـرو ســـهـــي از چــــمــــن   چــنــان نــامــور گـــمـــشـــد از انـــجـــمـــن
بـــه دســـت نـــهـــنـــگـــان مـــردم كــــشــــان   نــه زو زنــده بــيــنـــم نـــه مـــرده نـــشـــان
دريـــغ آن كـــيـــي بـــرز و بــــالــــاي شــــاه   دريـــغ آن كـــمـــربـــنـــد و آن گــــردگــــاه
روان لـــرز لـــرزان بــــه كــــردار بــــيــــد   گــــرفــــتــــار زو دل شــــده نــــاامـــــيـــــد
ز كـــــــژي روان ســــــــوي داد آوريــــــــم   يــــكــــي پــــنــــد آن شــــاه يـــــاد آوريـــــم
گــرت گــفــتــه آيــد بــه شــاهـــان ســـپـــار   مــرا گــفــت كــايــن نــامـــه ي شـــهـــريـــار

آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com