FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow آغاز نامه arrow گفتار اندر آفرینش كتاب
گفتار اندر آفرینش كتاب چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

گفتار اندر فراهم آوردن كتاب

بـــر بـــاغ دانـــش هـــمــــه رفــــتــــه انــــد   سـخـن هـر چـه گـويـم هــمــه گــفــتــه انــد
نــيــابــم كــه از بــر شـــدن نـــيـــســـت راي   اگـــر بــــر درخــــت بــــرومــــنــــد جــــاي
هـــمـــان ســـايـــه زو بــــاز دارد گــــزنــــد   كــســي كــو شــود زيـــر نـــخـــل بـــلـــنـــد
بــــر شــــاخ آن ســــرو ســــايــــه فــــكــــن   تـــوانـــم مـــگـــر پــــايــــه ي ســــاخــــتــــن
بــه گــيـــتـــي بـــمـــانـــم يـــكـــي يـــادگـــار   كـــزيـــن نـــامـــور نـــامـــه ي شـــهـــريـــار
بـــه رنـــگ فـــســـون و بـــهــــانــــه مــــدان   تــــو ايــــن را دروغ و فــــســــانــــه مــــدان
دگـــر بـــر ره رمــــز و مــــعــــنــــي بــــرد   ازو هـــر چـــه انـــدر خــــورد بــــا خــــرد
فـــــراوان بـــــدو انــــــدرون داســــــتــــــان   يـــكـــي نـــامـــه بـــود از گـــه بـــاســــتــــان
ازو بـــهـــره يـــي نــــزد هــــر بــــخــــردي   پـــراگـــنــــده در دســــت هــــر مــــوبــــدي
دلـــيـــر و بـــزرگ و خــــردمــــنــــد و راد   يـــكـــي پـــهـــلـــوان بـــود دهـــقــــان نــــژاد
گــذشــتــه ســخــن هــا هــمــه بــاز جــســت   پـــژوهــــنــــده ي روزگــــار نــــخــــســــت
بـــيـــاورد كـــايـــن نـــامـــه را بــــاد كــــرد   زهــر كــشـــوري مـــوبـــدي ســـالـــخـــورد
وز آن نــــــامــــــداران فــــــرخ مــــــهـــــــان   بـــپـــرســـيـــدشـــان از كــــيــــان جــــهــــان
كــه ايــدون بــه مــا خــوار بــگــذاشــتـــنـــد   كــه گــيــتــي بــه آغــاز چــون داشـــتـــنـــد
بـــر ايـــشـــان هـــمـــه روز كـــنــــد آوري   چـه گــونــه ســرآمــد بــه نــيــك اخــتــري
ســخــن هــاي شــاهــان و گـــشـــت جـــهـــان   بــگــفــتــنــد پــيــشــش يـــكـــايـــك مـــهـــان
يـــكـــي نـــامـــور نـــامـــه افـــكــــنــــد بــــن   چـو بـشـنـيــد ازيــشــان ســپــهــبــد ســخــن

آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com