FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow جشن های ایرانی arrow جشن های ایرانی arrow جشن باستانی بهمنگان
جشن باستانی بهمنگان چاپ ارسال به دوست
نویسنده تورج پارسی   
۳۰ تير ۱۳۸۶

جشن باستانى بهمنگان روز بزرگداشت منش نیك  است منش نیك را می ستاییم ماه بهمن و شر آفرینى های اهریمنی" آب گیرى سد سیوند" در میهن مان

بهمن به معنای منش نیك است ، منش نیك یعنى خیر خواه انسان و طبیعت بودن  ، یعنى به خاك ، آب ، انسان و... با چشم پاك نگریستن و گام در ره آبادانى جهان گذاشتن . منش نیك یا وهومن از اعتبارات تاریخ اندیشه ی آدمى است ، در برابر بهمن یا وهو مننگه یا منش نیك ، منش بد یا شرآفرین است كه به نام اك منه akamanah یاakamanagah خوانده می شود كه از نیروهای اهریمنى است  .  برخی از پژوهندگان اك منه را همان اكوان دیو می دانند كه  در شاهنامه هست .  بندهش اكومن را چنین می نمایاند : بد اندیشی و نا آشتى به آفریدگان دهد "

ما در حالی كه در روز بزرگداشت منش نیك هستیم شوربختانه شرآفرینانی قصد انجام فاجعه ای  را دارند.

آب گیرى سد سیوند !!

نبرد میان نیكى و بدى  میان بهمن و اكمنه !

دریغا  دریغ   سرزمینی كه در تاریخ ، منش نیك را آموزش داد و تساوى انسان را هدیه كرد نگهبانان میراث این چنین نامورش افرادی چون مشایی و مانند او می شوند  !!  كه نامشان بیانگر پلشتى و نحوست است و در بلبشوى كنونى شوربختانه تكیه بر جاى بزرگان زده اند .  در كنار او، انسان مفلوك درس خوانده ای است به نام حسن فاضلى نشلى كه  براى بقاى خود پادوى سلسله ی شرآفرینان شده است . این سلسله نجیب كه از لایه هاى مختلفتى  شكل گرفته جاودانه هاى تاریخ نیستند و نخواهند بود اما از آنجایى كه روزگار را دفتر و دستكى است می باید كردارهمه ی آنان را به خاطر سپرد . فراموش نكنیم كه اینان ضد فرهنگ فرهیخته ی ایرانند و اگر  در تخریب پارسارگاد توفیق یافنتد ،در پایان خود ایران را به مرگ مى رسانند ولی :  دریغ ست ایران كه ویران شود

مردم ما كه جوانانش از آنچه به نام میهن شان در عرصه ى جهانى قلمداد می شود " از خجالت می سوزند " در این گاه بس حساس، حركت باید که به سوى برپایی آتش فروزان منش نیك باشد. میان بدى و خوبى نبردى است همیشگى . برای بدى مرزی وجود ندارد از آرامگاه كوروش بزرگ گرفته تا مرزهای ایران ، اگر در این نبرد ، نیكى بر بدى پیروز گردد ، روشنایی همگانی خواهد شد و دوباره می توانیم بهمن گان را در عرصه ی معنا و كردار جشن بگیریم . برای شناخت هر چه بیشتر منش بد باید منش نیك  رابیشتر و خردمندانه تر شناخت :

كار ،شادى می آفریند و شادى پر پروازكار را فراهم می سازد تا امید زخنده ی انسان برون تراود  .كار و شادى درمان زندگی یند و انسان با كوشش و پشتكار ،می آفریند واز آفریدگان هم نگاهبانى می كند  . منش نیك در این عرصه به وجود می آید و زمینه ی پیشرفت و آبادانى را فراهم می آورد .منش نیك بزرگترین خویشكارى انسان و نشانواره ی بیدارى وجدان است . جشن هاى ایرانى بزرگداشت كاركرد انسان در جهان زیبا آفریده ی مزدا ست. ساختن جهانی نو تنها در پرتو كار و خویشكارى سامان می یابد . اینجاست كه باید هچون آرش بر ستیغ همه نیكی ها ایستاد و بلند خواند :

" آرى ارى زندگى زیباست

زندگى آتشگهى دیرنده پابرجاست

گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر كران پیداست

ورنه خاموش است و خاموشى گناه ماست "*

به همین دلیل زیبایى زندگى نیاز می بیند هات ده یسنه كرده ى بیست را با وآژگان از دل بر آمده زمزمه كنیم :

گیتی را نیرو باد ! درود بر گیتى

نرم گفتارى گیتى را باد !

پیروزی گیتى را باد !

فراوانى گیتى را باد !

آبادانى گیتى را باد

باید برای آبادانى جهان كوشید و آن را به درستى نگاهبانى كرد و به سوى روشنایی برد *

بهمن روز از ماه بهمن  "بهمن گان " بزرگداشت منش نیك

بر همگان شاد و پیروز باد

جشن بهمن گان *

بهمنجه آمد ، بگشایید براو در

ریزید به شادى مه گلرنگ ، به ساغر

شادى و امید است فروغ دل انسان

سرمایه ى بهروزى و پیروزی كشور

ایران كهن بود پیام آور شادى

شادى همه جا بود بهین سرخط دفتر

هر ماه بسی بخش طرب زا بیاراست

هر جشن چو نوروز طرب زا وطرب آور

بهمنجه جشنى است به روز دو بهمن

تارش همه از شادى و پودش و همه از فر

بهمن بود اندیشه نیكو و سپنتا

بار آور آیین نیاكان هنرور

آنرا به اوستایی گویند وهومن

این واژه بود با منش نیك برابر

هومن كه نشانیست ز اندیشه ی نیكو

در گیتى و مینوست بهین داده داور

هر دم كه به شادى گذرد زندگى آنست

این را كند ایرانى فرهیخته باور

شادى و و خوشى موهبت داده ی مزداست

باید كه از این راه شود روح توانگر

سرچشمه ها :

*آرش كمانگیر ، سیاوش كسرایی

* اوستا  ، كهن ترین سرودها و متن هاى ایرانى ، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ، چاپ دهم

* سروده ى توران شهریارى

آخرین بروز رسانی ( ۰۴ شهريور ۱۳۸۶ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-10.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com