FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی جمشید arrow تباه شدن روزگار جمشید
تباه شدن روزگار جمشید چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

تباه شدن روزگار جمشيد

پـديـد آمـد از هــر ســوي جــنــگ و جــوش   از آن پـــس بـــرآمــــد ز ايــــران خــــروش
گــســســتــنــد پــيـــونـــد از جـــمـــشـــيـــد   ســيــه گــشــت رخــشــنــده روز ســـپـــيـــد
بـــه كـــژي گـــرايـــيـــد و نـــابــــخــــردي   بــــرو تــــيــــره شـــــد فـــــره ي ايـــــزدي
يـــكـــي نـــامـــجـــويـــي ز هـــر پـــهـــلـــوي   پـــديـــد آمـــد از هـــر ســـوي خـــســــروي
دل از مـــهـــر جـــمـــشـــيـــد پـــرداخـــتــــه   ســـپـــه كـــرده و جـــنـــگ را ســـاخـــتــــه
ســـوي تـــازيـــان بـــرگــــرفــــتــــنــــد راه   يـــكـــايـــك ز ايــــران بــــرآمــــد ســــپــــاه
پــر از هـــول شـــاه اژدهـــا پـــيـــكـــرســـت   شــنــودنــد كــان جــا يــكــي مــهـــتـــرســـت
نــهــادنــد يـــك ســـر بـــه ضـــحـــاك روي   ســــواران ايــــران هــــمــــه شـــــاه جـــــوي
ورا شـــاه ايـــران زمـــيــــن خــــوانــــدنــــد   بــه شــاهــي بـــرو آفـــريـــن خـــوانـــدنـــد
بــه ايــران زمــيــن تـــاج بـــر ســـر نـــهـــاد   كـــي اژدهـــافــــش بــــيــــامــــد چــــو بــــاد
گــزيــن كــرد گــرد از هــمـــه كـــشـــوري   از ايــــران و از تــــازيــــان لــــشـــــگـــــري
چــو انــگــشــتــري مــرد گــيــتــي بــه روي   ســوي تــخــت جــمــشــيـــد بـــنـــهـــاد روي
بــه تـــنـــگ انـــدر آمـــد جـــهـــانـــدار نـــو   چــو جــمــشــيــد را بــخــت شــد كــنـــدرو
بــزرگــي و ديــهــيـــم و گـــنـــج و ســـپـــاه   بـــرفـــت و بــــدو داد تــــخــــت و كــــلــــاه
بــــرو نــــام شــــاهــــي و او نــــاپـــــديـــــد   چـو سـد سـالـش انــدر جــهــان كــس نــديــد
پــــديــــد آمــــد آن شــــاه نــــاپــــاك ديـــــن   ســـدم ســـال روزي بــــه دريــــاي چــــيــــن
نـــيـــامـــد بــــه بــــرجــــام هــــم زو رهــــا   نـــهـــان گـــشــــتــــه بــــود از بــــد اژدهــــا
يــــكــــايــــك نــــدادش زمــــانــــي درنـــــگ   چــو ضــحــاكــش آورد نــاگــه بــه چــنــگ
جـــهـــان را ازو پـــاك بـــي بــــيــــم كــــرد   بـــه ارش ســـراســـر بـــدو نــــيــــم كــــرد
زمـــانـــه ربـــودش چـــو بـــي جــــاده كــــاه   شــد آن تــخــت شـــاهـــي و آن دســـتـــگـــاه
بـــر آن رنـــج بـــردن چـــه آمــــدش ســــود   ازو بــيــش بــر تــخــت شــاهـــي كـــه بـــود
پـــديـــد آوريـــده هـــمـــه نــــيــــك و بــــد   گــذشــتــه بـــرو ســـالـــيـــان هـــفـــتـــســـد
چــو گــيــتــي نــخــواهــد گـــشـــادنـــت راز   چـــه بـــايـــد هـــمــــه زنــــدگــــانــــي دراز
جــز آواز نـــرمـــت نـــيـــايـــد بـــه گـــوش   هــمــي پـــرورانـــدت بـــا شـــهـــد و نـــوش
نــخــواهــد نــمــودن بــه بــد نــيــز چــهـــر   يـكـايـك چـو گـويــي كــه گــســتــرد مــهــر
هـــمــــان راز دلــــرا گــــشــــايــــي بــــدوي   بــــدو شــــاد بــــاشــــي و نـــــازي بـــــدوي
بــــه دلـــــت انـــــدرون درد و خـــــون آورد   يــــكـــــي نـــــغـــــز بـــــازي بـــــرون آورد
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com