FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی گیومرث arrow رفتن هوشنگ و گیومرث به جنگ دیو سیاه
رفتن هوشنگ و گیومرث به جنگ دیو سیاه چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

رفتن هوشنگ و گيومرث به جنگ ديو سياه

كـــه نـــزد نـــيـــا جـــاه دســـتــــور داشــــت   خــجــســتــه ســيــامــك يــكــي پــور داشــت
تـو گـفـتـي هـمـه هــوش و فــرهــنــگ بــود   گــرانـــمـــايـــه را نـــام هـــوشـــنـــگ بـــود
نـــيــــا پــــروريــــده مــــر او را بــــه بــــر   بـــــه نـــــزد نـــــيـــــا يـــــادگــــــار پــــــدر
جــز او بــر كــســي چــشــم نــگــمــاشــتــي   نـــيـــايـــش بـــه جـــاي پـــســــر داشــــتــــي
بــخــوانــد آن گــرانــمــايــه هــوشــنــگ را   چــو بـــنـــهـــاد دل كـــيـــنـــه و جـــنـــگ را
هـــمـــه رازهـــا بـــرگـــشـــاد از نـــهـــفـــت   هــمــه گــفــتـــنـــي هـــا بـــدو بـــازگـــفـــت
خـــروشـــي بـــر آورد خـــواهـــم هــــمــــي   كــه مــن لــشــگــري كــرد خــواهــم هــمــي
كـــه مـــن رفـــتـــنـــي ام تـــو ســـالـــار نـــو   تـــرا بـــود بــــايــــد هــــمــــي پــــيــــش رو
ز درنـــدگـــان گـــرگ و بــــبــــر دلــــيــــر   پـري و پــلــنــگ انــجــمــن كــرد و شــيــر
ســـپـــهـــدار پـــركــــيــــن و كــــنــــداوري   ســــپــــاهـــــي دد و دام و مـــــرغ و پـــــري
نــبــيــره بــه پــيـــش انـــدرون بـــا ســـپـــاه   پــس پــشــت لــشــگـــر گـــيـــومـــرث شـــاه
هــمــي بــاســمــان بـــر پـــراگـــنـــد خـــاك   بــيــامــد ســـيـــه ديـــو بـــا تـــرس و بـــاك
شــده ســســت از خــشــم گــيــهــان خــديـــو   ز هــــراي درنــــدگــــان چـــــنـــــگ ديـــــو
شـــــدنـــــد از دد و دام ديـــــوان ســـــتـــــوه   بــه هــم بــر شــكــســتــنــد هــر دو گــروه
جــهــان كــرد بــر ديــو نــســـتـــوه تـــنـــگ   بـيـازيــد هــوشــنــگ چــون شــيــر چــنــگ
ســپــهــبـــد بـــريـــد آن ســـر بـــي هـــمـــال   كـــشـــيـــدش ســـراپـــاي يـــكــــســــر دوال
دريــده بــر او چــرم و بــرگــشــتـــه كـــار   بـه پـاي انــدر افــكــنــد و بــســپــرد خــوار
ســــر آمــــد گــــيــــومــــرث را روزگــــار   چــو آمــد مــر آن كــيــنــه را خــواســـتـــار
نــــگـــــر تـــــا كـــــرا نـــــزد او آبـــــروي   بــرفــت و جــهـــان مـــر دري مـــانـــد ازوي
ره ســود بــنــمــود و خــود مـــايـــه خـــورد   جــــهــــان فــــريــــنــــده را گـــــرد كـــــرد
آخرین بروز رسانی ( ۲۹ فروردين ۱۳۸۹ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com