FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی جمشید arrow خوالیگری كردن ابلیس
خوالیگری كردن ابلیس چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

خواليگري كردن ابليس

يـــكـــي بـــنـــد بـــد را نـــو افـــگـــنـــد بـــن   چـو ابــلــيــس پــيــوســتــه ديــد آن ســخــن
ز گـــيـــتـــي هـــمـــه كــــام دل يــــافــــتــــي   بـــدو گـــفـــت گـــر ســـوي مـــن تـــافـــتـــي
نــپــيــچــي ز گــفــتــار و فــرمـــان كـــنـــي   اگــر هــمــچــنــيــن نــيــز پــيــمــان كــنـــي
دد و مـــردم و مـــرغ و مـــاهـــي تـــراســـت   جـهـان ســر بــه ســر پــادشــاهــي تــراســت
يـكــي چــاره كــرد از شــگــفــتــي شــگــفــت   چـو ايـن كــرده شــد ســاز ديــگــر گــرفــت
ســـخـــن گــــوي و بــــيــــنــــادل و راي زن   جـــوانـــي بـــرآراســـت از خـــويـــشــــتــــن
نـبــودش بــه جــز آفــريــن گــفــت و گــوي   هــمــيــدون بــه ضــحـــاك بـــنـــهـــاد روي
يـــكـــي نـــامـــور پـــاك خــــوالــــيــــگــــرم   بـــدو گــــفــــت اگــــر شــــاه را در خــــورم
ز بــهــر خــورش جـــايـــگـــه ســـاخـــتـــش   چــو بــشــنــيــد ضــحــاك بـــنـــواخـــتـــش
بـــــدو داد دســـــتـــــور فـــــرمـــــانــــــروا   كـــلـــيـــد خــــورش خــــانــــه ي پــــادشــــا
كـه كـمـتــر بــد از خــوردنــي هــا خــورش   فــــراوان نــــبـــــود آن زمـــــان پـــــرورش
خـورش گــر بــيــاورد يــك يــك بــه جــاي   ز هــر گــوشـــت از مـــرغ و از چـــارپـــاي
بـــدان تــــا كــــنــــد پــــادشــــا را دلــــيــــر   بــه خــونــش بــپــرورد بــر ســـان شـــيـــر
بـــه فـــرمـــان او دل گــــروگــــان كــــنــــد   سـخــن هــر چــه گــويــدش فــرمــان كــنــد
بــدان داشــتـــش يـــك زمـــان تـــنـــدرســـت   خــورش زرده ي خــايـــه دادش نـــخـــســـت
مــزه يــافــت خــوانــدش ورا نــيــك بــخــت   بــخــورد و بــرو آفــريــن كـــرد ســـخـــت
كـــه شـــادان زي اي شــــاه گــــردن فــــراز   چــنــيــن گــفــت ابــلــيــس نــيــرنــگ ســـاز
كــزو بــاشـــدت ســـر بـــه ســـر پـــرورش   كــه فــردات از آن گــونــه ســازم خـــورش
كـه فــردا ز خــوردن چــه ســازد شــگــفــت   بــرفــت هــمــه شــب ســگـــالـــش گـــرفـــت
بــــســــازيــــد و آمــــد دلــــي پــــرامــــيــــد   خــورش هــا ز كــبــك و تــذرو ســـپـــيـــد
ســـر كـــم خـــرد مـــهــــر او را ســــپــــرد   شــه تــازيــان چــون بـــه نـــان دســـت بـــرد
بــيــاراســتــش گـــونـــه گـــون يـــكـــســـره   ســـيـــم روز خـــوان را بـــه مـــرغ و بـــره
خــورش ســاخـــت از پـــشـــت گـــاو جـــوان   بــه روز چـــهـــارم چـــو بـــنـــهـــاد خـــوان
هــان ســـال خـــورده مـــي و مـــشـــگ نـــاب   بــــدو انــــدرون زعــــفــــران و گـــــلـــــاب
شــگــفــت آمـــدش ز آن هـــشـــيـــوار مـــرد   چــو ضــحــاك دســت انــدر آورد و خــورد
چـه خـواهـي بـگـو بــا مــن اي نــيــك خــوي   بــدو گــفــت كــه بــنـــگـــر كـــه از آرزوي
هــمــيـــشـــه بـــزي شـــاد و فـــرمـــانـــروا   خــورش گــر بــدو گـــفـــت كـــاي پـــادشـــا
هــمــه تــوشــه ي جــانــم از چــهــر تــســت   مــرا دل ســراســر پـــر از مـــهـــر تـــســـت
و گــرچــه مــرا نــيــســـت ايـــن پـــايـــگـــاه   يــكــي حــاجــتــســتــم بــه نـــزديـــك شـــاه
بــبــوســم بــدو بــرنــهـــم چـــشـــم و روي   كــه فــرمـــان دهـــد تـــا ســـر كـــتـــف اوي
نــــهــــانـــــي نـــــدانـــــســـــت بـــــازار اوي   چــو ضــحــاك بــشــنــيـــد گـــفـــتـــار اوي
بـــلـــنـــدي بــــگــــيــــرد ازيــــن نــــام تــــو   بـــدو گــــفــــت دارم مــــن ايــــن كــــام تــــو
هـــمـــي بــــوســــه داد از بــــر كــــفــــت او   بـــفـــرمـــود تـــا ديــــو چــــون جــــفــــت او
كــس انــدرجــهــان ايــن شــگــفــتــي نــديـــد   بــبــوســيــد و شــد بــر زمــيــن نــاپـــديـــد
غـمـي گـشـت و از هـر سـوي چـاره جــســت   دو مــار ســيــه از دو كـــتـــفـــش بـــرســـت
ســزد گــر بــمــانــي بــديــن در شـــگـــفـــت   ســرانــجــام بــبـــريـــد هـــر دو ز كـــفـــت
بـــرآمـــد دگــــر بــــاره از كــــتــــف شــــاه   چـــو شـــاخ درخــــت آن دو مــــار ســــيــــاه
هــمــه يــك بــه يــك داســتـــان هـــا زدنـــد   پـــزشـــگـــان فـــرزانـــه گــــرد آمــــدنــــد
مـــر آن درد را چـــاره نـــشـــنـــاخـــتـــنـــد   ز هــر گــونــه نــيــرنــگ هــا ســاخــتــنـــد
بــه فـــرزانـــگـــي نـــزد ضـــحـــاك رفـــت   بــه ســان پــزشــگــي پــس ابــلــيــس تــفـــت
بـــمـــان تـــا چـــه گـــردد نـــبــــايــــد درود   بــدو گــفـــت كـــايـــن بـــودنـــي كـــار بـــود
نــبــايــد جــز ايــن چـــاره ي نـــيـــز كـــرد   خــورش ســاز و آرامــشــان ده بـــه خـــورد
مــگــر خــود بــمــيــرنـــد ازيـــن پـــرورش   بــه جــز مــغــز مــردم مــده شـــان خـــورش
چه كرد و چه خواست اندرين جست و جوي   نـگـر تـا كـه ابـلـيــس ازيــن گــفــت و گــوي
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com