FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow شاهنامه فردوسی arrow پادشاهی ضحاك arrow خواب دیدن ضحاك فریدون را
خواب دیدن ضحاك فریدون را چاپ ارسال به دوست
نویسنده فردوسی   
۲۴ مرداد ۱۳۸۶

اندر خواب ديدن ضحاك فريدون را

نـگـر تــا بــه ســربــرش يــزدان چــه رانــد   چــو از روزگـــارش چـــهـــل ســـال مـــانـــد
بـــه خـــواب انــــدرون بــــود بــــا ارنــــواز   در ايـــوان شــــاهــــي شــــبــــي ديــــر بــــاز
ســه جــنــگـــي پـــديـــد آمـــدي نـــاگـــهـــان   چــنــان ديــد كــز كـــاخ شـــاهـــنـــشـــهـــان
بـــه بـــالـــاي ســـرو و بـــه فــــر كــــيــــان   دو مــهــتــر يــك كـــهـــتـــر انـــدر مـــيـــان
بــه چــنــگ انــدرون گــرزه ي گـــاو ســـار   كـــمـــر بـــســـتـــن و رفـــتـــن شـــاهــــوار
نــهـــادي بـــه گـــردن بـــرش پـــالـــهـــنـــگ   دمـان پــيــش ضــحــاك رفــتــي بــه جــنــگ
كــــشــــان و دوان از پــــس انــــدر گــــروه   هـــمـــي تـــاخـــتـــي تــــا دمــــاونــــد كــــوه
بـــدريـــدش از هـــول گـــفـــتــــي جــــگــــر   بـــپـــيـــچـــيـــد ضـــحـــاك بـــيـــداد گــــر
كـه لــرزان شــد آن خــانــه ي ســد ســتــون   يــكــي بــانــگ بــرزد بــه خـــواب انـــدرون
از آن غـــلــــغــــل نــــامــــور كــــد خــــداي   بــجــســتــنــد خــورشــيــد رويـــان زجـــاي
كــه شــاهــا چــه بــودت نــگــويــي بـــه راز   چـــنـــيـــن گـــفـــت ضـــحـــاك را ارنــــواز
بـريـن سـان بـتـرســيــدي از جــان خــويــش   كــه خــفــتــه بـــه آرام در خـــان خـــويـــش
دد و دام و مـــردم بـــه پـــيـــمـــان تــــســــت   زمـيـن هــفــت كــشــور بــه فــرمــان تــســت
كـه چـونـيــن شــگــفــتــي بــشــايــد نــهــفــت   بــه خــورشــيــد رويــان جــهــانــدار گــفــت
شـــود تـــان دل از جــــان مــــن نــــاامــــيــــد   كــه گــر از مــن ايــن داســتــان بــشــنــويــد
كـــه بـــر مـــا بـــبـــايـــد گـــشـــادنــــت راز   بــه شـــاه گـــرانـــمـــايـــه گـــفـــت ارنـــواز
كــه بــي چــاره ي نـــيـــســـت پـــتـــيـــاره ي   تــــوانــــيــــم كــــردن مــــگـــــر چـــــاره ي
هـمـه خـواب يــك يــك بــديــشــان بــگــفــت   ســپــهــبــد گــشــاد آن نــهـــان از نـــهـــفـــت
كـــه مـــگــــذار ايــــن را ره چــــاره جــــوي   چــنــيــن گـــفـــت بـــا نـــامـــور مـــاهـــروي
جــهــان روشــن از نــامــور بــخــت تـــســـت   نـــگـــيـــن زمـــانـــه ســـر تـــخـــت تـــســـت
دد و مـــــردم و مـــــرغ و ديـــــو و پـــــري   تـــو داري جـــهـــان زيـــر انـــگـــشـــتــــري
از اخــتــرشــنـــاســـان و افـــســـونـــگـــران   ز هــر كــشـــوري گـــرد كـــن مـــهـــتـــران
پـــژوهـــش كـــن و راســـتـــي بــــازجــــوي   ســخــن ســربــه ســر مــوبــدان را بــگـــوي
ز مــردم شــمـــار آر زديـــو و پـــريـــســـت   نـگـه كـن كـه هـوش تـو بـردســت كــيــســت
بــه خــيـــره مـــتـــرس از بـــد بـــدگـــمـــان   چــو دانــســتــه شــد چــاره ســاز آن زمـــان
كـه آن ســرو ســيــمــيــن بــرافــكــنــد بــن   شــه بــرمـــنـــش را خـــوش آمـــد ســـخـــن
هــم آنــگــه ســر از كـــوه بـــر زد چـــراغ   جـــهـــان از شـــب تـــيـــره چـــون پــــر زاغ
بــگــســتـــرد خـــورشـــيـــد يـــاقـــوت زرد   تــو گــفــتــي كـــه بـــر گـــنـــبـــد لـــاژورد
ســــخــــن دان و بــــيــــدار دل بــــخـــــردي   ســپــهــبــد بــه هــر جــا كــه بــد مــوبـــدي
بـگـفـت آن جـگـر خـسـتـه خـوابــي كــه ديــد   ز كــشــور بــه نــزديــك خــويــش آوريـــد
ز نــــيــــك و بــــد و گـــــردش روزگـــــار   نـــهـــانـــي ســـخـــن كـــردشـــان آشـــكــــار
كــرا بــاشــد ايــن تــاج و تــخــت و كــمـــر   كــه بــر مــن زمــانــه كـــي آيـــد بـــه ســـر
وگــر ســر بــه خــواري بـــبـــايـــد نـــهـــاد   گــر ايـــن راز بـــا مـــن بـــبـــايـــد گـــشـــاد
زبـــان پـــر زگـــفـــتـــار بـــا يــــكــــدگــــر   لــب مــوبــدان خـــشـــگ و رخـــســـاره تـــر
بـه جـان اسـت پـيـگـار و جـان بــي بــهــاســت   كــه گــر بــودنـــي بـــازگـــويـــيـــم راســـت
بـبــايــد هــم اكــنــون زجــان دســت شــســت   وگـــر نـــشـــنـــود بـــودنـــي هــــا درســــت
ســخــن كــس نــيــارســـت كـــرد آشـــكـــار   ســـه روز انـــدريـــن كـــار شـــد روزگـــار
بــــر آن مــــوبـــــدان نـــــمـــــايـــــنـــــده را   بـــه روز چـــهــــارم بــــر آشــــفــــت شــــاه
وگـــر بـــودنـــي هـــا بـــبــــايــــد نــــمــــود   كــه گــر زنــده تــان دار بــايـــد بـــه ســـود
پـــر از هـــول دل ديـــدگــــان پــــر زخــــون   هــمــه مــوبـــدان ســـرفـــگـــنـــده نـــگـــون
يــكـــي بـــود بـــيـــنـــا دل و تـــيـــز گـــوش   از آن نــــامــــداران بـــــســـــيـــــار هـــــوش
كـــز آن مـــوبـــدان او زدي پــــيــــش گــــام   خــردمــنــد و بــيــدار و زيـــرك بـــه نـــام
گـــشـــاده زبـــان پـــيـــش ضـــحـــاك شــــد   دلــش تــنــگــتــر گــشـــت و نـــابـــاك شـــد
كــه جـــز مـــرگ را كـــس ز مـــادر نـــزاد   بــدو گــفــت پــردخـــتـــه كـــن ســـر زبـــاد
كـــه تـــخــــت مــــهــــي را ســــزاوار بــــود   جــهــانــدار پــيــش از تــو بــســـيـــار بـــود
بــرفــت و جـــهـــان ديـــگـــري را ســـپـــرد   فـــراوان غـــم و شــــادمــــانــــي شــــمــــرد
ســپــهــرت بــســايــد نــمـــانـــي بـــه جـــاي   اگـــر بـــاره ي آهــــنــــيــــنــــي بــــه پــــاي
بـــه خـــاك انـــد آرد ســـر و بـــخـــت تـــو   كــســي را بــود زيــن ســپــس تـــخـــت تـــو
زمــيـــن را ســـپـــهـــري هـــمـــايـــون بـــود   كـــــجـــــا نـــــام او آفـــــريــــــدون بــــــود
نـــيـــامـــد گـــه پــــرســــش و ســــرد بــــاد   هـــنـــوز آن ســـپـــهــــبــــد زمــــادر نــــزاد
بــــه ســـــان درخـــــتـــــي شـــــود بـــــارور   چــــو او زايــــد از مـــــادر پـــــرهـــــنـــــر
كــمــر جــويــد و تــاج و تــخــت و كـــلـــاه   بـه مـردي كـشــد بــر كــشــد ســر بــه مــاه
بــــگــــردن بـــــر آرد زپـــــولـــــاد گـــــرز   بــه بــالــا شــود چــون يــكـــي ســـرو بـــرز
بـــگـــيـــردت زار و بــــبــــنــــددت خــــوار   زنـــد بـــر ســـرت گــــرزه ي گــــاوســــار
چــرا بــنــددم از مــنــش چــيــســـت كـــيـــن   بـــدو گـــفـــت ضـــحـــاك نــــاپــــاك ديــــن
كـــســـي بـــي بـــهـــانــــه نــــســــازد بــــدي   دلــــاور بــــدو گــــفــــت گــــر بــــخــــردي
از آن درد گــردد پــر از كـــيـــنـــه ســـرش   بـــرآيـــد بـــدســــت تــــو هــــوش پــــدرش
جـــهـــان جـــوي را دايـــه خـــواهــــد بــــدن   يـــكـــي گـــاو پـــرمـــايـــه خـــواهـــد بــــدن
بــديــن كــيــن كــشــد گــرزه ي گــاو ســـر   تــبــه گـــردد آن هـــم بـــه دســـت تـــو بـــر
ز تــخــت انــدر افــتــاد و زو رفــت هـــوش   چـو بــشــنــيــد ضــحــاك بــگــشــاد گــوش
بـــتـــابـــيـــد روي از نـــهـــيــــب گــــزنــــد   گــرانــمــايــه از پــيـــش تـــخـــت بـــلـــنـــد
بـــه تـــخــــت كــــيــــان انــــدر آورد پــــاي   چـــــو آمـــــد دل نـــــامـــــور بـــــاز جـــــاي

هــمـــي بـــازجـــســـت آشـــكـــار و نـــهـــان

  نـــشـــان فـــريـــدون بـــه گــــرد جــــهــــان
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_cyrus.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com