FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی جمشید arrow پادشاهی جمشید هفتسد سال بود
پادشاهی جمشید هفتسد سال بود چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶
   
   
پادشاهي جمشيد هفتسد سال بود
كــمــر بـــســـت يـــكـــدل پـــر از پـــنـــد او   گــرانــمــايـــه جـــمـــشـــيـــد فـــرزنـــد او
بـــه رســـم كـــيـــان بـــر ســـرش تــــاج زر   بـــرآمــــد بــــر آن تــــخــــت فــــرخ پــــدر
جــهــان گــشــت ســر تــا ســـر او را رهـــي   كــمــر بــســـت بـــا فـــر شـــاهـــنـــشـــهـــي
بـــه فـــرمـــان او ديــــو و مــــرغ و پــــري   زمــــــــانــــــــه بــــــــرآســــــــود از داوري
فـــروزان شـــده تـــخـــت شـــاهـــي بــــدوي   جـــــهـــــان را فـــــزوده بــــــدو آبــــــروي
هــمــم شـــهـــريـــاري و هـــمـــم مـــوبـــدي   مــــنــــم گــــفـــــت بـــــا فـــــره ي ايـــــزدي
روان را ســــوي روشـــــنـــــي ره كـــــنـــــم   بـــدان را ز بـــد دســــت كــــوتــــه كــــنــــم
در نـــام جـــســـتـــن بـــه گـــردان ســـپــــرد   نـــخـــســـت آلـــت جـــنـــگ را دســـت بـــرد
چــو خــود و زره كــرد و چــون جــوشــنــا   بـــه فــــر كــــيــــي نــــرم كــــرد آهــــنــــا
هـــمـــه كـــرد پـــيــــدا بــــه روشــــن روان   چـو خـفـتـان و تــيــغ و چــو بــرگــســتــوان
بــبــرد و ازيـــن چـــنـــد بـــنـــهـــاد گـــنـــج   بـــديـــن انـــدرون ســـال پـــنــــجــــاه رنــــج
كــه پــوشــنــد هــنــگــام نــنـــگ و نـــبـــرد   دگــر پــنــجــه انــديــشــه ي جــامــه كـــرد
قــصـــب كـــرد پـــرمـــايـــه ديـــبـــا و خـــز   ز كـــتـــان و ابــــريــــشــــم و مــــوي قــــز
بــــه تــــار انــــدرون پــــود را بــــافــــتــــن   بــيــامــوخــتـــشـــان رشـــتـــن و تـــافـــتـــن
گــرفــتـــنـــد ازو يـــكـــســـر آمـــوخـــتـــن   چــو شــد بــافــتــه شــســـتـــن و دوخـــتـــن
زمـــانـــه بــــدو شــــاد و او نــــيــــز شــــاد   چــو ايــن كــرده شــد ســاز ديــگــر نـــهـــاد
بــديــن انــدرون نـــيـــز پـــنـــجـــاه خـــورد   ز هــر انــجــمــن پــيــشــه ور گــرد كـــرد
بـــه رســـم پـــرســـتـــنـــدگـــان دانــــيــــش   گــروهــي كــه كــاتـــوزيـــان خـــوانـــيـــش
پــرســـتـــنـــده را جـــايـــگـــه كـــرد كـــوه   جــــدا كــــردشـــــان از مـــــيـــــان گـــــروه
نـــوان پـــيـــش روشـــن جـــهـــانـــدارشــــان   بـــدان تـــا پـــرســـتـــش بــــود كــــارشــــان
هــمـــي نـــام نـــيـــســـاريـــان خـــوانـــدنـــد   صــفــي بــر دگــر دســـت بـــنـــشـــانـــدنـــد
فـــروزنـــده ي لـــشـــگـــر و كـــشـــورنـــد   كـــجـــا شـــيـــر مـــردان جـــنـــگ آورنـــد
وزيـــشـــان بـــود نــــام مــــردي بــــه پــــاي   كــزيــشــان بــود تــخــت شــاهــي بــه جــاي
كـجـا نـيـســت از كــس بــريــشــان ســپــاس   بــه ســودي ســديـــگـــر گـــره را شـــنـــاس
بــه گــاه خــورش ســرزنــش نــشـــنـــونـــد   بــكـــارنـــد و ورزنـــد و خـــود بـــدرونـــد
ز آواز پـــــيـــــغــــــاره آســــــوده گــــــوش   ز فــــرمــــان تــــن آزاده و ژنـــــده پـــــوش
بــــرآســــوده از داور و گــــفــــتــــگـــــوي   تــــن آزاده و آبــــاد گــــيــــتــــي بــــه روي
كـــه آزاده را كـــاهــــلــــي بــــنــــده كــــرد   چــه گــفــت آن ســخـــن گـــوي آزاده مـــرد
هـــمـــان دســـت ورزان ابـــا ســـركــــشــــي   چــهــارم كــه خــوانــنـــد اهـــتـــوخـــوشـــي
روانــشــان هــمــيــشــه پــرانــديــشــه بــود   كـجـا كــارشــان هــمــگــنــان پــيــشــه بــود
بـخـورد و بــورزيــد و بــخــشــيــد چــيــز   بـــديـــن انـــدرون ســـال پـــنـــجـــاه نـــيـــز
ســـزاوار بــــگــــزيــــد و بــــنــــمــــود راه   ازيـــن هـــر يـــكـــي را يـــكـــي پـــايــــگــــاه
بـــبـــيـــنـــد بــــدانــــد كــــم و بــــيــــش را   كــه تــا هــر كــس انـــدازه ي خـــويـــش را
بـــه آب انـــدر آمــــيــــخــــتــــن خــــاك را   بــــفــــرمــــود پــــس ديـــــو نـــــاپـــــاك را
ســبــك خــشــت را كــالــبــد ســـاخـــتـــنـــد   هـرانــچ از گــل آمــد چــو بــشــنــاخــتــنــد
نــخــســت از بــرش هــنــدســي كــا ركـــرد   بــه ســنــگ و بــه گــچ ديـــو ديـــوار كـــرد
چــو ايــوان كــه بــاشــد پــنـــاه از گـــزنـــد   چـــو گـــرمـــابـــه و كـــاخ هـــاي بـــلـــنـــد
هــمــي كــرد ازو روشـــنـــي خـــواســـتـــار   ز خـــارا گـــهـــر جـــســـت يـــك روزگـــار
چــو يــاقــوت و بــيــجــاده و ســـيـــم و زر   بــه چــنــگ آمــدش چــنــد گــونــه گـــهـــر
شـــد آراســـتـــه بـــنـــدهــــا را كــــلــــيــــد   ز خـــارا بـــه افــــســــون بــــرون آوريــــد
كـــه دارنـــد مـــردم بـــه بـــويـــش نـــيــــاز   دگــــر بــــوي هــــاي خـــــوش آورد بـــــاز
چـو عـود و چـو عـنـبـر چـو روشـن گـلــاب   چـو بـان و چـو كـافـور و چـون مـشـگ نـاب
در تـــــنـــــدرســـــتـــــي و راه گــــــزنــــــد   پـــزشــــگــــي و درمــــان هــــر دردمــــنــــد
جــهــان را نــيــامـــد چـــنـــو خـــواســـتـــار   هـــمـــان رازهـــا كـــرد نـــيـــز آشــــكــــار
ز كـشــور بــه كــشــور گــرفــتــي شــتــاب   گــذر كــرد از آن پــس بــكــشــتــي بــر آب
نـديـد از هــنــر بــر خــرد بــســتــه چــيــز   چــنــيــن ســال پــنــجــه بــرنــجــيــد نــيــز
ز جــــاي مــــهـــــي بـــــرتـــــر آورد پـــــاي   هــمــه كــردنــي هــا چـــو آمـــد بـــه جـــاي
چــه مــايــه بــدو گــوهــر انــدر نــشــاخــت   بــه فــر كــيــانــي يــكــي تــخـــت ســـاخـــت
ز هــامــون بــه گــردون بـــر افـــراشـــتـــي   كــه چــون خــواســتــي ديـــو بـــرداشـــتـــي
نـــشـــســـتـــه بــــرو شــــاه فــــرمــــان روا   چـــو خـــورشـــيـــد تـــابـــان مـــيـــان هــــوا
شــگــفـــتـــي فـــرو مـــانـــده از بـــخـــت او   جــهــان انــجــمــن شـــد بـــر آن تـــخـــت او
مــــر آن روز را روز نــــو خــــوانــــدنــــد   بـه جــمــشــيــد بــر گــوهــر افــشــانــدنــد
بـــــرآســـــوده از رنـــــج روي زمـــــيــــــن   ســــر ســــال نــــو هــــرمــــز فــــروديـــــن
مــي و جــام و رامــشــگــران خــواســتـــنـــد   بـــزرگـــان بـــه شـــادي بـــيـــاراســـتـــنــــد
بــه مــا مــانــد از آن خــســـروان يـــادگـــار   چـــنـــيـــن جـــشـــن فـــرخ از آن روزگـــار
نـــديــــدنــــد مــــرگ انــــدر آن روزگــــار   چـنــيــن ســال ســيــســد هــمــي رفــت كــار
مــيــان بـــســـتـــه ديـــوان بـــه ســـان رهـــي   ز رنـــج و ز بــــدشــــان نــــبــــد آگــــهــــي
زرامــــش جــــهـــــان پـــــر ز آواي نـــــوش   بـــه فـــرمـــان مـــردم نــــهــــاده دو گــــوش
نـــديـــدنـــد جـــز خـــوبـــي از كـــردگــــار   چــنــيـــن تـــا بـــرآمـــد بـــريـــن روزگـــار
نـــشـــســـتـــه جـــهـــانـــدار بـــا فــــرهــــي   جــهــان ســربــه ســر گـــشـــت او را رهـــي
بـه گـيــتــي جــز از خــويــشــتــن را نــديــد   يــكــايــك بــه تــخــت مــهــي بـــنـــگـــريـــد
ز يــزدان بــپــيــچــيــد و شــد نـــاســـپـــاس   مـــنـــي كـــرد آن شــــاه يــــزدان شــــنــــاس
چـه مــايــه ســخــن پــيــش ايــشــان بــرانــد   گــرانــمــايــگــان را ز لــشــگــر بــخــوانــد
كــه جــز خــويــشــتــن را نــدانــم جـــهـــان   چــنــيــن گــفــت بــا ســـال خـــورده مـــهـــان
چــو مــن نــامــور تــخــت شـــاهـــي نـــديـــد   هـــنـــر در جـــهـــان از مـــن آمـــد پـــديــــد
چــنــانــســت گــيــتــي كــجـــا خـــواســـتـــم   جـــهـــان را بـــه خـــوبـــي مـــن آراســــتــــم
هــمــان كــوشــش و كــامــتــان از مــنــســـت   خــور و خــواب و آرامــتـــان از مـــنـــســـت
كـه گـويـد كـه جـز مـن كـســي پــادشــاســت   بــزرگــي و ديــهـــيـــم شـــاهـــي مـــراســـت
چــرا كــس نــيــارســت گــفــتــن نــه چـــون   هــمــه مــوبــدان ســـر فـــگـــنـــده نـــگـــون
بـگـشـت و جـهـان شـد پـر از گـفــت و گــوي   چــو ايــن گــفــتــه شـــد فـــر يـــزدان ازوي
شــكــســت انــدر آورد و بــرگــشـــت كـــار   مــنــي چــون بــپـــيـــوســـت بـــا كـــردگـــار
چـو خــســرو شــوي بــنــدگــي را بــكــوش   چـگـفـت آن ســخــن گــوي بــا فــر و هــوش
بــه دلــش انــدر آيـــد زهـــر ســـو هـــراس   بـيـزدان هــر آن كــس كــه شــد نــاســپــاس
آخرین بروز رسانی ( ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Mozafaraldin-shah-ghajar.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com