FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی جمشید arrow داستان ضحاك با پدرش
داستان ضحاك با پدرش چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

داستان ضحاك با پدرش

ز دشـــــت ســــــواران نــــــيــــــزه گــــــذار   يـــكــــي مــــرد بــــود انــــدر آن روزگــــار
ز تــــرس جــــهــــانــــدار بــــا بــــاد ســــرد   گـرانــمــايــه هــم شــاه و هــم نــيــك مــرد
بــه داد و دهــش بـــرتـــريـــن پـــايـــه بـــود   كـــه مـــرداس نـــام گـــرانـــمــــايــــه بــــود
ز هــر يـــك هـــزار آمـــدنـــدي بـــه جـــاي   مــــر او را ز دوشــــيــــدنــــي چــــارپـــــاي
هـــمـــان تــــازي اســــپ گــــزيــــده مــــري   هــمــان گـــاو دوشـــا بـــه فـــرمـــانـــبـــري
بـــدوشـــيــــزگــــان داده بــــد پــــاك ديــــن   بــز و مــيــش بــد شــيــرور هــمــچــنــيــن
بـــدان خـــواســـتـــه دســـت بـــردي فــــراز   بـه شــيــر آن كــســي را كــه بــودي نــيــاز
كــش از مــهـــر بـــهـــره نـــبـــود انـــدكـــي   پــســـر بـــد مـــر ايـــن پـــاك دل را يـــكـــي
دلــيــر و ســـبـــكـــســـار و نـــاپـــاك بـــود   جـــهـــان جـــوي را نـــام ضــــحــــاك بــــود
چـــنـــيـــن نـــام بـــر پـــهـــلـــوي رانـــدنـــد   كــجــا بــيــور اســپــش هــمــي خــوانــدنــد
بـــــــود بـــــــر زبـــــــان دري ده هــــــــزار   كــجــا بـــيـــور از پـــهـــلـــوانـــي شـــمـــار
ورا بــــود بــــيــــور كــــه بــــردنــــد نــــام   ز اســـپــــان تــــازي بــــه زريــــن ســــتــــام
ز روي بــــزرگــــي نــــه از روي كــــيـــــن   شــب و روز بـــودي دو بـــهـــره بـــه زيـــن
بــيــامــد بـــه ســـان يـــكـــي نـــيـــك خـــواه   چــنــان بــد كـــه ابـــلـــيـــس روزي پـــگـــاه
جـــوان گـــوش گـــفـــتـــار او را ســــپــــرد   دل مـــهـــتــــر از راه نــــيــــكــــي بــــبــــرد
پــس آنــگــه ســخــن بــرگــشــايــم درســـت   بـدو گـفــت پــيــمــانــت خــواهــم نــخــســت
چـنــان چــون بــفــرمــود ســوگــنــد خــورد   جــوان نــيــك دل گــشــت فــرمــانــش كــرد
ز تــو بــشــنــوم هــر چــه گــويــي ســخـــن   كـــه راز تـــو بـــا كـــس نـــگـــويـــم ز بـــن
چــه بــايــد هــمـــي بـــا تـــو انـــدر ســـراي   بــدو گــفــت جــز تــو كـــســـي كـــدخـــداي
يــكــي پـــنـــدت از مـــن بـــبـــايـــد شـــنـــود   چــه بــايــد پــدركــش پـــســـر چـــون بـــود
هـــمـــي ديـــر مـــانـــد تــــو انــــدر نــــورد   زمــانــه بــريــن خــواجــه ي ســـالـــخـــورد
تــــرا زيــــبــــد انــــدر جــــهــــان گـــــاه او   بـــگـــيـــر ايـــن ســـرمــــايــــه و رجــــاه او
جـــهـــانـــدار بــــاشــــي يــــكــــي پــــادشــــا   بــريـــن گـــفـــتـــه ي مـــن چـــو داري وفـــا
ز خــــون پــــدر شــــد دلـــــش پـــــر ز درد   چــو ضــحــاك بــشــنــيــد انــديــشــه كــرد
دگــر گــويــي كــايــن از در كــار نــيــســـت   بـه ابـلــيــس گــفــت ايــن ســزاوار نــيــســت
بــتـــابـــي ز ســـوگـــنـــد و پـــيـــمـــان مـــن   بــدو گــفــت گــر بــگــذري زيـــن ســـخـــن
شــوي خــوار مــانــدت پــدرت ارجـــمـــنـــد   بــمــانــد بــه گــردنــت ســوگــنـــد وبـــنـــد
چــنــان شــد كــه فــرمـــان او بـــرگـــزيـــد   ســـــر مـــــرد تـــــازي بــــــه دام آوريــــــد
نـــتـــابــــم ز راي تــــو مــــن هــــيــــچ روي   بــپــرســيــد كــايــن چــاره بــا مــن بــگــوي
بـــه خـــورشـــيـــد ســـر بـــرفـــرازم تـــرا   بـــدو گــــفــــت مــــن چــــاره ســــازم تــــرا
يــكــي بــوســتـــان بـــود بـــس دلـــگـــشـــاي   مــــر آن پــــادشـــــا را در انـــــدر ســـــراي
ز بـــهـــر پـــرســـتــــش بــــيــــاراســــتــــي   گــرانــمــايــه شــبــگــيـــر بـــرخـــاســـتـــي
پـــرســـتـــنـــده بـــا او بــــبــــردي چــــراغ   ســر و تــن بــشــســتــي نــهــفــتــه بــه بــاغ
يـــكـــي ژرف چـــاهـــي بـــره بـــربـــكـــنـــد   بـــيــــاورد واژونــــه ابــــلــــيــــس بــــنــــد
بــه خــاشــاك پــوشــيــد و بـــســـتـــرد راه   پـــس ابـــلـــيــــس واژونــــه آن ژرف چــــاه
شـــب آمـــد ســـوي بــــاغ بــــنــــهــــاد روي   ســـر تـــازيـــان مـــهــــتــــر نــــامــــجــــوي
شــد آن نــيـــك دل مـــرد يـــزدان پـــرســـت   بـه چـاه انـدر افــتــاد و بــشــكــســت پــســت
بـــه فــــرزنــــد بــــر نــــازده بــــاد ســــرد   بـــه هـــر نـــيـــك و بـــد شـــاه آزاد مــــرد
بــــدو بــــود شـــــاد و بـــــدو داد گـــــنـــــج   هــمــي پــروريــدش بـــه نـــاز و بـــه رنـــج
بــــگــــشـــــت از ره داد و پـــــيـــــونـــــد او   چـــنـــان بـــدگـــهـــر شـــوخ فــــرزنــــد او
ز دانـــا شـــنـــيــــدم مــــن ايــــن داســــتــــان   بـــه خـــون پـــدر گـــشـــت هـــم داســـتــــان
بـــه خـــون پـــدر هـــم نـــبـــاشـــد دلـــيــــر   كــه فــرزنــد بــد گــر شــود نــره شـــيـــر
پــــژوهــــنـــــده را راز بـــــا مـــــادرســـــت   مــگــر در نــهــانــش ســخــن ديـــگـــرســـت
بـــديـــن چـــاره بـــگـــرفــــت جــــاي پــــدر   فــــرومــــايــــه ضــــحــــاك بــــي دادگـــــر
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com