FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی گیومرث arrow كشته شدن سيامك بر دست ديو
كشته شدن سيامك بر دست ديو چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

  كشته شدن سيامك بر دست ديو

ز كــــردار بــــد خــــواه ديــــو پــــلــــيـــــد

سـخـن چـون بــه گــوش ســيــامــك رســيــد

ســپــاه انــجــمــن كــرد و بــگــشــاد گــوش

دل شــــاه بــــچــــه بــــر آمــــد بــــجـــــوش

كــه جــوشــن نــبــود و نــه آيــيــن جــنـــگ

بــپــوشــيـــد تـــن را بـــه چـــرم پـــلـــنـــگ

ســپــه را چـــو روي انـــدر آمـــد بـــه روي

پـــذيـــره شـــدش ديـــو را جـــنـــگ جـــوي

بـــر آويــــخــــت بــــا پــــور آهــــرمــــنــــا

ســـيـــامـــك بـــيـــامـــد بـــرهـــنـــه تــــنــــا

دو تــــــا انــــــدر آورد بــــــالــــــاي شــــــاه

بــــزد چــــنــــگ واژونــــه ديــــو ســــيــــاه

بــه چــنــگــال كــردش كـــمـــرگـــاه چـــاك

فـــكـــنـــد آن تـــن شـــاهـــزاده بـــه خــــاك

تـبـه گـشـت و مـانــد انــجــمــن بــي خــديــو

ســـيـــامـــك بــــه دســــت خــــرزوان ديــــو

ز تــيــمـــار گـــيـــتـــي بـــرو شـــد ســـيـــاه

چــو آگــه شـــد از مـــرگ فـــرزنـــد شـــاه

زنــان بـــر ســـر و مـــوي و رخ را كـــنـــان

فـــرود آمـــد از تـــخـــت ويـــلـــه كـــنــــان

دو ديـــده پـــر از نـــم چـــو ابـــر بــــهــــار

دو رخــســاره پــر خـــون و دل ســـوگـــوار

كـــشـــيـــدنـــد صـــف بـــر در شـــهـــريـــار

خــروشــي بــر آمــد ز لـــشـــگـــر بـــه زار

دو چـشــم ابــر خــونــيــن و رخ بــاد رنــگ

هــمــه جــامــه هــا كــرده پــيــروزه رنـــگ

بــرفــتــنــد ويـــلـــه كـــنـــان ســـوي كـــوه

دد و مــرغ و نــخــچــيــر گــشــتــه گــروه

ز درگـــاه گـــي شـــاه بـــرخـــاســـت گــــرد

بــــرفــــتــــنــــد بــــا ســــوگــــواري و درد

پــــــيــــــام آمــــــد از داور كــــــردگـــــــار

نــشــســتــنــد ســالــي چــنــيــن ســـوگـــوار

كـزيـن بـيــش مــخــروش و بــاز آر هــوش

درود آوريـــدش خـــجـــســـتــــه ســــروش

بـــر آور يـــكـــي گـــرد از آن انـــجـــمــــن

ســپــه ســاز و بــر كــش بــه فــرمــان مـــن

بــپــرداز و پــردخـــتـــه كـــن دل ز كـــيـــن

ازآن بــــد كــــنــــش ديــــو روي زمــــيـــــن

بــر آورد و بــد خــواســت بــر بــد گــمــان

كـــســـي نـــامـــور ســـر ســـوي آســــمــــان

بـــخـــوانـــد و بـــپـــالـــود مـــژگـــانـــش را

بـــر آن بـــرتـــريــــن نــــام يــــزدانــــش را
آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com